Kategorie

Produkty

Oleje lisované za studena (raw)

V naší nabíd­ce máme i sor­ti­ment zpřá­te­le­né fir­my BOHEMIA OLEJE

Něco o nich:

Nad­še­ně jsme se pus­ti­li do budo­vá­ní fir­my od zákla­dů v roce 2012 a co nás čeká netu­ši­li. Měli jsme sníl­kov­ský předob­raz o revo­lu­ci ve svě­tě olejů na trhu čes­kém i svě­to­vém, pev­ně jsme mu uvě­ři­li a zasvě­ti­li veš­ke­ré úsi­lí.

Toho léta vyrost­la kras­lic­ká fab­ri­ka na liso­vá­ní, praž­ská základ­na pro prak­tic­ké čin­nos­ti obchod­ní­ho kolobě­hu a vzduš­ný zámek na přá­ní a sny.

Prin­ci­py jsme bez váhá­ní posta­vi­li na vlast­ním pří­stu­pu k živo­tu a na tom, co bychom si sami pro sebe přá­li, kdy­bychom byli svý­mi vlast­ní­mi zákaz­ní­ky.

Zača­li jsme se potká­vat s mno­ha zají­ma­vý­mi lid­mi, z někte­rých se sta­li naši pro­vě­ře­ní part­ne­ři, z někte­rých svě­do­mi­tí zaměst­nan­ci a z jiných spo­ko­je­ní zákaz­ní­ci. Těší­me se kaž­dý den na dal­ší z tako­vých zásad­ních setká­ní.

Předchozí
1 2
Produkt přidán do košíku.