Kategorie

Produkty

Oříšky — LÍSKOVÉ OŘECHY ve vanilkové krustě

Oříšky — LÍSKOVÉ OŘECHY ve vanilkové krustě

Dostupnost: skladem | do 2 dnů u vás
Výrobce: Hradecké delikatesy
Hradecké delikatesy
60 Kč s DPH
Ruční výroba v ČR
Originální receptura
Bez chemie
Šetrně pěstované suroviny

Lískové ořechy ve vanilkové krustě

Že jsme díky pra­že­ní voňa­věj­ší než kdy dřív, to už urči­tě víš. Ale krus­ta s vanil­kou nás vystře­li­la ješ­tě o level výš – nyní jsme křu­pa­věj­ší, slad­ší a tak voňa­vé, že nás z hla­vy už nevy­že­neš!

 • jem­ná chuť lís­ko­vých oříš­ků sla­dě­ná s doko­na­lou chu­tí pra­vé vanil­ky
 • 15 let ově­ře­ný recept bez zby­teč­ných dochu­co­va­del nebo bar­viv
 • uni­kát­ní pro­ces na oba­lo­vá­ní oře­chů s recep­tu­rou z holand­ské fir­my

Lískové ořechy ve vanilkové krustě

Informace o produktu

Tako­vé lís­ko­vé oře­chy jste zaru­če­ně ješ­tě nemě­li. Jejich vanil­ko­vá krus­ta jim dodá­vá spe­ci­ál­ní chuť křu­pa­vost. V kině i doma s nimi zaru­če­ně poškád­lí­te nejed­no­ho návštěv­ní­ka, a to nejen kvů­li zvuč­né­mu křupnu­tí, ale pře­de­vším výraz­nou vanil­ko­vou vůní, na kte­rou bude kaž­dý závis­ti­vec oko­lo mys­let ješ­tě doma. Při výro­bě byly oře­chy nasu­cho upra­že­ny, pono­ře­ny do slad­ké vanil­ko­vé kou­pe­le a ješ­tě na chví­li pra­že­ny, aby vanil­ko­vá krus­ta doko­na­le přilnu­la k oře­chu a byla co nej­křu­pa­věj­ší. Chuť vanil­ky se díky tomu per­fekt­ně smí­cha­la s chu­tí oře­chu a jen tak ji z oře­chu nedo­sta­ne­te. Vsa­dí­me se, že dřív dosta­ne balí­ček těch­to pra­že­ných oře­chů vás!

TOP informace o lískových ořeších ve vanilkové krustě

 1. Lís­ko­vé oře­chy jsou plo­dy lís­ky obec­né.
 2. Obsa­že­né mono­ne­na­sy­ce­né kyse­li­ny pomá­ha­jí odbou­rá­vat škod­li­vý LDL cho­leste­rol.
 3. Lís­ko­vé oře­chy se skla­du­jí ve sko­řáp­ce, aby byla trvan­li­vost del­ší a postup­ně se loupou a tří­dí.
 4. Vyso­ký obsah hoř­čí­ku v lís­ko­vých oře­ších pomá­há sni­žo­vat krev­ní tlak.
 5. His­to­rie vanil­ky sahá až do Střed­ní Ame­ri­ky, nej­zná­měj­ší je však ta z Mada­gaska­ru.

Jak se zpracovávají lískové ořechy?

Lís­ko­vé oře­chy pat­ří do sku­pi­ny sko­řáp­ko­vé­ho ovo­ce, pro­to­že jsou plo­dy lís­ky obec­né. Lís­ko­vé oře­chy mají hlad­kou tvr­dou sko­řáp­ku, kte­rou je oprav­du těž­ké roz­bít. Pro jeden ze šikov­ných domá­cích způ­sobů potře­bu­je­te síť­ku, dře­vě­né prkén­ko a palič­ku na maso. Oříš­ky nasy­pe­te do síť­ky, pře­lo­ží­te prkén­kem a palič­kou jem­ně pokle­pej­te. Lís­ko­vé oře­chy tak zůsta­nou v cel­ku a nepo­řá­dek bez­peč­ně v síť­ce. Pra­že­ní oře­chů pro­bí­há za sucha ve vyso­kých tep­lo­tách. Oře­chy je nut­né po dobu něko­li­ka minut opé­kat, tím slup­ka povo­lí a změk­ne. Násled­ně se tře­ním tex­ti­lií z oře­chů odstra­ní slup­ky.

 • Slo­že­nílís­ko­vé oře­chy jádra 5–7 mm 76 %, cukr 20,5 %, vanil­ka Bour­bon 3,5 %
 • Aler­ge­nyAler­ge­ny jsou vyzna­če­ny pod­tr­že­ním. Může obsa­ho­vat sto­py ara­ší­dů a dal­ších sko­řáp­ko­vých plo­dů, seza­mu, lep­ku, mlé­ka a SO2.
 • Země půvo­duNizo­zem­sko
 • Trvan­li­vost3–8 měsí­ců
 • Skla­do­vá­nído 22° C s vlh­kos­tí vzdu­chu do 70 %, chraň­te před přímým slu­neč­ním záře­ním
 • Bale­nízno­vu­uza­ví­ra­tel­ný ZIP sáček
 • Veli­kost5–7 mm
 • Úpra­vapra­že­né lís­ko­vé oře­chy
 • Die­taBez lep­ku, Bez lak­tó­zy
 • Suro­vi­naLís­ko­vé oře­chy
 • Zpra­co­vá­níLou­pa­né, Pra­že­né
 • Adi­ti­vaBez umě­lých bar­viv, Bez umě­lých kon­zer­van­tů
 • ChuťSlad­ká
Makroživiny na 100 g
 • Ener­ge­tic­ká hod­no­ta na 100 g2447 kJ / 590 kcal
 • Tuky46,5 g
 • z toho nasy­ce­né mast­né kyse­li­ny3,6 g
 • Sacha­ri­dy28,3 g
 • z toho cuk­ry26,4 g
 • Vlákni­na8,5 g
 • Bíl­ko­vi­ny10,4 g
 • Sůl0 g
Produkt přidán do košíku.