Kategorie

Produkty

GHÍ - přepuštěné máslo

Ghí je pova­žo­vá­no za nej­lep­ší pro­dukt pro pří­pra­vu vaře­ných, peče­ných a sma­že­ných jídel. Jako pře­čiš­tě­né más­lo je ghí při­ro­ze­ně bezlep­ko­vé a díky nulo­vé­mu obsa­hu lak­tó­zy je vhod­ný i pro ty, kte­ří mají pro­blémy s into­le­ran­cí mléč­né bíl­ko­vi­ny.

Pře­puš­tě­né más­lo Ghí, pou­ží­va­né naši­mi babič­ka­mi a pro­fe­si­o­ná­ly, má tu výho­du, že se na něm dá sma­žit, aniž by se pře­pá­li­lo.

Pře­puš­tě­né más­lo Ghí vyrá­bí­me z kva­lit­ní­ho čes­ké­ho más­la

Jsme-li zvyklí pou­ží­vat ole­je a más­lo, to vše může ghí doce­la dob­ře nahra­dit. Nauč­me se jej vklá­dat do slad­kých obil­ných kaší, kte­ré naby­dou oříš­ko­vé chu­ti.

Ghí také zjem­ňu­je, lze být tedy pou­ži­to do nej­růz­něj­ších zele­ni­no­vých poma­zá­nek, slad­kých mouč­ní­ků, jako kva­lit­ní základ duše­ných zele­ni­no­vých smě­sí, dále k peče­ní, vaře­ní a sma­že­ní .

10 důvodů, proč je přepuštěné máslo lepší

  1. Díky odstra­ně­ní mléč­né bíl­ko­vi­ny má ghí dlou­hou trvan­li­vost a mohou ho jíst i lidé, kte­ří mají aler­gii na lak­tó­zu
  2. Obsa­hu­je kyse­li­nu másel­nou, kte­rá pomá­há udr­žo­vat správ­nou hla­di­nu inzu­li­nu a půso­bí pro­ti­zá­nět­li­vě
  3. Už žád­ný pře­pá­le­ný tuk! Ghí má vyso­ký kou­řo­vý bod (250°C)
  4. Pře­puš­tě­né más­lo je boha­té na vita­mí­ny A,D, E a K
  5. Más­lo Ghí fun­gu­je jako anti­o­xi­dant
  6. Hodí se i jako mazá­ní na popá­le­ni­ny či podráž­dě­nou kůži
  7. Ghí se dá nama­zat i na obli­čej! Při­spí­vá ke krás­něj­ší a záři­věj­ší plet
  8. Pře­puš­tě­né más­lo má zvy­šo­vat kva­li­tu sper­mií a vají­ček
  9. Je ide­ál­ní při hub­nu­tí. Sni­žu­je hla­di­nu cho­leste­ro­lu a kyse­li­na lino­lo­vá, kte­rá je v něm obsa­že­ná, pod­po­ru­je růst sva­lo­vé hmo­ty
  10. Ghí chrá­ní a posi­lu­je mozek a ner­vo­vou sou­sta­vu
Produkt přidán do košíku.