Kategorie

Produkty

AKCE — 4 zavařeniny bez přidaného cukru (4 x 190 g)
AKCE — 4 zavařeniny bez přidaného cukru (4 x 190 g)
Akce
Sleva 10%

AKCE — 4 zavařeniny bez přidaného cukru (4 x 190 g)

Dostupnost: skladem | do 2 dnů u vás
Výrobce: Hradecké delikatesy
Hradecké delikatesy
472 Kč s DPH
524 Kč s DPH
Ruční výroba v ČR
Originální receptura
Bez chemie
Šetrně pěstované suroviny

Borůvková zavařenina bez rafinovaného cukru

Jed­na z mož­nos­tí jak ucho­vat jem­né šumě­ní líst­ků chvě­jí­cích se ve vět­ru protka­ných zla­tou nití slu­neč­ních paprs­ků se svě­ží vůni lesa po celý rok je borův­ko­vá zava­ře­ni­na. Borův­ky pat­ří k létu v našich kon­či­nách, pro­to jsme pro Vás při­pra­vi­li i vari­an­tu bez při­da­né­ho rafi­no­va­né­ho cuk­ru. Skle­nič­ka borův­ko­vé zava­ře­ni­ny sla­ze­ná rozin­ka­mi si zacho­vá svou jem­nou auten­tic­kou chuť.

Per­fekt­ně se hodí jako pří­lo­ha k pala­čin­kám nebo vaf­lím. Může­me ji zašle­hat do šle­hač­ky a pou­ží­vat jako náplň do piš­ko­to­vé­ho těs­ta, linec­kých koláč­ků ane­bo na dob­rý chléb s más­lem. Stej­ně pak i do jogur­tu k pří­mé­mu pochut­ná­ní. Opět zále­ží na Vaší fan­ta­zii jak tuto 100%ovocnou pochout­ku pou­žít.

Detail pro­duk­tu

Černorybízová zavařenina bez rafinovaného cukru —  100%ovoce

Zava­ře­ni­na z čer­né­ho rybí­zu je nejen pro labuž­ní­ky. Čer­no­ry­bí­zo­vá zava­ře­ni­na má exo­tič­těj­ší chuť, hod­ně výraz­nou. Kdo si neu­mí před­sta­vit sní­da­ni bez čer­stvé­ho peči­va potře­né­ho zava­ře­ni­nou, má zde skvě­lou pří­le­ži­tost si to užít na plné obrát­ky a vykro­čit vstříc nové­mu dni. Čer­no­ry­bí­zo­vá pochout­ka sla­ze­ná rozin­ka­mi je skvě­lým prů­vod­cem. Čer­no­ry­bí­zo­vou zava­ře­ni­nu může pou­žít k pala­čin­kám, lívan­cům, ale je výbor­ná i k sýrům typu camem­bert.

Detail pro­duk­tu

Jahodová zavařenina bez rafinovaného cukru

Tak­že kdo má rád jaho­do­vý džem, kte­rý je tra­dič­ní pochout­kou nejen pro malé mlsou­ny si při­jde na své. Skvě­lé je, že toto mlsá­ní je pro­spěš­né nejen našem smys­lům, ale radost má i naše tělo. Komu se tedy sbí­ha­jí sli­ny už při pohle­du na naši skle­nič­ku jaho­do­vé zava­ře­ni­ny, může se do ní bez obav a výči­tek pus­tit a vychut­nat si tu dob­ro­tu. Tře­ba ke sní­da­ni jen tak na čer­s­tvý chléb, roh­lík, housku nebo pala­čin­ky, lívan­ce. Nebo kašo­ví nad­šen­ci si můžou tím­to dže­mem výsle­dek při­sla­dit a dochu­tit, když nejsou čer­stvé jaho­dy. Může­me také při­mí­chat do smo­o­thies nebo udě­lat dětem zdra­vý jaho­do­vý koktejl. Zkrát­ka tam, kde jste zvyklí a máte rádi jaho­do­vou zava­ře­ni­nu. Jaho­do­vá zava­ře­ni­na je vel­mi chut­ná a zvý­raz­ní napří­klad jem­nou chuť sýru Ché­vre.

Detail pro­duk­tu

Malinová zavařenina bez rafinovaného cukru

Mali­no­vá zava­ře­ni­na je jak pro malé tak vel­ké milov­ní­ky malin. V kaž­dé sklen­ce této zava­ře­ni­ny je spous­ty malin, kte­ré je osla­ze­ny rozin­ka­mi. Skle­nič­ka tudíž obsa­hu­je jenom ovo­ce a my si tak­to může­me pochut­ná­vat  a snít o krás­ných let­ních dnech i v zim­ních měsí­cích. Mali­no­vá zava­ře­ni­na se hodí nejen na křu­pa­vé peči­vo, ale též na pro­ma­zá­ní piš­ko­tů, dor­tů, cuk­ro­ví, lívan­ců či pala­či­nek. Má kon­zis­ten­ci, kte­rou může­me pou­žít tře­ba ke zmrz­li­ně nebo jogur­tu se šle­hač­kou.

Detail pro­duk­tu

Produkt přidán do košíku.