Kategorie

Produkty

Oříšky — ARAŠÍDY A KEŠU v medu s chilli 100 g

Oříšky — ARAŠÍDY A KEŠU v medu s chilli 100 g

Dostupnost: skladem | do 2 dnů u vás
Výrobce: Hradecké delikatesy
Hradecké delikatesy
60 Kč s DPH
Ruční výroba v ČR
Originální receptura
Bez chemie
Šetrně pěstované suroviny

Arašídy a kešu v medu s chilli

Nevíš, zda si dát ara­ší­dy, nebo kešu? Slad­ké, nebo páli­vé? Co takhle obo­jí? Tahle super kom­bi­na­ce Tě zaru­če­ně dosta­ne. Páli­vá chuť se mění na slad­kou a nao­pak, pros­tě bom­ba!

 • pra­že­né na sucho bez ole­je
 • vyro­be­né z argen­tin­ských ara­ší­dů a viet­nam­ských kešu, pra­že­né v Nizo­zem­sku
 • kom­bi­na­ce slad­ké a páli­vé chu­ti v jed­nom sou­s­tu

Arašídy a kešu v medu s chilli

Informace o produktu

Dovez­li jsme ara­ší­dy z Argen­ti­ny a kešu z Viet­na­mu. Ces­tou jsme si je v Nizo­zem­sku necha­li vylep­šit. Pokud se věč­ně nemů­že­te roz­hod­nout, zda bys­te si radě­ji dali slad­ké, sla­né, nebo páli­vé, tato kom­bi­na­ce chu­tí pra­že­ných oře­chů je jako stvo­ře­ná pro vás. V sáč­ku sice vedou ara­ší­dy, ale o to víc si vychut­ná­te i kešu, když si je vytáh­ne­te. Pou­ži­li jsme kva­lit­ní a ost­ré chil­li koře­ní, ale nemu­sí­te se bát – štipla­vost krás­ně zjem­ňu­je med a cukr. Jeden kou­sek může být slad­ší, dru­hý zase štipla­věj­ší, to pro­to, že na krus­tě nešet­ři­li!

TOP informace o arašídech a kešu v medu s chilli

 1. Ara­ší­dy nejsou oře­chy, i když je za ně pova­žu­je­me, ale luš­tě­ni­na.
 2. Bale­ní obsa­hu­je 80 % argen­tin­ských ara­ší­dů a 20 % viet­nam­ských kešu.
 3. Kešu obsa­hu­jí řadu látek pro­spěš­ných pro naše tělo a nespo­čet vyu­ži­tí v kuchy­ni.
 4. Na svě­tě exis­tu­je více než 30 dru­hů kešu oře­chů, jak ros­tou se dozví­te zde.
 5. Jsou pra­že­né na sucho bez ole­je.

Jak se arašídy pěstují?

Samo­stat­ný vývoj ara­ší­dů je vel­mi zají­ma­vý. Původ ara­ší­dů je tře­ba hle­dat v Již­ní Ame­ri­ce, kde byly pěs­to­va­né a šlech­tě­né již před 6 000 lety. Dnes je však může­te najít ve všech tro­pic­kých a sub­tro­pic­kých oblas­tech. Ara­ší­dy jsou seme­na pod­zem­ni­ce olej­né, kte­rá je rost­li­nou z čele­di bobo­vi­tých. Jde tedy o luš­tě­ni­nu, jejíž plo­dem je lusk. Celý pro­ces začí­ná tak, že vzrost­lé kvě­ty jsou opy­lo­vá­ny hmy­zem a po oplod­ně­ní se začí­na­jí uza­ví­rat a stá­čet k zemi. Plo­dy se násled­ně zavr­tá­va­jí do půdy, kde zra­jí v hloub­ce asi 5–8 cm.

 • Slo­že­níara­ší­dy lou­pa­né pra­že­né 61 %, cukr 17,5 %, kešu oře­chy jádra 15 %, med 3,5 %, chil­li čer­ve­né 2 %, moř­ská sůl 1 %
 • Aler­ge­nyAler­ge­ny jsou vyzna­če­ny pod­tr­že­ním. Může obsa­ho­vat sto­py ara­ší­dů a dal­ších sko­řáp­ko­vých plo­dů, seza­mu, lep­ku, mlé­ka a SO2.
 • Země půvo­duNizo­zem­sko
 • Trvan­li­vost3–8 měsí­ců
 • Skla­do­vá­nído 22° C s vlh­kos­tí vzdu­chu do 70 %, chraň­te před přímým slu­neč­ním záře­ním
 • Bale­nízno­vu­uza­ví­ra­tel­ný ZIP sáček
 • Úpra­vapra­že­né oře­chy
 • Die­taBez lep­ku, Bez lak­tó­zy
 • Suro­vi­naAra­ší­dy, Kešu, Med, Chil­li
 • Zpra­co­vá­níLou­pa­né, Pra­že­né
 • Adi­ti­vaBez umě­lých bar­viv, Bez umě­lých kon­zer­van­tů, Bez umě­lých dochu­co­va­del, Bez umě­lých aro­mat
 • ChuťSlad­ká, Páli­vá
Makroživiny na 100 g
 • Ener­ge­tic­ká hod­no­ta na 100 g2359 kJ / 567 kcal
 • Tuky37,6 g
 • z toho nasy­ce­né mast­né kyse­li­ny5,5 g
 • Sacha­ri­dy34,5 g
 • z toho cuk­ry22,4 g
 • Vlákni­na6,6 g
 • Bíl­ko­vi­ny19,2 g
 • Sůl1,16 g
Produkt přidán do košíku.