Široké nudle s tymiánem

Tymi­án při­dá­vá­me pří­mo do těs­ta. Suše­né semo­li­no­vé nudle širo­ké s tymi­á­nem jsou vyro­be­né ze 100% semo­li­no­vé mou­ky a suše­ných vajec. Neroz­va­řu­jí se a nele­pí, svo­jí jedi­neč­nou chu­tí obo­ha­tí váš pokrm.  Mož­no při­pra­vit jako pří­lo­hu k masu, zele­ni­ně nebo rybám. Jem­ná chuť tymi­á­nu při­ve­de váš pokrm k doko­na­los­ti. Obsa­hu­jí mine­rál­ní lát­ky a mají níz­ký gly­ke­mic­ký index. Jsou … Pokra­čo­vá­ní tex­tu Širo­ké nudle s tymi­á­nem