Kategorie

Produkty

Dýňový olej 250 ml

Dýňový olej 250 ml

Dostupnost: skladem | do 2 dnů u vás
Výrobce: Hradecké delikatesy
Hradecké delikatesy
250 Kč s DPH
Ruční výroba v ČR
Originální receptura
Bez chemie
Šetrně pěstované suroviny

Bohe­mia Olej Dýňo­vý je tem­ně zele­ný s plným aro­ma čer­s­tvých dýňo­vých jader a dezert­ní chu­tí. Lisu­je­me jej z neo­pra­že­ných dýňo­vých semí­nek se zacho­vá­ním RAW kva­li­ty. Bohe­mia Olej Dýňo­vý zkus­te nejen do polév­ky, ale i k tep­lé zele­ni­ně či do dob­ré poma­zán­ky.

Bohe­mia Olej Dýňo­vý je mezi dýňo­vý­mi ole­ji oprav­do­vým spe­ci­á­lem. Důvo­dem je jeho RAW kva­li­ta – tedy liso­vá­ní při tep­lo­tě do 42 stup­ňů Cel­sia z neo­pra­že­ných semí­nek, to zajiš­ťu­je nej­vyš­ší mož­ný obsah vita­mi­nu E a nena­sy­ce­ných mast­ných kyse­lin. Abso­lut­ní vět­ši­na dýňo­vých olejů je liso­vá­na z pře­dem pra­že­ných semen, někdy i sole­ných. Bohe­mia Olej Dýňo­vý napro­ti tomu nabí­zí veš­ke­ré vita­mi­ny a zdra­ví pro­spěš­né lát­ky v čis­té živou­cí podo­bě tak, jak je při­pra­vi­la sama pří­ro­da. Je to náš zákaz­nic­ky nej­ob­lí­be­něj­ší olej:)

Pou­ži­tí v kuchy­ni

V kuchy­ni dopo­ru­ču­je­me Bohe­mia Olej Dýňo­vý do pří­loh jako jsou těs­to­vi­ny, kaše či luš­tě­ni­ny. Pou­ží­vá se také do oblí­be­né dýňo­vé polév­ky či k dochu­ce­ní zele­ni­no­vé­ho salá­tu. K tomu dopo­ru­ču­je­me při­dat také naši jableč­nou bal­za­mic­kou reduk­ci, kte­rá se s dýňo­vým ole­jem chu­ťo­vě krás­ně pojí. Z Bohe­mia Ole­je Dýňo­vé­ho může­te při­pra­vit výbor­né pes­to či poma­zán­ku. Pár kapek pří­jem­ně ochu­tí také sýry i čer­stvé peči­vo. Neboj­te se dýňo­vý olej pou­žít i na slad­ko, náš tip je zakáp­nout jej na vanil­ko­vou zmrz­li­nu. Vyzkou­šej­te dýňo­vý olej v našem recep­tu na salát s qui­o­nou a řepou!

Olej na pokož­ku

Bohe­mia Olej Dýňo­vý zjem­ňu­je pokož­ku, při­spí­vá k její cel­ko­vé rege­ne­ra­ci a zklid­ně­ní.  Posi­lu­je neh­ty a vla­sy, kte­rým při­dá­vá lesk a zdra­vý vzhled. Olej může­te pou­žít pro vla­so­vé zába­ly či potí­rá­ní neh­tů při jejich lámá­ní. Chrá­ní pro­ti mra­zu i slun­ci, na pokož­ce zane­chá­vá jem­ný odstín.

Výži­vo­vé hod­no­ty ve 100g výrob­ku:

Ener­ge­tic­ká hod­no­ta: 3697 kj/899 kcal
Tuky: 99,9 g
Z toho nasy­ce­né mast­né kyse­li­ny: 16,8 g
Mono­ne­na­sy­ce­né mast­né kyse­li­ny: 33,2g
Poly­ne­na­sy­ce­né mast­né kyse­li­ny: 50 g
Kyse­li­na alfa-lino­le­no­vá (ome­ga 3): < 0,2 Nejis­to­ta měře­ní: 8%
Kyse­li­na lino­lo­vá (ome­ga 6): 50  Nejis­to­ta měře­ní: 8%
Kyse­li­na ole­jo­vá (ome­ga 9): 32,4  Nejis­to­ta měře­ní: 8%
Sacha­ri­dy: 0 g
Z toho cuk­ry: 0 g
Bíl­ko­vi­ny: 0,1 g
Sůl: 0 g

Bale­ní: 250ml/100ml
RAW kva­li­ta, nera­fi­no­va­ný, nepra­že­ný
Původ: Čes­ká repub­li­ka
Cucur­bi­ta pepo seed oil
Expi­ra­ce: 12 měsí­ců

Produkt přidán do košíku.