Kategorie

Produkty

Kariéra

 

Dob­rý den všem zájem­cům o prá­ci ve fir­mě Hra­dec­ké deli­ka­te­sy.

Aktu­ál­ně hle­dá­me Obchod­ní­ho zástup­ce. Více info zde:

https://www.lmcg2.com/pd/2000194354/?rps=202

 

 

 

Do naše­ho týmu se vždy bude někdo hodit, tak­že máte-li pocit, že máte co nabíd­nout, nevá­hej­te a pošle­te nám své CV a  moti­vač­ní dopis, ve kte­rém popiš­te vše, o čem se domní­vá­te, že by mělo zaznít, mimo suchý výčet ze CV.

I když není vypsá­na kon­krét­ní pozi­ce, o kte­ré sní­te, nikdy neví­te, jak se může situ­a­ce vyvi­nout. Může­te nám nabíd­nout tře­ba i jen bri­gád­ní výpo­moc, exter­ní spe­ci­ál­ní prá­ce a podob­ně.

V pří­pa­dě zájmu piš­te na mail: info@hradeckedelikatesy.cz.

Těší­me se na nabíd­ky.

Produkt přidán do košíku.