Kategorie

Produkty

O nás

Kdo jsme 

Kdy­ko­liv si ote­vře­te náš džem, skle­nič­ku s pes­t­em nebo láhev keču­pu, dých­ne na vás čes­ké jaro, léto nebo pod­zim. Kaž­dý rok se sna­ží­me pod­le roč­ních obdo­bí nalézt to nej­kva­lit­něj­ší čes­ké ovo­ce, bylin­ky a zele­ni­nu. Jejich vůni, bar­vu a chuť pak co nej­še­tr­ně­ji zasta­ví­me v čase. Věří­me, že nej­zdra­věj­ší jsou pro lidi potra­vi­ny z mís­ta, kde žijí. Dokud někdo půdu obdě­lá­vá šetr­ně a netý­rá ji che­mií.  

Při­ne­se­me na váš stůl tra­dič­ní chu­tě od sil­né­ho čes­ké­ho česne­ku po voňa­vou mali­nu v gur­mán­ské kva­li­tě. Stej­ně jako spous­ty polo­za­po­me­nu­tých kla­sic­kých čes­kých chu­tí a vůní: ruko­la, jitro­cel, bez, čer­ný jeřáb, anýz. Samo­zřej­mě, oli­vo­vý olej, cit­ro­ny, suše­ná raj­ča­ta nebo různá semín­ka dová­ží­me. Ale zase jenom v co nej­vyš­ší kva­li­tě a z jejich domo­vi­ny. Špet­ka něče­ho z jiné­ho kou­tu svě­ta jenom pod­tr­hu­je lahod­nost toho, co ros­te kolem nás. 

Ať už dětem nama­že­te chle­ba sto­pro­cent­ní jaho­do­vou zava­ře­ni­nou, pono­ří­te si kou­sek masa do dýňo­vé­ho čat­ní nebo všech­ny pří­jem­ně pře­kva­pí­te našim libeč­ko­vým pes­t­em, ihned pozná­te roz­díl: vše je zásad­ně bez che­mie a prů­mys­lo­vých pod­vůd­ků. Náš kečup je hus­tý od raj­čat, ne od škro­bu. Jest­li z něče­ho nikdy nesle­ví­me, pak je to pocti­vost suro­vin i zpra­co­vá­ní.  

Pro­to od břez­na 2023 zavá­dí­me na čes­ký trh neví­da­nou novin­ku: na našich výrob­cích odteď najde­te QR kódy. Když na ně namí­ří­te tele­fon, ote­vře se vám přes­ný seznam suro­vin, ze kte­rých jsme vyro­bi­li tuto kon­krét­ní skle­nič­ku. Recep­tu­ry se nemě­ní – ale zdro­je suro­vin občas ano. O tom vám povin­né úda­je o slo­že­ní neřek­nou nic. My se nemá­me za co sty­dět a rádi vám ty infor­ma­ce poskyt­ne­me. 

Náš příběh 

V roce 2010 náh­le začí­nal být pro­blém sehnat čes­ký česnek. Všu­de byla spous­ta čín­ské­ho. Jenomže ten jak­si nečesne­ko­val „po našem“. A tak jsme zača­li ten náš pocti­vý doma naklá­dat a zava­řo­vat. Nejdří­ve pro sebe, pak pro zná­mé a přá­te­le. Až se začal pro­dá­vat stá­le více a více na prá­vě vzni­ka­jí­cích far­mář­ských trzích. Uká­za­lo se, že máme ved­le pocti­vé­ho kuchař­ské­ho pří­stu­pu i talent na kom­bi­na­ci chu­tí. Vyzkou­šej­te naše slav­né česne­ko­vé pes­to s petr­že­lí a uvi­dí­te. Z paní Pet­ry Kilingro­vé se stal nako­nec šéf­ku­chař všech mož­ných kon­zer­vo­va­ných pochou­tek, co jich v obcho­dě máme.

Hra­dec­ké deli­ka­te­sy jsou manu­fak­tu­ra a mys­lí­me si, že je to tak správ­ně. Vše zpra­co­vá­vá­me po malých množ­stvích tak, abychom kaž­dou borův­ku, kaž­dý lís­tek bazalky nebo paprič­ku měli pod kon­t­ro­lou a zakon­zer­vo­va­li je co nej­še­tr­ně­ji. A to ve vel­kých kotlích nejde. Stej­né je to s uhlí­dá­ním špič­ko­vé chu­ti. Vyhle­dá­vá­ní kva­lit­ních suro­vin, spo­leh­li­vých doda­va­te­lů a tech­no­lo­gií má na sta­ros­ti David Kilin­gr. Ano, někdy doda­va­te­le tro­chu „týrá­me“. Tím, že chce­me vědět i nejmen­ší detai­ly o tom, v jakých pod­mín­kách to ovo­ce, zele­ni­na či bylin­ky vyrost­ly. Udr­ži­tel­nost při­tom pro nás není jen moder­ní zaklí­nadlo. Je to záru­ka stej­né kva­li­ty letos, příští rok, napřesrok.

Vyzkou­šej­te dob­ro­ty z rodin­né kuchy­ně Kilin­grů v té vaší. 

 

Proč Statek? 

Pro­to­že prv­ní­mi výrob­ci kon­zer­vo­va­ných potra­vin byli prá­vě stat­ká­ři. V Hrad­ci se nám docho­val jeden z nej­star­ších stat­ků z této doby: Čer­ve­ný dvůr dosta­vě­ný v roce 1790. Pět let poté Napo­le­on Bona­par­te vypsal odmě­nu tomu, kdo najde způ­sob, jak dlou­ho­do­bě ucho­vat potra­vi­ny. Samo­zřej­mě, pro armá­dy. Tak vznik­ly prv­ní zava­ře­ni­ny ve skle­ni­cích. Zhru­ba o šede­sát let poz­dě­ji se u Hrad­ce ode­hrá­la nej­vět­ší bitva na čes­kém úze­mí. Účast­ni­lo se ji na půl­mi­li­o­nu vojá­ků.

Je tře­ba říct, že rakous­ká a sas­ká voj­ska v ní byla dost neslav­ně pora­že­na. A prý ustu­po­va­la i přes Čer­ve­ný dvůr. Zda dosta­la k pro­vi­an­tu i něja­ké míst­ní zava­ře­ni­ny, neví­me. Ale mož­né to je. 

I když jsme manu­fak­tu­ra, začát­kem 19. sto­le­tí by nám Hra­de­čá­ci klid­ně moh­li říkat sta­tek. Něco si  vypěs­tu­je­me sami, něco nakou­pí­me od jiných. Co je ale důle­ži­té, že stej­ně jako někdej­ší stat­ká­ři zod­po­ví­dá­me za kaž­dý výro­bek svou rodin­nou pověs­tí. A stej­ně jako naši před­ko­vé pova­žu­je­me půdu za něco, co musí pře­tr­vat po celé gene­ra­ce. Bez che­mie, nepři­ro­ze­ných zása­hů a s mini­mem odpa­dů. A vše co umí­me recyklo­vat, vra­cí­me opět na začá­tek výro­by. 

Pro­du­ko­vat bez ohle­du na důsled­ky dneska umí kde-kdo. Vyrá­bět zdra­vé mňam­ky bez poško­zo­vá­ní pří­ro­dy my pova­žu­je­me za poslá­ní. 

Pet­ra & David Kilingro­vi

STATEK

Hra­dec­ké deli­ka­te­sy s.r.o.

Produkt přidán do košíku.