Kategorie

Produkty

Kečup jemný bez rafinovaného cukru slazený rozinkami — 500 ml

Kečup jemný bez rafinovaného cukru slazený rozinkami — 500 ml

Dostupnost: skladem | do 2 dnů u vás
Výrobce: Hradecké delikatesy
Hradecké delikatesy
126 Kč s DPH
Ruční výroba v ČR
Originální receptura
Bez chemie
Šetrně pěstované suroviny

Kečup jemný bez rafinovaného cukru, slazený rozinkami

Kečup jako tako­vý je půvo­dem z Číny. K nám do Evro­py ho při­vez­li kup­ci v 18. sto­le­tí, kte­ří se vra­ce­li z Ori­en­tu z obchod­ních cest. Od té doby kečup obsa­dil před­ní příč­ky v popu­la­ri­tě teku­tých koře­ní v celém svě­tě.

Ten­to nád­her­ně sytý a koře­ně­ný raj­ča­to­vý kečup se sta­ne hvězdou vaše­ho sto­lu. Pro ty, kte­ří se sna­ží sní­žit objem sně­de­né­ho cuk­ru jsme zvo­li­li ver­zi bez při­da­né­ho cuk­ru. Jak zná­mo kečup mají v obli­bě také malí gur­má­ni, tak ať si mohou dopřát dle chu­ti. Jako sla­di­dlo jsme zvo­li­li rozin­ky, kte­ré jsou pří­rod­ním sla­di­dlem.

Rozin­ky jsou ide­ál­ní, pro­to­že hroz­no­vé víno ros­te zde v našich kli­ma­tic­kých pod­mín­kách, tudíž je pro našin­ce vel­mi pro­spěš­né. Co je důle­ži­té, tak chu­ťo­vě ani aro­ma­tic­ky neo­vliv­ňu­jí chuť jiné­ho ovo­ce. Pro­to Kečup při­sla­ze­ný rozin­ka­mi chut­ná auten­tic­ky. Hroz­ny jsou suše­ny i se slup­kou, tudíž si zacho­vá­va­jí  cen­né lát­ky, kte­ré při­ro­ze­ně obsa­hu­jí.

Raj­ča­to­vý kečup bez při­da­né­ho cuk­ru může­me pou­žít k dochu­ce­ní polé­vek, ragú, omá­ček či těs­to­vin. Nebo jen tak zaml­sat k sýru, gri­lo­va­né­mu, duše­né­mu, peče­né­mu masíč­ku, zele­ni­ně, tofu, klo­bás­kám do sva­čin­ky pro­máz­nout křu­pa­vou hous­tič­ku atd.

Kečup je 100% ovoc­ný, není zahuš­ťo­va­ný škro­by ani jiný­mi zahuš­ťo­va­dly, je při­ro­ze­ně bezlep­ko­vý.

V Čechách ruč­ně a šetr­ně vyrá­bě­ný kečup je bez che­mic­kých kon­zer­van­tů, aro­mat, lep­ku, lak­tó­zy, oře­chů, při­da­né­ho rafi­no­va­né­ho cuk­ru, škrobů a GMO.

Eti­ke­ta:
Kečup raj­ča­to­vý jem­ný bez při­da­né­ho cuk­ru. Objem 500 ml. Slo­že­ní: drce­ná raj­ča­ta min. 68%, rozin­ky sení­ře­né max. 14%, vin­ný ocet čer­ve­ný, cibu­le bílá, cit­ro­no­vá 100% šťá­va, suše­ná raj­ča­ta min. 2,5%, zázvor, moř­ská sůl, směs koře­ní (hoř­či­ce bílá, hoř­či­ce čer­ná), chil­li. Skla­duj­te mimo pří­mé slun­ce do 25 °C a po ote­vře­ní v chlad­nič­ce. Po ote­vře­ní zkon­zu­muj­te do 30 dní. Maxi­mál­ní trvan­li­vost do: uve­de­na na eti­ke­tě. Výro­bek je šetr­ně paste­ro­ván. Vyro­be­no v ČR.

Produkt přidán do košíku.