Kategorie

Produkty

Makový olej 250ml

Makový olej 250ml

Dostupnost: skladem | do 2 dnů u vás
Výrobce: Hradecké delikatesy
Hradecké delikatesy
229 Kč s DPH
Ruční výroba v ČR
Originální receptura
Bez chemie
Šetrně pěstované suroviny

Bohe­mia Olej Mako­vý se zna­čí nazlátlou bar­vou s výraz­ně mako­vým aro­ma i chu­tí. Lisu­je­me jej pri­már­ně z čes­ké­ho mod­ré­ho máku. Bohe­mia olej mako­vý je boha­tý na vita­min E a nena­sy­ce­né mast­né kyse­li­ny. Vyzkou­šej­te jej napří­klad do oves­né kaše s ovo­cem.

Bohe­mia Olej Mako­vý je ryze pří­rod­ní pro­dukt zís­ká­va­ný z prv­ní­ho liso­vá­ní semen máku bez uži­tí jakých­ko­liv úprav. Po vyli­so­vá­ní olej pře­fil­tru­je­me přes 12-ti stup­ňo­vý tex­til­ní fil­tr a násled­ně již čer­s­tvý stá­čí­me do láhví. Čes­ký mod­rý mák je ve svě­tě uzná­va­nou komo­di­tou, kte­rá je díky svým úžas­ným výži­vo­vým hod­no­tám čas­to opo­mí­je­nou čes­kou super­po­tra­vi­nou.

Pou­ži­tí v kuchy­ni

V kuchy­ni se Bohe­mia Olej Mako­vý vel­mi hodí k slad­kým pokr­mům – pře­lij­te jím čer­s­tvě upe­če­ný per­ník, nudle na slad­ko či pala­čin­ku. Výbor­ně dochu­tí sní­da­ni či sva­či­nu s jogur­tem, ovo­cem či oříš­ky a pár kapek dodá šmrnc také ovoc­ným salá­tům. Neboj­te se jej vyzkou­šet také k pří­lo­hám jako jsou bram­bo­ry či těs­to­vi­ny. Dodá Vaše­mu oblí­be­né­mu jídlu nejen chu­ťo­vý pří­nos, ale dopl­ní také důle­ži­té živi­ny.

Olej na pokož­ku

Náš Bohe­mia Olej Mako­vý se posta­rá také o Vaši pleť a lesk krás­ných vla­sů. Je vhod­ný pro suchou a pro­ble­ma­tic­kou pleť. Večer­ní apli­ka­ce mako­vé­ho ole­je jedi­neč­ně vyhla­zu­je vrás­ky a noč­ní půso­be­ní efek­tiv­ně pod­po­ří rege­ne­ra­ci buněk. Vla­so­vá kúra s mako­vým ole­jem se pro­vá­dí jed­nou týd­ně a nechá­vá půso­bit přes noc. Nebo jen mako­vým ole­jem pro­mas­tě­te své dla­ně a uhlaď­te jimi čer­s­tvě umy­té a vysu­še­né vla­sy. Dosta­nou tak lesk a hlad­kou struk­tu­ru. Bohe­mia Olej Mako­vý je vhod­ný také na masá­že. Díky jeho slo­že­ní a pří­jem­né­mu mako­vé­mu aro­ma na Vás půso­bí uklid­ňu­jí­cím a tiší­cím dojmem. Masáž kojen­ců a malých dětí mako­vým ole­jem něž­ně uko­lé­bá do klid­né­ho spán­ku.

Výži­vo­vé hod­no­ty ve 100g výrob­ku:

Ener­ge­tic­ká hod­no­ta: 3697 kj/899 kcal
Tuky: 99,6 g
Z toho nasy­ce­né mast­né kyse­li­ny: 10,7 g
Mono­ne­na­sy­ce­né mast­né kyse­li­ny: 17,8 g
Poly­ne­na­sy­ce­né mast­né kyse­li­ny: 71,5 g
Kyse­li­na alfa-lino­le­no­vá (ome­ga 3): 0,739 Nejis­to­ta měře­ní: 8%
Kyse­li­na lino­lo­vá (ome­ga 6): 70,8  Nejis­to­ta měře­ní: 8%
Kyse­li­na ole­jo­vá (ome­ga 9): 16,6  Nejis­to­ta měře­ní: 8%
Sacha­ri­dy: 0 g
Z toho cuk­ry: 0 g
Bíl­ko­vi­ny: 0,4 g
Sůl: 0 g

Bale­ní: 250ml/100ml
RAW kva­li­ta, nera­fi­no­va­ný, nepra­že­ný
Původ: Čes­ká repub­li­ka
Papa­ver somni­fe­rum seed oil
Expi­ra­ce: 12 měsí­ců

Produkt přidán do košíku.