Kategorie

Produkty

Spolupracujte s námi

 

Naše výrob­ky se sice neší­ří trhem jako lavi­na, ale zato je to na zákla­dě přá­ní zákaz­ní­ků, což nás mno­hem více těší.

Krom stan­dard­ních Far­mář­ských trhů, odkud nás vět­ši­na zákaz­ní­ků zná pře­de­vším, jsou vybra­né pro­duk­ty k dostá­ní u uve­de­ných part­ne­rů.

Pokud bys­te měli tip na pro­dej­nu, kde by naše výrob­ky moh­li nabí­zet, děku­je­me, že nám zpro­střed­ku­je­te kon­takt. Rádi Vás za to odmě­ní­me dáreč­kem. V někte­rých spo­lu­pra­cu­jí­cích obcho­dech nema­jí vše­chen náš sor­ti­ment, ale lze s nimi po doho­dě nechat zbo­ží dopra­vit pří­mo na pro­dej­nu. Buď to se dohod­ne­te s nimi nebo s námi.

Kaž­do­pád­ně Vás nene­chá­me na holič­kách! Jaké­ko­liv aktu­a­li­ty z obcho­dů (chy­bě­jí­cí zbo­ží, schop­nos­ti obslu­hy, pochva­ly a podob­ně) nám může­te dát vědět. Vše co pro­spě­je vzá­jem­né­mu obcho­du, vždy rádi zhod­no­tí­me. 

Vel­ko­ob­chod­ní spo­lu­prá­ce může začít vel­mi jed­no­du­še, pošle­te nám mail na info@hradeckedelikatesy.cz nebo nám zavo­lej­te na 725 901 195.

Obra­tem vám pošle­me vše potřeb­né. Naším cílem je, abys­te měli s objed­náv­ka­mi mini­mum prá­ce.

Dodáv­ka bývá obvykle řeše­na do dvou dní a nebo jinak dle domlu­vy.

Vel­ko­ob­chod­ní part­ner, nej­čas­tě­ji kamen­ná pro­dej­na nebo e‑shop naku­pu­je, pocho­pi­tel­ně, za zce­la jiných pod­mí­nek, než jsou ceny na e‑shopu :-). Po domluvě není pro­blém pla­tit pře­vo­dem.

 

Produkt přidán do košíku.