Kategorie

Produkty

Produkty bez přidaného cukru

Výrob­ky bez při­da­né­ho cuk­ru sla­ze­né rozin­ka­mi.

Dlou­ho jsme se sna­ži­li vymys­let vari­an­tu bez rafi­no­va­né­ho cuk­ru, aby si na ní moh­li pochut­nat i ti co cukr nekon­zu­mu­jí nebo ome­zu­jí.

Pře­mí­tá­ní čím osla­dit zava­ře­ni­nu nebo jiné výrob­ky, aby byly chu­ťo­vě lahod­né a měly chuť dané­ho ovo­ce bylo zdlou­ha­vé. Ve výsled­ku se to jeví jed­no­du­ché, ale v sou­čas­né době růz­ných super sla­di­del to byl pro­ces zkou­má­ní a zkou­še­ní. Z toho­to důvo­du jsme zavrh­li sla­ze­ní jableč­nou šťá­vou.

Jableč­ná šťá­va je chu­ťo­vě hod­ně výrazná a člo­věk má pocit, že jí pořád jabl­ka. Nic pro­ti jabl­kům, kte­ré mají své stá­lé mís­to v našem jídel­níč­ku ať čer­stvá, suše­ná nebo růz­ně upra­vo­va­ná, ale když si chce­me pochut­nat na jaho­dách nebo mali­ně tak to není ono.

Proč rozin­ky?

Rozin­ky jsme zvo­li­li, pro­to­že hroz­no­vé víno ros­te zde v našich kli­ma­tic­kých pod­mín­kách, tudíž je pro našin­ce vel­mi pro­spěš­né.

Co je důle­ži­té, tak chu­ťo­vě ani aro­ma­tic­ky neo­vliv­ňu­jí chuť jiné­ho ovo­ce. Pro­to zava­ře­ni­na při­sla­ze­ná rozin­ka­mi chut­ná auten­tic­ky. Hroz­ny jsou suše­ny i se slup­kou, tudíž si zacho­vá­va­jí všech­ny cen­né lát­ky, kte­ré obsa­hu­jí.

Jeli­kož zde nemů­že­me roz­vá­dět vše, v čem jsou rozin­ky jedi­neč­né pro naše zdra­ví dopo­ru­ču­je­me násle­du­jí­cí zdro­je:  Mar­git, Celo­st­ní medi­cí­na apod.

Už naše babič­ky říká­va­ly: „1 rozin­ka = 1 kap­ka krve!“ A měly prav­du.

Produkt přidán do košíku.