Kategorie

Produkty

Obchodní podmínky

I.Základní ustanovení

 1. Tyto vše­o­bec­né obchod­ní pod­mín­ky (dále jen „obchod­ní pod­mín­ky“) jsou vyda­né dle § 1751 a násl. záko­na č. 89/2012 Sb., občan­ský záko­ník (dále jen „občan­ský záko­ník“) (jmé­no a příjmení/název) Hra­dec­ké deli­ka­te­sy s.r.o. IČ:02583259DIČ:CZ02583259 se síd­lem: Kalen­do­va 879, 500 04 Hra­dec Krá­lo­vé, zapsa­né u Kraj­ské­ho sou­du v Hrad­ci Krá­lo­vé, oddíl C vlož­ka 42481 kon­takt­ní úda­je pro­vo­zov­na: Kalen­do­va 879, 500 04 Hra­dec Krá­lo­vé email: info@hradeckedelikatesy.cz, tele­fon: 725 901 195, www.hradeckedelikatesy.cz (dále jen „pro­dá­va­jí­cí“)
 2. Tyto obchod­ní pod­mín­ky upra­vu­jí vzá­jem­ná prá­va a povin­nos­ti pro­dá­va­jí­cí­ho a fyzic­ké oso­by, kte­rá uza­ví­rá kup­ní smlou­vu mimo svo­ji pod­ni­ka­tel­skou čin­nost jako spo­tře­bi­tel, nebo v rám­ci své pod­ni­ka­tel­ské čin­nos­ti (dále jen: „kupu­jí­cí“) pro­střed­nic­tvím webo­vé­ho roz­hra­ní umís­tě­né­ho na webo­vé strán­ce dostup­né na inter­ne­to­vé adre­se www.hradeckedelikatesy.cz (dále je „inter­ne­to­vý obchod“).
 3. Usta­no­ve­ní obchod­ních pod­mí­nek jsou nedíl­nou sou­čás­tí kup­ní smlou­vy. Odchyl­ná ujed­ná­ní v kup­ní smlou­vě mají před­nost před usta­no­ve­ní­mi těch­to obchod­ních pod­mí­nek.
 4. Tyto obchod­ní pod­mín­ky a kup­ní smlou­va se uza­ví­ra­jí v čes­kém jazy­ce.

II.Informace o zboží a cenách

 1. Infor­ma­ce o zbo­ží, včet­ně uve­de­ní cen jed­not­li­vé­ho zbo­ží a jeho hlav­ních vlast­nos­tí jsou uve­de­ny u jed­not­li­vé­ho zbo­ží v kata­lo­gu inter­ne­to­vé­ho obcho­du. Ceny zbo­ží jsou uve­de­ny včet­ně daně z při­da­né hod­no­ty, všech sou­vi­se­jí­cích poplat­ků a nákla­dů za vrá­ce­ní zbo­ží, jestli­že toto zbo­ží ze své pod­sta­ty nemů­že být vrá­ce­no obvyklou poš­tov­ní ces­tou. Ceny zbo­ží zůstá­va­jí v plat­nos­ti po dobu, po kte­rou jsou zob­ra­zo­vá­ny v inter­ne­to­vém obcho­dě. Toto usta­no­ve­ní nevy­lu­ču­je sjed­ná­ní kup­ní smlou­vy za indi­vi­du­ál­ně sjed­na­ných pod­mí­nek.
 2. Veš­ke­rá pre­zen­ta­ce zbo­ží umís­tě­ná v kata­lo­gu inter­ne­to­vé­ho obcho­du je infor­ma­tiv­ní­ho cha­rak­te­ru a pro­dá­va­jí­cí není povi­nen uzavřít kup­ní smlou­vu ohled­ně toho­to zbo­ží.
 3. V inter­ne­to­vém obcho­dě jsou zve­řej­ně­ny infor­ma­ce o nákla­dech spo­je­ných s bale­ním a dodá­ním zbo­ží. Infor­ma­ce o nákla­dech spo­je­ných s bale­ním a dodá­ním zbo­ží uve­de­né v inter­ne­to­vém obcho­dě pla­tí pou­ze v pří­pa­dech, kdy je zbo­ží doru­čo­vá­no v rám­ci úze­mí Čes­ké repub­li­ky.
 4. Pří­pad­né sle­vy s kup­ní ceny zbo­ží nelze navzá­jem kom­bi­no­vat, nedo­hod­ne-li se pro­dá­va­jí­cí s kupu­jí­cím jinak.

III.Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Nákla­dy vznik­lé kupu­jí­cí­mu při pou­ži­tí komu­ni­kač­ních pro­střed­ků na dál­ku v sou­vis­los­ti s uza­vře­ním kup­ní smlou­vy (nákla­dy na inter­ne­to­vé při­po­je­ní, nákla­dy na tele­fon­ní hovo­ry), hra­dí kupu­jí­cí sám. Tyto nákla­dy se neli­ší od základ­ní saz­by.
 2. Kupu­jí­cí pro­vá­dí objed­náv­ku zbo­ží těmi­to způ­so­by:
  1. pro­střed­nic­tvím své­ho zákaz­nic­ké­ho účtu, pro­ve­dl-li před­cho­zí regis­tra­ci v inter­ne­to­vém obcho­dě,
  2. vypl­ně­ním objed­náv­ko­vé­ho for­mu­lá­ře bez regis­tra­ce.
 3. Při zadá­vá­ní objed­náv­ky si kupu­jí­cí vybe­re zbo­ží, počet kusů zbo­ží, způ­sob plat­by a doru­če­ní.
 4. Před ode­slá­ním objed­náv­ky je kupu­jí­cí­mu umož­ně­no kon­t­ro­lo­vat a měnit úda­je, kte­ré do objed­náv­ky vlo­žil. Objed­náv­ku ode­šle kupu­jí­cí pro­dá­va­jí­cí­mu klik­nu­tím na tla­čít­ko “Ode­slat objed­náv­ku”. Úda­je uve­de­né v objed­náv­ce jsou pro­dá­va­jí­cím pova­žo­vá­ny za správ­né. Pod­mín­kou plat­nos­ti objed­náv­ky je vypl­ně­ní všech povin­ných úda­jů v objed­náv­ko­vém for­mu­lá­ři a potvr­ze­ní kupu­jí­cí­ho o tom, že se sezná­mil s těmi­to obchod­ní­mi pod­mín­ka­mi.
 5. Nepro­dle­ně po obdr­že­ní objed­náv­ky zašle pro­dá­va­jí­cí kupu­jí­cí­mu potvr­ze­ní o obdr­že­ní objed­náv­ky na emai­lo­vou adre­su, kte­rou kupu­jí­cí při objed­ná­ní zadal. Toto potvr­ze­ní je auto­ma­tic­ké a nepo­va­žu­je se za uza­vře­ní smlou­vy. Kup­ní smlou­va je uza­vře­na až po při­je­tí objed­náv­ky pro­dá­va­jí­cím. Ozná­me­ní o při­je­tí objed­náv­ky je doru­če­no na emai­lo­vou adre­su kupu­jí­cí­ho.
 6. V pří­pa­dě, že někte­rý z poža­dav­ků uve­de­ných v objed­náv­ce nemů­že pro­dá­va­jí­cí spl­nit, zašle kupu­jí­cí­mu na jeho emai­lo­vou adre­su pozmě­ně­nou nabíd­ku. Pozmě­ně­ná nabíd­ka se pova­žu­je za nový návrh kup­ní smlou­vy a kup­ní smlou­va je v tako­vém pří­pa­dě uza­vře­na potvr­ze­ním kupu­jí­cí­ho o při­je­tí této nabíd­ky pro­dá­va­jí­cí­mu na jeho emai­lo­vou adre­su uve­de­nu v těch­to obchod­ních pod­mín­kách.
 7. Všech­ny objed­náv­ky při­ja­té pro­dá­va­jí­cím jsou závaz­né. Kupu­jí­cí může zru­šit objed­náv­ku, dokud není kupu­jí­cí­mu doru­če­no ozná­me­ní o při­je­tí objed­náv­ky pro­dá­va­jí­cím. Kupu­jí­cí může zru­šit objed­náv­ku tele­fo­nic­ky na tele­fon­ní čís­lo nebo email pro­dá­va­jí­cí­ho uve­de­ný v těch­to obchod­ních pod­mín­kách.
 8. V pří­pa­dě, že došlo ke zjev­né tech­nic­ké chy­bě na stra­ně pro­dá­va­jí­cí­ho při uve­de­ní ceny zbo­ží v inter­ne­to­vém obcho­dě, nebo v prů­bě­hu objed­ná­vá­ní, není pro­dá­va­jí­cí povi­nen dodat kupu­jí­cí­mu zbo­ží za tuto zce­la zjev­ně chyb­nou. Pro­dá­va­jí­cí infor­mu­je kupu­jí­cí­ho o chy­bě bez zby­teč­né­ho odkla­du a zašle kupu­jí­cí­mu na jeho emai­lo­vou adre­su pozmě­ně­nou nabíd­ku. Pozmě­ně­ná nabíd­ka se pova­žu­je za nový návrh kup­ní smlou­vy a kup­ní smlou­va je v tako­vém pří­pa­dě uza­vře­na potvr­ze­ním o při­je­tí kupu­jí­cím na emai­lo­vou adre­su pro­dá­va­jí­cí­ho.

IV.Zákaznický účet

 1. Na zákla­dě regis­tra­ce kupu­jí­cí­ho pro­ve­de­né v inter­ne­to­vém obcho­dě může kupu­jí­cí při­stu­po­vat do své­ho zákaz­nic­ké­ho účtu. Ze své­ho zákaz­nic­ké­ho účtu může kupu­jí­cí pro­vá­dět objed­ná­vá­ní zbo­ží. Kupu­jí­cí může objed­ná­vat zbo­ží také bez regis­tra­ce.
 2. Při regis­tra­ci do zákaz­nic­ké­ho účtu a při objed­ná­vá­ní zbo­ží je kupu­jí­cí povi­nen uvá­dět správ­ně a prav­di­vě všech­ny úda­je. Úda­je uve­de­né v uži­va­tel­ském účtu je kupu­jí­cí při jaké­ko­liv jejich změ­ně povi­nen aktu­a­li­zo­vat. Úda­je uve­de­né kupu­jí­cím v zákaz­nic­kém účtu a při objed­ná­vá­ní zbo­ží jsou pro­dá­va­jí­cím pova­žo­vá­ny za správ­né.
 3. Pří­stup k zákaz­nic­ké­mu účtu je zabez­pe­čen uži­va­tel­ským jmé­nem a hes­lem. Kupu­jí­cí je povi­nen zacho­vá­vat mlčen­li­vost, ohled­ně infor­ma­cí nezbyt­ných k pří­stu­pu do jeho zákaz­nic­ké­ho účtu. Pro­dá­va­jí­cí nene­se odpo­věd­nost za pří­pad­né zne­u­ži­tí zákaz­nic­ké­ho účtu tře­tí­mi oso­ba­mi.
 4. Kupu­jí­cí není opráv­něn umož­nit vyu­ží­vá­ní zákaz­nic­ké­ho účtu tře­tím oso­bám.
 5. Pro­dá­va­jí­cí může zru­šit uži­va­tel­ský účet, a to zejmé­na v pří­pa­dě, když kupu­jí­cí svůj uži­va­tel­ský účet déle nevy­u­ží­vá, či v pří­pa­dě, kdy kupu­jí­cí poru­ší své povin­nos­ti z kup­ní smlou­vy a těch­to obchod­ních pod­mí­nek.
 6. Kupu­jí­cí bere na vědo­mí, že uži­va­tel­ský účet nemu­sí být dostup­ný nepře­tr­ži­tě, a to zejmé­na s ohle­dem na nut­nou údrž­bu hard­wa­ro­vé­ho a soft­wa­ro­vé­ho vyba­ve­ní pro­dá­va­jí­cí­ho, popř. nut­nou údrž­bu hard­wa­ro­vé­ho a soft­wa­ro­vé­ho vyba­ve­ní tře­tích osob.

V.Platební podmínky a dodání zboží

 1. Cenu zbo­ží a pří­pad­né nákla­dy spo­je­né s dodá­ním zbo­ží dle kup­ní smlou­vy může kupu­jí­cí uhra­dit násle­du­jí­cí­mi způ­so­by:
  1. bez­ho­to­vost­ně pře­vo­dem na ban­kov­ní účet pro­dá­va­jí­cí­ho č 2111537483/2700 vede­ný u Unicre­dit bank, a.s.
  2. bez­ho­to­vost­ně pla­teb­ní kar­tou
  3. bez­ho­to­vost­ně pře­vo­dem na účet pro­dá­va­jí­cí­ho pro­střed­nic­tvím pla­teb­ní brá­ny www.comgate.cz
  4. dobír­kou v hoto­vos­ti při pře­dáv­ní zbo­ží,
 2. Spo­leč­ně s kup­ní cenou je kupu­jí­cí povi­nen uhra­dit pro­dá­va­jí­cí­mu nákla­dy spo­je­né s bale­ním a dodá­ním zbo­ží ve smlu­ve­né výši. Není-li dále uve­de­no výslov­ně jinak, rozu­mí se dále kup­ní cenou i nákla­dy spo­je­né s dodá­ním zbo­ží.
 3. V pří­pa­dě plat­by v hoto­vos­ti je kup­ní cena splat­ná při pře­vze­tí zbo­ží. V pří­pa­dě bez­ho­to­vost­ní plat­by je kup­ní cena splat­ná do 30 dnů od uza­vře­ní kup­ní smlou­vy.
 4. V pří­pa­dě plat­by pro­střed­nic­tvím pla­teb­ní brá­ny postu­pu­je kupu­jí­cí pod­le poky­nů pří­sluš­né­ho posky­to­va­te­le elek­tro­nic­kých pla­teb.
 5. V pří­pa­dě bez­ho­to­vost­ní plat­by je záva­zek kupu­jí­cí­ho uhra­dit kup­ní cenu spl­něn oka­mži­kem při­psá­ní pří­sluš­né část­ky na ban­kov­ní účet pro­dá­va­jí­cí­ho.
 6. Pro­dá­va­jí­cí nepo­ža­du­je od kupu­jí­cí­ho pře­dem žád­nou zálo­hu či jinou obdob­nou plat­bu. Úhra­da kup­ní ceny před ode­slá­ním zbo­ží není zálo­hou.
 7. Pod­le záko­na o evi­den­ci tržeb je pro­dá­va­jí­cí povi­nen vysta­vit kupu­jí­cí­mu účten­ku. Záro­veň je povi­nen zaevi­do­vat při­ja­tou trž­bu u správ­ce daně onli­ne, v pří­pa­dě tech­nic­ké­ho výpad­ku pak nej­poz­dě­ji do 48 hodin
 8. Zbo­ží je kupu­jí­cí­mu dodá­no:
  1. na adre­su urče­nou kupu­jí­cím objed­náv­ce
  2. osob­ním odbě­rem v pro­vo­zov­ně pro­dá­va­jí­cí­ho
  3. na výdej­ní mís­to pře­prav­ní služ­by
 9. Vol­ba způ­so­bu dodá­ní se pro­vá­dí během objed­ná­vá­ní zbo­ží.
 10. Nákla­dy na dodá­ní zbo­ží v závis­los­ti na způ­so­bu ode­slá­ní a pře­vze­tí zbo­ží jsou uve­de­ny v objed­náv­ce kupu­jí­cí­ho a v potvr­ze­ní objed­náv­ky pro­dá­va­jí­cím. V pří­pa­dě, že je způ­sob dopra­vy smlu­ven na zákla­dě zvlášt­ní­ho poža­dav­ku kupu­jí­cí­ho, nese kupu­jí­cí rizi­ko a pří­pad­né doda­teč­né nákla­dy spo­je­né s tím­to způ­so­bem dopra­vy.
 11. Je-li pro­dá­va­jí­cí pod­le kup­ní smlou­vy povi­nen dodat zbo­ží na mís­to urče­né kupu­jí­cím v objed­náv­ce, je kupu­jí­cí povi­nen pře­vzít zbo­ží při dodá­ní. V pří­pa­dě, že je z důvo­dů na stra­ně kupu­jí­cí­ho nut­no zbo­ží doru­čo­vat opa­ko­va­ně nebo jiným způ­so­bem, než bylo uve­de­no v objed­náv­ce, je kupu­jí­cí povi­nen uhra­dit nákla­dy spo­je­né s opa­ko­va­ným doru­čo­vá­ním zbo­ží, resp. nákla­dy spo­je­né s jiným způ­so­bem doru­če­ní.
 12. Při pře­vze­tí zbo­ží od pře­prav­ce je kupu­jí­cí povi­nen zkon­t­ro­lo­vat nepo­ru­še­nost oba­lů zbo­ží a v pří­pa­dě jakých­ko­liv závad toto nepro­dle­ně ozná­mit pře­prav­ci. V pří­pa­dě shle­dá­ní poru­še­ní oba­lu svěd­čí­cí­ho o neo­práv­ně­ném vnik­nu­tí do zásil­ky nemu­sí kupu­jí­cí zásil­ku od pře­prav­ce pře­vzít.
 13. Pro­dá­va­jí­cí vysta­ví kupu­jí­cí­mu daňo­vý doklad – fak­tu­ru. Daňo­vý doklad je při­lo­žen k dodá­va­né­mu zbo­ží.
 14. Kupu­jí­cí nabý­vá vlast­nic­ké prá­vo ke zbo­ží zapla­ce­ním celé kup­ní ceny za zbo­ží, včet­ně nákla­dů na dodá­ní, nejdří­ve však pře­vze­tím zbo­ží. Odpo­věd­nost za naho­di­lou zká­zu, poško­ze­ní či ztrá­tu zbo­ží pře­chá­zí na kupu­jí­cí­ho oka­mži­kem pře­vze­tí zbo­ží nebo oka­mži­kem, kdy měl kupu­jí­cí povin­nost zbo­ží pře­vzít, ale v roz­po­ru s kup­ní smlou­vou tak neu­či­nil.

VI.Odstoupení od smlouvy

 1. Kupu­jí­cí, kte­rý uza­vřel kup­ní smlou­vu mimo svo­ji pod­ni­ka­tel­skou čin­nost jako spo­tře­bi­tel, má prá­vo od kup­ní smlou­vy odstou­pit.
 2. Lhů­ta pro odstou­pe­ní od smlou­vy činí 14 dnů
  1. ode dne pře­vze­tí zbo­ží,
  2. ode dne pře­vze­tí posled­ní dodáv­ky zbo­ží, je-li před­mě­tem smlou­vy něko­lik dru­hů zbo­ží nebo dodá­ní něko­li­ka čás­tí
  3. ode dne pře­vze­tí prv­ní dodáv­ky zbo­ží, je-li před­mě­tem smlou­vy pra­vi­del­ná opa­ko­va­ná dodáv­ka zbo­ží.
 3. Kupu­jí­cí nemů­že mimo jiné odstou­pit od kup­ní smlou­vy:
  1. posky­to­vá­ní slu­žeb, jestli­že byly spl­ně­ny s jeho před­cho­zím výslov­ným sou­hla­sem před uply­nu­tím lhů­ty pro odstou­pe­ní od smlou­vy a pro­dá­va­jí­cí před uza­vře­ním smlou­vy sdě­lil kupu­jí­cí­mu, že v tako­vém pří­pa­dě nemá prá­vo na odstou­pe­ní od smlou­vy,
  2. o dodáv­ce zbo­ží nebo služ­by, jejichž cena závi­sí na výchyl­kách finanč­ní­ho trhu nezá­vis­le na vůli pro­dá­va­jí­cí­ho a k němuž může dojít během lhů­ty pro odstou­pe­ní od smlou­vy,
  3. o dodá­ní alko­ho­lic­kých nápo­jů, jež mohou být dodá­ny až po uply­nu­tí tři­ce­ti dnů a jejichž cena závi­sí na výchyl­kách finanč­ní­ho trhu nezá­vis­lých na vůli pro­dá­va­jí­cí­ho,
  4. o dodáv­ce zbo­ží, kte­ré bylo upra­ve­no pod­le přá­ní kupu­jí­cí­ho nebo pro jeho oso­bu,
  5. dodáv­ce zbo­ží, kte­ré pod­lé­há rych­lé zká­ze, jakož i zbo­ží, kte­ré bylo po dodá­ní nená­vrat­ně smí­se­no s jiným zbo­žím,
  6. dodáv­ce zbo­ží v uza­vře­ném oba­lu, kte­ré kupu­jí­cí z oba­lu vyňal a z hygi­e­nic­kých důvo­dů jej není mož­né vrá­tit,
  7. dodáv­ce zvu­ko­vé nebo obra­zo­vé nahráv­ky nebo počí­ta­čo­vé­ho pro­gra­mu, pokud poru­šil jejich původ­ní obal,
  8. dodáv­ce novin, peri­o­dik nebo časo­pi­sů,
  9. dodá­ní digi­tál­ní­ho obsa­hu, pokud nebyl dodán na hmot­ném nosi­či a byl dodán s před­cho­zím výslov­ným sou­hla­sem kupu­jí­cí­ho před uply­nu­tím lhů­ty pro odstou­pe­ní od smlou­vy a pro­dá­va­jí­cí před uza­vře­ním smlou­vy sdě­lil kupu­jí­cí­mu, že v tako­vém pří­pa­dě nemá prá­vo na odstou­pe­ní od smlou­vy,
  10. v dal­ších pří­pa­dech uve­de­ných v § 1837 občan­ské­ho záko­ní­ku.
 4. Pro dodr­že­ní lhů­ty pro odstou­pe­ní od smlou­vy musí kupu­jí­cí ode­slat pro­hlá­še­ní o odstou­pe­ní ve lhů­tě pro odstou­pe­ní od smlou­vy.
 5. Pro odstou­pe­ní od kup­ní smlou­vy může kupu­jí­cí vyu­žít vzo­ro­vý for­mu­lář k odstou­pe­ní od smlou­vy posky­to­va­ný pro­dá­va­jí­cím. Odstou­pe­ní od kup­ní smlou­vy zašle kupu­jí­cí na emai­lo­vou nebo doru­čo­va­cí adre­su pro­dá­va­jí­cí­ho uve­de­nou v těch­to obchod­ních pod­mín­kách. Pro­dá­va­jí­cí potvr­dí kupu­jí­cí­mu bez­od­klad­ně při­je­tí for­mu­lá­ře.
 6. Kupu­jí­cí, kte­rý odstou­pil od smlou­vy, je povi­nen vrá­tit pro­dá­va­jí­cí­mu zbo­ží do 14 dnů od odstou­pe­ní od smlou­vy pro­dá­va­jí­cí­mu. Kupu­jí­cí nese nákla­dy spo­je­né s navrá­ce­ním zbo­ží pro­dá­va­jí­cí­mu, a to i v tom pří­pa­dě, kdy zbo­ží nemů­že být vrá­ce­no pro svou pova­hu obvyklou poš­tov­ní ces­tou.
 7. Odstou­pí-li kupu­jí­cí od smlou­vy, vrá­tí mu pro­dá­va­jí­cí bez­od­klad­ně, nej­poz­dě­ji však do 14 dnů od odstou­pe­ní od smlou­vy, všech­ny peněž­ní pro­střed­ky včet­ně nákla­dů na dodá­ní, kte­ré od něho při­jal, a to stej­ným způ­so­bem. Pro­dá­va­jí­cí vrá­tí kupu­jí­cí­mu při­ja­té peně­že­ní pro­střed­ky jiným způ­so­bem jen teh­dy, pokud s tím kupu­jí­cí sou­hla­sí a pokud mu tím nevznik­nou dal­ší nákla­dy.
 8. Jestli­že kupu­jí­cí zvo­lil jiný, než nej­lev­něj­ší způ­sob dodá­ní zbo­ží, kte­rý pro­dá­va­jí­cí nabí­zí, vrá­tí pro­dá­va­jí­cí kupu­jí­cí­mu nákla­dy na dodá­ní zbo­ží ve výši odpo­ví­da­jí­cí nej­lev­něj­ší­mu nabí­ze­né­mu způ­so­bu dodá­ní zbo­ží.
 9. Odstou­pí-li kupu­jí­cí od kup­ní smlou­vy, není pro­dá­va­jí­cí povi­nen vrá­tit při­ja­té peněž­ní pro­střed­ky kupu­jí­cí­mu dří­ve, než mu kupu­jí­cí zbo­ží pře­dá nebo pro­ká­že, že zbo­ží pro­dá­va­jí­cí­mu ode­slal.
 10. Zbo­ží musí vrá­tit kupu­jí­cí pro­dá­va­jí­cí­mu nepo­ško­ze­né, neo­po­tře­be­né a nezne­čiš­tě­né a je-li to mož­né, v původ­ním oba­lu. Nárok na náhra­du ško­dy vznik­lé na zbo­ží je pro­dá­va­jí­cí opráv­něn jed­no­stran­ně zapo­číst pro­ti náro­ku kupu­jí­cí­ho na vrá­ce­ní kup­ní ceny.
 11. Pro­dá­va­jí­cí je opráv­něn odstou­pit od kup­ní smlou­vy z důvo­du vypro­dá­ní zásob, nedo­stup­nos­ti zbo­ží, ane­bo když výrob­ce, dovoz­ce ane­bo doda­va­tel zbo­ží pře­ru­šil výro­bu nebo dovoz zbo­ží. Pro­dá­va­jí­cí bez­od­klad­ně infor­mu­je kupu­jí­cí­ho pro­střed­nic­tví emai­lo­vé adre­sy uve­de­né v objed­náv­ce a vrá­tí ve lhů­tě 14 dnů od ozná­me­ní o odstou­pe­ní od kup­ní smlou­vy všech­ny peněž­ní pro­střed­ky včet­ně nákla­dů na dodá­ní, kte­ré od něho na zákla­dě smlou­vy při­jal, a to stej­ným způ­so­bem, popří­pa­dě způ­so­bem urče­ným kupu­jí­cím.

VII.Práva z vadného plnění

 1. Pro­dá­va­jí­cí odpo­ví­dá kupu­jí­cí­mu, že zbo­ží při pře­vze­tí nemá vady. Zejmé­na pro­dá­va­jí­cí odpo­ví­dá kupu­jí­cí­mu, že v době, kdy kupu­jí­cí zbo­ží pře­vzal:
  1. má zbo­ží vlast­nos­ti, kte­ré si stra­ny ujed­na­ly, a chy­bí-li ujed­ná­ní, má tako­vé vlast­nos­ti, kte­ré pro­dá­va­jí­cí nebo výrob­ce popsal nebo kte­ré kupu­jí­cí oče­ká­val s ohle­dem na pova­hu zbo­ží a na zákla­dě rekla­my jimi pro­vá­dě­né,
  2. se zbo­ží hodí k úče­lu, kte­rý pro jeho pou­ži­tí pro­dá­va­jí­cí uvá­dí nebo ke kte­ré­mu se zbo­ží toho­to dru­hu obvykle pou­ží­vá,
  3. zbo­ží odpo­ví­dá jakos­tí nebo pro­ve­de­ním smlu­ve­né­mu vzor­ku nebo před­lo­ze, byla-li jakost nebo pro­ve­de­ní urče­no pod­le smlu­ve­né­ho vzor­ku nebo před­lo­hy,
  4. je zbo­ží v odpo­ví­da­jí­cím množ­ství, míře nebo hmot­nos­ti a
  5. zbo­ží vyho­vu­je poža­dav­kům práv­ních před­pi­sů.
 2. Pro­je­ví-li se vada v prů­bě­hu šes­ti měsí­ců od pře­vze­tí zbo­ží kupu­jí­cím, má se za to, že zbo­ží bylo vad­né již při pře­vze­tí. Kupu­jí­cí je opráv­něn uplat­nit prá­vo z vady, kte­rá se vyskyt­ne u spo­třeb­ní­ho zbo­ží v době dva­ce­ti čtyř měsí­ců od pře­vze­tí. Toto usta­no­ve­ní se nepo­u­ži­je u zbo­ží pro­dá­va­né­ho za niž­ší cenu na vadu, pro kte­rou byla niž­ší cena ujed­ná­na, na opo­tře­be­ní zbo­ží způ­so­be­né jeho obvyk­lým uží­vá­ním, u pou­ži­té­ho zbo­ží na vadu odpo­ví­da­jí­cí míře pou­ží­vá­ní nebo opo­tře­be­ní, kte­rou zbo­ží mělo při pře­vze­tí kupu­jí­cím, nebo vyplý­vá-li to z pova­hy zbo­ží.
 3. V pří­pa­dě výsky­tu vady může kupu­jí­cí pro­dá­va­jí­cí­mu před­lo­žit rekla­ma­ci a poža­do­vat:
  1. výmě­nu za nové zbo­ží,
  2. opra­vu zbo­ží,
  3. při­mě­ře­nou sle­vu z kup­ní ceny,
  4. odstou­pit od smlou­vy.
 4. Kupu­jí­cí má prá­vo odstou­pit od smlou­vy,
  1. pokud má zbo­ží pod­stat­nou vadu,
  2. pokud nemů­že věc řád­ně uží­vat pro opa­ko­va­ný výskyt vady nebo vad po opra­vě,
  3. při vět­ším počtu vad zbo­ží.
 5. Pro­dá­va­jí­cí je povi­nen při­jmout rekla­ma­ci v kte­ré­ko­li pro­vo­zov­ně, v níž je při­je­tí rekla­ma­ce mož­né, pří­pad­ně i v síd­le nebo mís­tě pod­ni­ká­ní. Pro­dá­va­jí­cí je povi­nen kupu­jí­cí­mu vydat písem­né potvr­ze­ní o tom, kdy kupu­jí­cí prá­vo uplat­nil, co je obsa­hem rekla­ma­ce a jaký způ­sob vyří­ze­ní rekla­ma­ce kupu­jí­cí poža­du­je, jakož i potvr­ze­ní o datu a způ­so­bu vyří­ze­ní rekla­ma­ce, včet­ně potvr­ze­ní o pro­ve­de­ní opra­vy a době její­ho trvá­ní, pří­pad­ně písem­né odů­vod­ně­ní zamít­nu­tí rekla­ma­ce.
 6. Pro­dá­va­jí­cí nebo jím pově­ře­ný pra­cov­ník roz­hod­ne o rekla­ma­ci ihned, ve slo­ži­tých pří­pa­dech do tří pra­cov­ních dnů. Do této lhů­ty se neza­po­čí­tá­vá doba při­mě­ře­ná pod­le dru­hu výrob­ku či služ­by potřeb­ná k odbor­né­mu posou­ze­ní vady. Rekla­ma­ce včet­ně odstra­ně­ní vady musí být vyří­ze­na bez­od­klad­ně, nej­poz­dě­ji do 30 dnů ode dne uplat­ně­ní rekla­ma­ce, pokud se pro­dá­va­jí­cí s kupu­jí­cím nedo­hod­ne na del­ší lhů­tě. Mar­né uply­nu­tí této lhů­ty se pova­žu­je za pod­stat­né poru­še­ní smlou­vy a kupu­jí­cí má prá­vo od kup­ní smlou­vy odstou­pit. Za oka­mžik uplat­ně­ní rekla­ma­ce se pova­žu­je oka­mžik, kdy dojde pro­jev vůle kupu­jí­cí­ho (uplat­ně­ní prá­va z vad­né­ho plně­ní) pro­dá­va­jí­cí­mu.
 7. Pro­dá­va­jí­cí písem­ně infor­mu­je kupu­jí­cí­ho o výsled­ku rekla­ma­ce.
 8. Prá­vo z vad­né­ho plně­ní kupu­jí­cí­mu nená­le­ží, pokud kupu­jí­cí před pře­vze­tím věci věděl, že věc má vadu, ane­bo pokud kupu­jí­cí vadu sám způ­so­bil.
 9. V pří­pa­dě opráv­ně­né rekla­ma­ce má kupu­jí­cí prá­vo na náhra­du účel­ně vyna­lo­že­ných nákla­dů vznik­lých v sou­vis­los­ti s uplat­ně­ním rekla­ma­ce. Toto prá­vo může kupu­jí­cí u pro­dá­va­jí­cí­ho uplat­nit ve lhů­tě do jed­no­ho měsí­ce po uply­nu­tí záruč­ní doby.10. Vol­bu způ­so­bu rekla­ma­ce má kupující.11. Prá­va a povin­nos­ti smluv­ních stran ohled­ně práv z vad­né­ho plně­ní se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občan­ské­ho záko­ní­ku a záko­nem č. 634/1992 Sb., o ochra­ně spo­tře­bi­te­le.

VIII.Doručování

 1. Smluv­ní stra­ny si mohou veš­ke­rou písem­nou kore­spon­den­ci vzá­jem­ně doru­čo­vat pro­střed­nic­tvím elek­tro­nic­ké poš­ty.
 2. Kupu­jí­cí doru­ču­je pro­dá­va­jí­cí­mu kore­spon­den­ci na emai­lo­vou adre­su uve­de­nu v těch­to obchod­ních pod­mín­kách. Pro­dá­va­jí­cí doru­ču­je kupu­jí­cí­mu kore­spon­den­ci na emai­lo­vou adre­su uve­de­nou v jeho zákaz­nic­kém účtu nebo v objed­náv­ce.

IX.Mimosoudní řešení sporů

 1. K mimosoud­ní­mu řeše­ní spo­tře­bi­tel­ských spo­rů z kup­ní smlou­vy je pří­sluš­ná Čes­ká obchod­ní inspek­ce, se síd­lem Ště­pán­ská 567/15, 120 00 Pra­ha 2, IČ: 000 20 869, inter­ne­to­vá adre­sa: https://adr.coi.cz/cs. Plat­for­mu pro řeše­ní spo­rů on-line nachá­ze­jí­cí se na inter­ne­to­vé adre­se http://ec.europa.eu/consumers/odr je mož­né vyu­žít při řeše­ní spo­rů mezi pro­dá­va­jí­cím a kupu­jí­cím z kup­ní smlou­vy.
 2. Evrop­ské spo­tře­bi­tel­ské cen­t­rum Čes­ká repub­li­ka, se síd­lem Ště­pán­ská 567/15, 120 00 Pra­ha 2, inter­ne­to­vá adre­sa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kon­takt­ním mís­tem pod­le Naří­ze­ní Evrop­ské­ho par­la­men­tu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. květ­na 2013 o řeše­ní spo­tře­bi­tel­ských spo­rů on-line a o změ­ně naří­ze­ní (ES) č. 2006/2004 a směr­ni­ce 2009/22/ES (naří­ze­ní o řeše­ní spo­tře­bi­tel­ských spo­rů on-line).
 3. Pro­dá­va­jí­cí je opráv­něn k pro­de­ji zbo­ží na zákla­dě živ­nos­ten­ské­ho opráv­ně­ní. Živ­nos­ten­skou kon­t­ro­lu pro­vá­dí v rám­ci své působ­nos­ti pří­sluš­ný živ­nos­ten­ský úřad. Čes­ká obchod­ní inspek­ce vyko­ná­vá ve vyme­ze­ném roz­sa­hu mimo jiné dozor nad dodr­žo­vá­ním záko­na č. 634/1992 Sb., o ochra­ně spo­tře­bi­te­le.

X.Závěrečná ustanovení

 1. Veš­ke­rá ujed­ná­ní mezi pro­dá­va­jí­cím a kupu­jí­cím se práv­ním řádem Čes­ké repub­li­ky. Pokud vztah zalo­že­ný kup­ní smlou­vou obsa­hu­je mezi­ná­rod­ní prvek, pak stra­ny sjed­ná­va­jí, že vztah se řídí prá­vem Čes­ké repub­li­ky. Tím­to nejsou dotče­na prá­va spo­tře­bi­te­le vyplý­va­jí­cí z obec­ně závaz­ných práv­ních před­pi­sů.
 2. Pro­dá­va­jí­cí není ve vzta­hu ke kupu­jí­cí­mu vázán žád­ný­mi kode­xy cho­vá­ní ve smys­lu usta­no­ve­ní § 1826 odst. 1 písm. e) občan­ské­ho záko­ní­ku.
 3. Všech­na prá­va k webo­vým strán­kám pro­dá­va­jí­cí­ho, zejmé­na autor­ská prá­va k obsa­hu, včet­ně roz­vr­že­ní strán­ky, fotek, fil­mů, gra­fik, ochran­ných zná­mek, loga a dal­ší­ho obsa­hu a prv­ků, nále­ží pro­dá­va­jí­cí­mu. Je zaká­zá­no kopí­ro­vat, upra­vo­vat nebo jinak pou­ží­vat webo­vé strán­ky nebo jejich část bez sou­hla­su pro­dá­va­jí­cí­ho.
 4. Pro­dá­va­jí­cí nene­se odpo­věd­nost za chy­by vznik­lé v důsled­ku zása­hů tře­tích osob do inter­ne­to­vé­ho obcho­du nebo v důsled­ku jeho uži­tí v roz­po­ru s jeho urče­ním. Kupu­jí­cí nesmí při vyu­ží­vá­ní inter­ne­to­vé­ho obcho­du pou­ží­vat postu­py, kte­ré by moh­ly mít nega­tiv­ní vliv na jeho pro­voz a nesmí vyko­ná­vat žád­nou čin­nost, kte­rá by moh­la jemu nebo tře­tím oso­bám umož­nit neo­práv­ně­ně zasa­ho­vat či neo­práv­ně­ně užít pro­gra­mo­vé vyba­ve­ní nebo dal­ší sou­čás­ti tvo­ří­cí inter­ne­to­vý obchod a uží­vat inter­ne­to­vý obchod nebo jeho čás­ti či soft­wa­ro­vé vyba­ve­ní tako­vým způ­so­bem, kte­rý by byl v roz­po­ru s jeho urče­ním či úče­lem.
 5. Kupu­jí­cí tím­to pře­bí­rá na sebe nebez­pe­čí změ­ny okol­nos­tí ve smys­lu § 1765 odst. 2 občan­ské­ho záko­ní­ku.
 6. Kup­ní smlou­va včet­ně obchod­ních pod­mí­nek je archi­vo­vá­na pro­dá­va­jí­cím v elek­tro­nic­ké podo­bě a není pří­stup­ná.
 7. Zně­ní obchod­ních pod­mí­nek může pro­dá­va­jí­cí měnit či dopl­ňo­vat. Tím­to usta­no­ve­ním nejsou dotče­na prá­va a povin­nos­ti vznik­lá po dobu účin­nos­ti před­cho­zí­ho zně­ní obchod­ních pod­mí­nek.
 8. Pří­lo­hou obchod­ních pod­mí­nek je vzo­ro­vý for­mu­lář pro odstou­pe­ní od smlou­vy.

Tyto obchod­ní pod­mín­ky nabý­va­jí účin­nos­ti dnem 25.5.2018

Produkt přidán do košíku.