Kategorie

Produkty

Česnek český v oleji 180 g

Česnek český v oleji 180 g

Dostupnost: skladem | do 2 dnů u vás
Výrobce: Hradecké delikatesy
Hradecké delikatesy
189 Kč s DPH
Ruční výroba v ČR
Originální receptura
Bez chemie
Šetrně pěstované suroviny

Český česnek v olivovém oleji

Je to jed­na z forem usklad­ně­ní naše­ho kva­lit­ní­ho a chut­né­ho česne­ku, nej­lé­pe na obdo­bí kdy není ke kou­pi kva­lit­ní tuzem­ská pro­duk­ce. Náš česnek si pone­chá­vá svo­je hod­no­ty, pro kte­ré je v obli­bě. Díky nalo­že­ní v ole­ji ztra­tí svo­ji čpa­vost, ucho­vá si však vůni, zjem­ní a natáh­ne aro­ma bylin ve, kte­rých je nalo­že­ný.

Pou­ži­tí je stej­né jako u čer­stvé­ho česne­ku neboť po našem nalo­že­ní si ucho­vá­vá svou tvr­dost. Navíc zís­ká­te kva­lit­ní česne­ko­vý bylin­ný olej, kte­rý může­te vyu­žít na naklá­dá­ní masa, do salá­tů, těs­to­vin, rýže zále­ží na Vaší chu­ti. Nej­lé­pe si však česnek vychut­ná­te s křu­pa­vým peči­vem k sýru, uze­ni­nám a podob­ně.

Vyro­be­no z čes­ké­ho česne­ku z Ost­ro­mě­ře.

Dále česnek obsa­hu­je Ume­o­cet. Ume­o­cet je vyrá­běn ze šves­tek ume­boshi.  Je to zce­la pří­rod­ní pro­dukt, kte­rý neob­sa­hu­je žád­né che­mic­ké pří­sa­dy ani bar­vi­va.

Ruč­ně vyrá­bě­ný pro­dukt bez pou­ži­tí che­mic­kých kon­zer­van­tů, aro­mat, lep­ku, lak­tó­zy a GMO.

Eti­ke­ta
Česnek v ole­ji a byli­na­mi a s vlaš­ský­mi oře­chy, raj­ča­ty, bru­sin­ka­mi a chil­li - dochu­co­va­cí výro­bek k pří­mé kon­zu­ma­ci i tepel­né­mu zpra­co­vá­ní. Hmot­nost 180 g. Slo­že­ní: oli­vo­vý extra panen­ský olej min. 44%, čer­s­tvý česnek z Ost­ro­mě­ře min. 29%, ume­o­cet, suše­ná raj­ča­ta, vlaš­ské oře­chy, suše­né bru­sin­ky, chil­li paprič­ky, směs bylin. Skla­duj­te mimo pří­mé slun­ce při tep­lo­tě do +25 °C a po ote­vře­ní v chlad­nič­ce. Po ote­vře­ní zkon­zu­muj­te do 60 dní. Mini­mál­ní trvan­li­vost do: uve­de­na na eti­ke­tě. Výro­bek je šetr­ně paste­ro­ván. Vyro­be­no v ČR. Podíl pev­né slož­ky cca 70%. Mír­ně páli­vé.

 

Produkt přidán do košíku.