Kategorie

Produkty

Sušená rajčata ve slunečnicovém oleji — 160 g

Sušená rajčata ve slunečnicovém oleji — 160 g

Dostupnost: skladem | do 2 dnů u vás
Výrobce: Hradecké delikatesy
Hradecké delikatesy
110 Kč s DPH
Ruční výroba v ČR
Originální receptura
Bez chemie
Šetrně pěstované suroviny

Sušená rajčata ve slunečnicovém oleji

Naše suše­ná a ruč­ně zpra­co­va­ná raj­ča­ta jsou ide­ál­ní pro milov­ní­ky inten­ziv­ní chu­ti raj­čat a vše­o­bec­ně kva­lit­ních suro­vin do své kuchy­ně. Lahod­ná, neso­le­ná a pro­vo­ně­ná bylin­ka­mi, jsou nalo­že­na v kva­lit­ním slu­neč­ni­co­vém ole­ji z prv­ní­ho lisu bez GMO (gene­tic­ky modi­fi­ko­va­ných obi­lo­vin).

Nalo­že­ní ve slu­neč­ni­co­vém ole­ji je urče­no pro ty, kte­ří hle­da­jí chuť raj­čat pří­liš neo­vliv­ně­nou chu­tí ole­je a budou je pou­ží­vat pře­váž­ně pro stu­de­nou kuchy­ni. Jem­nost chu­ti slu­neč­ni­co­vé­ho ole­je dá raj­ča­tům pat­řič­ně vynik­nout. Slu­neč­ni­co­vý olej je také určen pro vyzna­va­če domá­cích suro­vin, na kte­ré jsme gene­tic­ky a his­to­ric­ky zvyklí.

Pou­ži­tí ve stu­de­né tak i tep­lé kuchy­ni. S rýží, těs­to­vi­na­mi nebo pod maso jsou dokon­ce chu­ťo­vě výraz­něj­ší než čer­stvá raj­ča­ta. Dále pak do salá­tů, k sýrům nebo jen tak na roz­pe­če­nou a křu­pa­vou baget­ku.

Ruč­ně vyro­be­no v Čechách suše­no do 42°C, neso­le­no, nesí­ře­né, bez pou­ži­tí che­mic­kých kon­zer­van­tů, aro­mat, lep­ku, oře­chů, lak­tó­zy a GMO.

Eti­ke­ta:
Suše­ná raj­ča­ta naklá­da­ná ve slu­neč­ni­co­vém ole­ji — dochu­co­va­cí výro­bek k pří­mé kon­zu­ma­ci. Slo­že­ní: slu­neč­ni­co­vý olej min. 95g, suše­ná raj­ča­ta min. 60g (k výro­bě toho­to množ­ství bylo pou­ži­to 300g raj­čat), směs koře­ní. Skla­duj­te při tep­lo­tě do 25 °C mimo pří­mé slun­ce, po ote­vře­ní v chlad­nič­ce. Po ote­vře­ní zkon­zu­muj­te do 30 dní. Mini­mál­ní trvan­li­vost do: uve­de­na na dně výrob­ku. Výro­bek je šetr­ně paste­ro­ván.  Ener­ge­tic­ká hod­no­ta ve 100g výrob­ku cca 606 kcal/2540 kJ. Podíl pev­né slož­ky cca 37%. Výro­bek je paste­ro­ván, jeho život­nost je tedy min. 12 měsí­ců od data výro­by, uve­de­né na oba­lu. Skla­duj­te při tep­lo­tě do 25°C mimo pří­mé slun­ce, po ote­vře­ní v chlad­nič­ce. Po ote­vře­ní zkon­zu­muj­te do 30 dní.

Obsah: 160 g

Vyro­be­no v ČR.

 

Produkt přidán do košíku.