Kategorie

Produkty

Oříšky — KEŠU OŘECHY pražené solené se slupkou — 100 g

Oříšky — KEŠU OŘECHY pražené solené se slupkou — 100 g

Dostupnost: skladem | do 2 dnů u vás
Výrobce: Hradecké delikatesy
Hradecké delikatesy
60 Kč s DPH
Ruční výroba v ČR
Originální receptura
Bez chemie
Šetrně pěstované suroviny

Náš vzhled se Ti nezdá? Důle­ži­té je, co se skrý­vá uvnitř! A ta naše chuť za to sto­jí! Jsme oso­le­né jen tro­chu, abychom byly výraz­něj­ší. Měl jsi vůbec někdy kešu ve slup­ce? Nyní máš jedi­neč­nou pří­le­ži­tost!

 • jem­ně sole­né
 • pra­že­né na sucho
 • slup­ku lze jed­no­du­še odstra­nit

Kešu ořechy pražené solené se slupkou

Informace o produktu

Zaru­če­ně lep­ší než chipsy! Že nevě­ří­te? Vyzkou­šej­te! Tyto kešu oře­chy si nepro­šly celým pro­ce­sem zpra­co­vá­ní, zůsta­la na nich jem­ná růžo­vo-hně­dá slup­ka, kte­rá jim dodá­vá trp­kou pří­chuť. Násled­ně jsme je pro vás opra­ži­li bez ole­je a oso­li­li, abychom chuť ješ­tě více zvý­raz­ni­li. Balí­ček chip­sů pro­to nech­te v obcho­dě a radě­ji vyzkou­šej­te něco nové­ho. Vždyť kdo se může chlu­bit tím, že oku­sil kešu se slup­kou?

TOP informace o solených kešu se slupkou

 1. Oře­chy se solí už před pra­že­ním.
 2. Slup­ka dodá­vá pra­že­ným oře­chům trp­kou a výraz­ně aro­ma­tic­kou chuť.
 3. Kva­li­ta kešu oře­chů závi­sí na jejich bar­vě, tva­ru a veli­kos­ti.
 4. Na svě­tě exis­tu­je více než 30 dru­hů kešu oře­chů, jak ros­tou se dozví­te zde.
 5. Kešu obsa­hu­jí řadu látek pro­spěš­ných pro naše tělo a nespo­čet vyu­ži­tí v kuchy­ni.

Jak se praží kešu ořechy?

Při pra­že­ní kešu oře­chů se zvý­raz­ňu­je jejich aro­ma. Je tře­ba nevy­sta­vo­vat je pří­liš vyso­ké tep­lo­tě, pří­pad­ně je udr­žet ve vyso­ké tep­lo­tě krat­ší čas. Pokud se tyto pod­mín­ky nedo­dr­ží, ořech začne ztrá­cet své při­ro­ze­né živi­ny. Dochu­co­vá­ní solí nebo jiným koře­ním se může pro­vá­dět před i po samot­ném pra­že­ní. Nej­lep­ší je, když se oře­chy před pra­že­ním namá­če­jí ve sla­né nebo koře­ně­né vodě. Daná chuť se do nich poma­lu vsák­ne a pra­že­ní ji ješ­tě více zvý­raz­ní. Oře­chy se však mohou koře­nit i po pra­že­ní, teh­dy je ale mož­né, že z nich bude pří­chuť opa­dá­vat. Více se dozví­te v zají­ma­vos­tech o kešu nebo v člán­ku o obchod­ních tří­dách kešu.

 • Slo­že­níkešu oře­chy jádra ve slup­ce 99,5 %, sůl 0,5 %
 • Aler­ge­nyAler­ge­ny jsou vyzna­če­ny pod­tr­že­ním. Může obsa­ho­vat sto­py ara­ší­dů a dal­ších sko­řáp­ko­vých plo­dů, seza­mu, lep­ku, mlé­ka a SO2.
 • Země půvo­duViet­nam
 • Trvan­li­vost3–8 měsí­ců
 • Skla­do­vá­nído 22° C s vlh­kos­tí vzdu­chu do 70 %, chraň­te před přímým slu­neč­ním záře­ním
 • Bale­nízno­vu­uza­ví­ra­tel­ný ZIP sáček
 • Úpra­vakešu pra­že­né ve slup­ce
 • Die­taBez lep­ku, Vegan, Bez lak­tó­zy
 • Suro­vi­naKešu
 • Zpra­co­vá­níNelou­pa­né, Pra­že­né
 • Adi­ti­vaBez umě­lých bar­viv, Bez umě­lých kon­zer­van­tů, Bez umě­lých dochu­co­va­del, Bez umě­lých aro­mat
 • ChuťSla­ná
Makroživiny na 100 g
 • Ener­ge­tic­ká hod­no­ta na 100 g2541 kJ / 613 kcal
 • Tuky48,7 g
 • z toho nasy­ce­né mast­né kyse­li­ny8,8 g
 • Sacha­ri­dy20,7 g
 • z toho cuk­ry5 g
 • Bíl­ko­vi­ny21,1 g
 • Sůl0,5 g
Produkt přidán do košíku.