Kategorie

Produkty

Olej z ostropestřce mariánského 250 ml

Olej z ostropestřce mariánského 250 ml

Dostupnost: není skladem
Výrobce: Bohemia Oleje
195 Kč s DPH
Ruční výroba v ČR
Originální receptura
Bez chemie
Šetrně pěstované suroviny

Bohe­mia Olej Ost­ro­pes­t­ř­co­vý je svět­le nazlát­lé bar­vy s jem­ně oříš­ko­vou chu­tí. Je boha­tý na vita­min E, kte­rý pomá­há chrá­nit buň­ky před oxi­dač­ním stre­sem. Dodá­vá pří­jem­ný nádech na salá­ty či dresin­ky, hodí se i do jogur­tů. Regi­o­nál­ní potra­vi­nou 2018.

Bohe­mia Olej Ost­ro­pes­t­ř­co­vý lisu­je­me za stu­de­na v RAW kva­li­tě. K liso­vá­ní pou­ží­vá­me čes­ké semín­ko odrů­dy ost­ro­pes­t­řec mari­án­ský, kte­rý byl již ve stře­do­vě­ku pěs­to­ván v kláš­ter­ních zahra­dách pro léčeb­né úče­ly. Je zdro­jem esen­ci­ál­ní nena­sy­ce­né mast­né kyse­li­ny lino­lo­vé (ome­ga 6) a napo­má­há k udr­že­ní nor­mál­ní hla­di­ny cho­leste­ro­lu v krvi. Bohe­mia Olej Ost­ro­pes­t­ř­co­vý je vel­mi oblí­be­ným ole­jem nejen u našich zákaz­ní­ků, ale i odbor­ní­ků. Důka­zem toho jsou oce­ně­ní Dob­ro­ta Kar­lo­var­ské­ho kra­je 2017 a Regi­o­nál­ní potra­vi­na 2018.

Pou­ži­tí v kuchy­ni

V kuchy­ni může­me dopo­ru­čit Bohe­mia Olej Ost­ro­pes­t­ř­co­vý k zele­ni­ně či mléč­ným pro­duk­tům. Pou­ží­vá se pri­már­ně jako dopl­něk stra­vy, dopo­ru­ču­je­me pro­to nepře­kra­čo­vat den­ní dáv­ku – 12–14g ole­je. Půl polév­ko­vé lží­ce 2x den­ně mezi jíd­ly.

Tip z her­bá­ře

Ost­ro­pes­t­řec mari­án­ský nalez­ne­te na čes­kých lou­kách a polích jako bod­lák. V her­bá­řích je popi­so­ván jako rost­li­na, kte­rá napo­má­há léč­bě a rege­ne­ra­ci jater. Seme­na ost­ro­pes­t­ř­ce obsa­hu­jí účin­nou lát­ku sily­ma­rin, kte­rá zmír­ňu­je důsled­ky nezdra­vé­ho život­ní­ho sty­lu. Pro nej­lep­ší výsle­dek dopo­ru­ču­je­me kon­zu­mo­vat kom­bi­na­ci Bohe­mia Olej Ost­ro­pes­t­ř­co­vý s Bohe­mia Bezlep­ko­vou Mou­kou z Ost­ro­pes­t­ř­ce Mari­án­ské­ho.

Výživové hodnoty ve 100g výrobku:

Ener­ge­tic­ká hod­no­ta: 3700 kj/ 899,9 kcal
Tuky: 99,9 g
Z toho nasy­ce­né mast­né kyse­li­ny: 17,9 g
Mono­ne­na­sy­ce­né mast­né kyse­li­ny: 24,8 g
Poly­ne­na­sy­ce­né mast­né kyse­li­ny: 57,4 g
Kyse­li­na alfa-lino­le­no­vá (ome­ga 3): < 0,5 Nejis­to­ta měře­ní: 8%
Kyse­li­na lino­lo­vá (ome­ga 6): 56,9  Nejis­to­ta měře­ní: 8%
Kyse­li­na ole­jo­vá (ome­ga 9): 23,4  Nejis­to­ta měře­ní: 8%
Sacha­ri­dy: 0 g
Z toho cuk­ry: 0 g
Bíl­ko­vi­ny: 0,1 g
Sůl: 0 g

Bale­ní: 250ml/100ml
RAW kva­li­ta, nera­fi­no­va­ný, nepra­že­ný, NEFILTROVANÝ
Původ: Čes­ká repub­li­ka
Sily­bum mari­a­num seed oil
Expi­ra­ce: 12 měsí­ců

Produkt přidán do košíku.