Kategorie

Produkty

Sušená rajčata v olivovém oleji a bylinách — 160g

Sušená rajčata v olivovém oleji a bylinách — 160g

Dostupnost: skladem | do 2 dnů u vás
Výrobce: Hradecké delikatesy
Hradecké delikatesy
116 Kč s DPH
Ruční výroba v ČR
Originální receptura
Bez chemie
Šetrně pěstované suroviny

Sušená rajčata olivovém oleji a bylinách

Naše suše­ná a ruč­ně zpra­co­va­ná raj­ča­ta jsou ide­ál­ní pro milov­ní­ky inten­ziv­ní chu­ti raj­čat a vše­o­bec­ně kva­lit­ních suro­vin do své kuchy­ně. Lahod­ná, neso­le­ná a pro­vo­ně­ná bylin­ka­mi jsou nalo­že­na v kva­lit­ním oli­vo­vém ole­ji. Nalo­že­ní v oli­vo­vém ole­ji je vzpo­mín­kou všem, kte­ří kdy ochut­na­li tuto chuť stře­do­mo­ří a kte­ří dáva­jí před­nost oli­vo­vé­mu ole­ji vše­o­bec­ně. Chuť raj­čat roz­hod­ně neza­nik­ne, mys­lí­me i na to, aby olej nebyl pří­liš výraz­ný a výsled­nou chuť a vůni raj­čat pří­liš neo­vliv­nil. Je tak ovšem vhod­něj­ší pro tepel­né zpra­co­vá­ní zejmé­na při sma­že­ní, peče­ní a gri­lo­vá­ní.

Ruč­ně vyro­be­no v Čechách, suše­no do 42°C, neso­le­no, nesí­ře­né, bez pou­ži­tí che­mic­kých kon­zer­van­tů, aro­mat, lep­ku, oře­chů, lak­tó­zy a GMO.

Eti­ke­ta:
Suše­ná raj­ča­ta naklá­da­ná v oli­vo­vém ole­ji a byli­nách — dochu­co­va­cí výro­bek k pří­mé kon­zu­ma­ci i tepel­né­mu zpra­co­vá­ní. Hmot­nost 160 g. Slo­že­ní: oli­vo­vý olej min. 59%, suše­ná raj­ča­ta min. 37% (k pří­pra­vě toho­to množ­ství bylo pou­ži­to cca 300 g čer­s­tvých raj­čat), bazalka, roz­ma­rýn (byli­ny v růz­ném pomě­ru). Skla­duj­te mimo pří­mé slun­ce při tep­lo­tě do 25 °C a po ote­vře­ní v chlad­nič­ce. Po ote­vře­ní zkon­zu­muj­te do 30 dní. Mini­mál­ní trvan­li­vost do: uve­de­na na eti­ke­tě. Výro­bek je šetr­ně paste­ro­ván. Vyro­be­no v ČR. Podíl pev­né slož­ky cca 40%.

Produkt přidán do košíku.