Kategorie

Produkty

Lněný olej 250 ml

Lněný olej 250 ml

Dostupnost: není skladem
Výrobce: Hradecké delikatesy
Hradecké delikatesy
139 Kč s DPH
Ruční výroba v ČR
Originální receptura
Bez chemie
Šetrně pěstované suroviny

Bohe­mia Olej Lně­ný je sytě žlu­tý s vůní luč­ní čer­stvos­ti a výraz­nou chu­tí semí­nek. Je ide­ál­ním zdro­jem ome­ga 3 nena­sy­ce­ných mast­ných kyse­lin. Nej­lep­ší je oprav­du čer­s­tvý, rych­le oxi­du­je a vydr­ží tak jen 3 měsí­ce. Skla­duj­te jej v chlad­nič­ce.

Bohe­mia Olej Lně­ný nastar­tu­je váš meta­bo­lis­mus. Je liso­ván čas­tě­ji v men­ších obje­mech, aby se dostal k zákaz­ní­ko­vi vždy maxi­mál­ně čer­s­tvý. Obsa­hu­je vel­mi vyso­ké množ­ství poly­ne­na­sy­ce­ných ome­ga 3 mast­ných kyse­lin. Tyto mast­né kyse­li­ny se podí­lí na udr­žo­vá­ní nor­mál­ní hla­di­ny cho­leste­ro­lu v krvi. Co více, mohou sni­žo­vat rizi­ko kar­di­o­vasku­lár­ních one­moc­ně­ní a mají pozi­tiv­ní efekt na léčbu chro­nic­ky zánět­li­vých one­moc­ně­ní.

Pou­ži­tí v kuchy­ni
Lně­ný olej se nesmí zahří­vat, je tedy vhod­né jej pou­ží­vat čis­tě jen do stu­de­né kuchy­ně. Zkus­te čer­stvé žit­né peči­vo namá­čet pří­mo v mis­ce s Bohe­mia Olej Lně­ným, sypat jej hru­bou hima­láj­skou solí a zdo­bit pažit­kou. Ide­ál­ní ke kon­zu­ma­ci je v kom­bi­na­ci s mléč­nou bíl­ko­vi­nou, tedy napří­klad jogur­tem či tva­ro­hem. Dopo­ru­ču­je­me 2 lží­ce den­ně.

Výži­vo­vé hod­no­ty ve 100g výrob­ku:
Ener­ge­tic­ká hod­no­ta: 3699 kj/ 899,7 kcal
Tuky: 99,9 g
Z toho nasy­ce­né mast­né kyse­li­ny: 9,4 g
Mono­ne­na­sy­ce­né mast­né kyse­li­ny: 18,2 g
Poly­ne­na­sy­ce­né mast­né kyse­li­ny: 72,5 g
Kyse­li­na alfa-lino­le­no­vá (ome­ga 3): 57 Nejis­to­ta měře­ní: 8%
Kyse­li­na lino­lo­vá (ome­ga 6): 15,4 Nejis­to­ta měře­ní: 8%
Kyse­li­na ole­jo­vá (ome­ga 9): 17,5 Nejis­to­ta měře­ní: 8%
Sacha­ri­dy: 0 g
Z toho cuk­ry: 0 g
Bíl­ko­vi­ny: 0,1 g
Sůl: 0 g

Bale­ní: 250ml
RAW kva­li­ta, nera­fi­no­va­ný, nepra­že­ný
Původ: Čes­ká repub­li­ka
Linum usi­ta­tis­si­mum seed oil
Expi­ra­ce: 3 měsí­ce

Produkt přidán do košíku.