Kategorie

Produkty

Oříšky — MYX salty — směs ořechů 100 g

Oříšky — MYX salty — směs ořechů 100 g

Dostupnost: skladem | do 2 dnů u vás
Výrobce: Hradecké delikatesy
Hradecké delikatesy
60 Kč s DPH
Ruční výroba v ČR
Originální receptura
Bez chemie
Šetrně pěstované suroviny

Tak co to bude – piz­za, uze­né nebo něco s wasa­bi? Už žád­né kom­pro­mi­sy, máme vše v jed­nom sáč­ku! Také máš po krk slad­ké­ho? Tak to jsi tu správ­ně. Kaž­dý z mých oříš­ků je oko­ře­něn na sla­no!

 • 4 dru­hy sla­ných oříš­ků
 • pro milov­ní­ky netra­dič­ních pří­chu­tí
 • neob­lí­be­něj­ší MYX pra­že­ných oře­chů

MYX Salty

Informace o produktu

Tak ten­to MYX obsa­hu­je oprav­du netra­dič­ní chu­tě. Vytvo­ři­li jsme ho pří­mo ve Svě­tě plo­dů a jsme si zce­la jis­ti, že jste něco podob­né­ho ješ­tě nejed­li. Klid­ně se může stát, že se vám po ochut­ná­ní změ­ní svět. Wasa­bi vás pěk­ně pro­větrá, piz­za navo­dí pocit poho­dy a uze­né při­po­me­ne, že je nača­se vytáh­nout sta­rý gril. Všech­ny chu­tě se skvě­le dopl­ňu­jí a navíc jsme k nim jako regu­lá­tor sla­nos­ti při­ho­di­li kla­sic­ké pra­že­né kešu.

Co všechno MYX obsahuje?

Ten­to MYX jsme při­pra­vi­li pří­mo ve Svě­tě plo­dů. Při­mí­cha­li jsme do něj 25 % piz­za ara­ší­dů, 25 % wasa­bi ara­ší­dů, 25 % kešu oře­chů pra­že­ných sole­ných a nako­nec 25 % pra­že­ných a sole­ných uze­ných mand­lí. Všech­ny ingre­di­en­ce jsme peč­li­vě ochut­na­li a víme, že spo­lu nesku­teč­ně dob­ře ladí. MYX obsa­hu­je růz­né chu­tě, a tak si kaž­dý při­jde na své.

Top informace o surovině

 1. Kešu nejsou pra­vé oře­chy, ve sku­teč­nos­ti jsou to seme­na jabl­ka kešu.
 2. Ara­ší­dy ve sku­teč­nos­ti nejsou oře­chy, ale luš­tě­ni­ny ros­tou­cí pod zemí.
 3. Ara­ší­dy pochá­ze­jí z Ame­ri­ky.
 4. Exis­tu­jí dva dru­hy mand­lí – slad­ké a také hoř­ké.
 5. Wasa­bi zna­me­ná „japon­ský křen“.

Poznámka nákupčího

„Tenhle MYX vzni­kl pro milov­ní­ky sla­ných oříš­ků, pře­de­vším však pro ty, kte­ří si nedo­ve­dou před­sta­vit život bez ara­ší­dů, kte­ré tvo­ří až 50 %. Šli jsme však netra­dič­ní ces­tou a ara­ší­dy oba­li­li v krus­tě s pří­chu­tě­mi piz­za nebo wasa­bi. Při­da­li jsme jem­né pra­že­né kešu pré­mi­o­vé veli­kos­ti a na závěr voňa­vé uze­né man­dle. Hrst tako­vé­ho MYXu mi neod­mys­li­tel­ně pat­ří k pose­ze­ní s přá­te­li, pivu, vínu nebo ke gri­lo­vá­ní.“

 • Slo­že­níKEŠU NA SUCHO PRAŽENÉ SOLENÉ (kešu oře­chy jádra pra­že­ná 98,5 %, sůl 1 %, emul­gá­tor arab­ská guma); ARAŠÍDY PIZZA (ara­ší­dy lou­pa­né pra­že­né 75 %, pše­nič­ná mou­ka, bram­bo­ro­vý škrob, piz­za koře­ní 3 %: syro­vát­ko­vý prá­šek, cukr, sůl, raj­ča­to­vý prá­šek, zvý­raz­ňo­vač chu­ti L‑glutaman sod­ný, kvas­ni­co­vý extrakt, bazalka, ore­ga­no, petr­žel, pří­chuť, česne­ko­vý prá­šek, sýro­vý prá­šek (sýr, syro­vát­ko­vý prá­šek), čer­ný pepř, bar­vi­vo papri­ko­vý extrakt; slu­neč­ni­co­vý olej, kyp­ří­cí pro­stře­dek uhli­či­tan sod­ný, sůl, česnek, cukr); MANDLE UZENÉ (man­dle jádra 90,9 %, slu­neč­ni­co­vý olej, uze­ný prá­šek 3,6 %: kou­řo­vé aro­ma, sůl, dex­tró­za, řep­ko­vý olej, mal­to­dex­trin, pro­tispé­ka­vá lát­ka oxid kře­mi­či­tý, zvlh­ču­jí­cí lát­ka mléč­nan vápe­na­tý, emul­gá­tor arab­ská guma); ARAŠÍDY WASABI (ara­ší­dy lou­pa­né pra­že­né 27,5 %, pše­nič­ná mou­ka, cukr, kuku­řič­ný škrob, kuku­řič­ná mou­ka, koko­so­vý olej, sůl, sójo­vá omáč­ka v práš­ku: pše­ni­ce, sója, dex­trin, sůl, koji; koře­ní: hoř­čič­ná pří­chuť, řep­ko­vý olej, zahuš­ťo­va­dlo arab­ská guma, dex­trin, anti­o­xi­dant roz­ma­rý­no­vé extrak­ty; kyp­ří­cí lát­ka: uhli­či­tan sod­ný; bram­bo­ro­vý škrob, regu­lá­tor kyse­los­ti: kyse­li­na cit­ro­no­vá; bar­vi­vo: měď­na­té kom­plexy chlo­ro­fy­lů a chlo­ro­fy­li­nů; wasa­bi 0,003 %). Suro­vi­ny mohou být v růz­ném pomě­ru.
 • Suro­vi­naAra­ší­dy, Kešu, Man­dle
 • Zpra­co­vá­níPra­že­né
 • ChuťSla­ná
Produkt přidán do košíku.