Kategorie

Produkty

AKCE — 4 malá pesta — bazalka, medvěd. rajče, rukola
AKCE — 4 malá pesta — bazalka, medvěd. rajče, rukola
Akce
Sleva 10%

AKCE — 4 malá pesta — bazalka, medvěd. rajče, rukola

Dostupnost: skladem | do 2 dnů u vás
Výrobce: Hradecké delikatesy
Hradecké delikatesy
378 Kč s DPH
420 Kč s DPH
Ruční výroba v ČR
Originální receptura
Bez chemie
Šetrně pěstované suroviny

Bazalkové pesto s madlemi a piniemi

Jed­na z nej­zná­měj­ších ital­ských omá­ček, půvo­dem z oblas­ti Ligu­rie. Název je odvo­zen z ital­ské­ho slo­va pes­t­a­re = tlou­ci, mlá­tit. Tra­dič­ní pří­pra­va kla­sic­ké­ho pes­ta spo­čí­vá v roz­dr­ce­ní a tře­ní bazalko­vých lis­tů v mra­mo­ro­vém hmož­dí­ři dře­vě­nou palič­kou.

Bazalka pat­ří mezi nej­ob­lí­be­něj­ší bylin­ky stře­do­moř­ské kuchy­ně. Cha­rak­te­ri­zu­je ji vel­mi aro­ma­tic­ká, pepr­ně naslád­lá vůně. Pro svou výraz­nou chuť si zís­ka­la obli­bu i v naší kuchy­ni.

Tra­dič­ně se bazalko­vé pes­to pou­ží­vá na ochu­ce­ní těs­to­vin v kom­bi­na­ci se strou­ha­ným sýrem typu par­me­zán, nebo k ochu­ce­ní polé­vek, pří­pad­ně k masu. Tak­též je výbor­né i na topin­kyjed­no­hub­kybrus­chet­tytous­ty jako poma­zán­ka.

Ruč­ně a šetr­ně vyrá­bě­né pes­to z bazalky v Čechách z čes­ké bazalky, je bez che­mic­kých kon­zer­van­tů, aro­mat, lep­ku a GMO.

Eti­ke­ta:
Bazalko­vé pes­to s madle­mi a pini­e­mi – dochu­co­va­cí pas­ta k pří­mé kon­zu­ma­ci.

Slo­že­ní: bazalka min. 29%, extra panen­ský oli­vo­vý olej, slu­neč­ni­co­vý olej, madle min. 12% , pinie min. 6% , umeocet(Umeocet je vyrá­běn ze šves­tek ume­boshi. Je to zce­la pří­rod­ní pro­dukt, kte­rý neob­sa­hu­je žád­né che­mic­ké pří­sa­dy ani bar­vi­va). cit­ro­no­vá 100% šťá­va. Skla­duj­te mimo pří­mé slun­ce do 25 °C a po ote­vře­ní v chlad­nič­ce. Po ote­vře­ní zkon­zu­muj­te do 14 dní. Mini­mál­ní trvan­li­vost do: uve­de­na na dně výrob­ku. Výro­bek je šetr­ně paste­ro­ván.

Hmot­nost 100 g

Vyro­be­no v ČR.

Může obsa­ho­vat zbyt­ky sko­řá­pek!

Rukolové pesto se slunečnicovými semínky a pistáciemi

Ruko­la, ruko­la, moje oblí­be­ná zele­ná zele­ni­na. Jsem schop­ná sníst “na pose­ze­ní” celou ošat­ku čer­s­tvě natr­ha­ných líst­ků. Při jaké­ko­liv pro­hlíd­ce zahrád­ky, skon­čím u řád­ku s ruko­lou pro­tr­há­vám a šup do pusy, pro­tr­há­vám a šup … Tím je dáno, že na naší zahrád­ce má své stá­lé mís­to. Tudíž z toho zce­la logic­ky vyply­nu­lo poku­še­ní vyro­bit ruko­lo­vé pes­to. Typic­kou štipla­vou hoř­kost, kte­rá je vel­mi inten­ziv­ní u čer­s­tvě utr­že­né ruko­ly se v pes­tu roz­ply­ne do jem­né­ho náde­chu a v kom­bi­na­ci s pistá­ci­e­mi a slu­neč­ni­co­vým semín­kem je pes­to krás­ně křu­pa­vé např. v těs­to­vi­nách a pro toho kdo milu­je tu štipla­vou  chuť, dopo­ru­ču­ji posy­pat ješ­tě čer­s­tvě natr­ha­ný­mi líst­ky.

Jak jsem zmi­ňo­va­la, ruko­lo­vé pes­to je skvě­lé v těs­to­vi­nách. Najde také uplat­ně­ní s noky, gri­lo­va­nou zele­ni­nou, kusku­sem, rýží, pohan­kou. Skvě­le se roz­tí­rá na roz­pe­če­nou brus­chet­tu, kte­rou může­te růz­ně ozdo­bit raj­ča­ty, oli­va­mi, pro­s­ciut­tem. Pod­le Vaší fan­ta­zie, chu­tě a co také co je doma ve spižír­ně. Moc dob­ré nejen pro vege­ta­ri­á­ny jsou např. cuke­to­vé, mrkvo­vé tag­li­a­tel­li s ruko­lo­vým pes­t­em. Zkrát­ka popusť­te  fan­ta­zii jak maso­žrou­ti, vege­ta­ri­á­ni, vega­ni.

Ruč­ně a šetr­ně vyrá­bě­né ruko­lo­vé pes­to v Čechách, je bez che­mic­kých kon­zer­van­tů, aro­mat, lep­ku a GMO a lak­tó­zy.

Ume­o­cet je vyrá­běn ze šves­tek ume­boshi. Je to zce­la pří­rod­ní pro­dukt, kte­rý neob­sa­hu­je žád­né che­mic­ké pří­sa­dy ani bar­vi­va.

Eti­ke­ta:
Ruko­lo­vé pes­to s pistá­ci­e­mi a slu­neč­ni­cí – dochu­co­va­cí pas­ta k pří­mé kon­zu­ma­ci. Slo­že­ní: ruko­la min. 26%, extra panen­ský oli­vo­vý olej, slu­neč­ni­co­vé seme­no min. 18%, slu­neč­ni­co­vý olej, pistá­cie min. 13%, ume­o­cet, cit­ro­no­vá 100% šťá­va. Doba trvan­li­vos­ti je 12 měsí­ců. Před i po ote­vře­ní skla­duj­te do tep­lo­ty 25°C mimo pří­mé slun­ce a do 14 dní spo­tře­bo­vat. Před pou­ži­tím dopo­ru­ču­je­me pro­mí­chat do stej­no­ro­dé kon­zis­ten­ce.  Skla­duj­te mimo pří­mé slun­ce do 25 °C a po ote­vře­ní v chlad­nič­ce. Po ote­vře­ní zkon­zu­muj­te do 14 dní. Mini­mál­ní trvan­li­vost do: uve­de­na na dně výrob­ku. Výro­bek je šetr­ně paste­ro­ván.  Může obsa­ho­vat zbyt­ky sko­řá­pek!

Hmot­nost 100 g.

Vyro­be­no v ČR.

Pesto ze sušených rajčat San Marzano

Pes­to ze suše­ných raj­čat San Mar­za­no je vari­a­ce na tra­dič­ní bazalko­vé téma. Skvě­lé pro­po­je­ní sla­no – slad­ké chu­ti je abso­lut­ně báječ­né a deli­kát­ní.

Ide­ál­ní je na topin­ky, jed­no­hub­ky, brus­chet­ty nebo k napl­ně­ní tous­tů. V tep­lé kuchy­ni může být pou­ži­to do zele­ni­no­vých polé­vek, těs­to­vin, rýže, ale též při naklá­dá­ní masa na gri­lo­vá­ní (zape­če­ní).

Ruč­ně a šetr­ně vyrá­bě­né pes­to ze suše­ných raj­čat v Čechách, raj­ča­ta nejsou síře­ná, jsou bez che­mic­kých kon­zer­van­tů, aro­mat, lep­ku a GMO.

Eti­ke­ta:
Raj­ča­to­vé pes­to s vlaš­ské oře­chy – dochu­co­va­cí pas­ta k pří­mé kon­zu­ma­ci. Slo­že­ní: suše­ná sole­ná raj­ča­ta San Mar­za­no min. 30%, extra panen­ský oli­vo­vý olej, slu­neč­ni­co­vý olej, bazalka min. 13%, vlaš­ské oře­chy min.5%, moř­ská sůl max. 3,5%. Skla­duj­te mimo pří­mé slun­ce do 25 °C a po ote­vře­ní v chlad­nič­ce. Po ote­vře­ní zkon­zu­muj­te do 14 dní. Mini­mál­ní trvan­li­vost do: uve­de­na na dně výrob­ku. Výro­bek je šetr­ně paste­ro­ván.  Může obsa­ho­vat zbyt­ky sko­řá­pek! Doba trvan­li­vos­ti je 12 měsí­ců. Před i po ote­vře­ní skla­duj­te do tep­lo­ty 25°C mimo pří­mé slun­ce a do 14 dní spo­tře­bo­vat. Před pou­ži­tím dopo­ru­ču­je­me pro­mí­chat do stej­no­ro­dé kon­zis­ten­ce.

Hmot­nost 100 g.

Vyro­be­no v ČR.

Pesto z medvědího česneku

Pes­to z med­vě­dí­ho česne­ku jak už je uve­de­no v názvu, obsa­hu­je úžas­nou bylin­ku med­vě­dí česnek. Med­vě­di si tuto bylin­ku oblí­bi­li po zim­ním spán­ku, aby pro­čis­ti­li zaží­va­cí trakt a zís­ka­li sílu do násle­du­jí­cích dní. Tato jar­ní byli­na voní jem­ně po česne­ku a pří­mo vybí­zí si na ní pochut­nat.

Pes­to z med­vě­dí­ho česne­ku může­me pou­žít kla­sic­ky do těs­to­vin, nicmé­ně najde uplat­ně­ní tře­ba do polé­vek, salá­tů, nádi­vek nebo k potře­ní roz­pe­če­né­ho peči­va nebo tře­ba k sýru či klo­bás­ce… Vel­kou deli­ka­te­sou je kom­bi­na­ce s pstru­hem, a když není pstruh tak tře­ba na plá­tek drů­be­ží­ho nebo vep­řo­vé­ho masa.

Ruč­ně a šetr­ně vyrá­bě­né pes­to z med­vě­dí­ho česne­ku je bez che­mic­kých kon­zer­van­tů, aro­mat, lep­ku a GMO.

Ume­o­cet je vyrá­běn ze šves­tek ume­boshi. Je to zce­la pří­rod­ní pro­dukt, kte­rý neob­sa­hu­je žád­né che­mic­ké pří­sa­dy ani bar­vi­va.

Eti­ke­ta:
Pes­to z med­vě­dí­ho česne­ku se slu­neč­ni­co­vým semín­kem – dochu­co­va­cí pas­ta k pří­mé kon­zu­ma­ci. Slo­že­ní: oli­vo­vý olej, med­vě­dí česnek min 22%, slu­neč­ni­co­vý olej, slu­neč­ni­co­vé seme­no min. 13%,  ume­o­cet, cit­ro­no­vá 100% šťá­va. Doba trvan­li­vos­ti je 12 měsí­ců. Před i po ote­vře­ní skla­duj­te do tep­lo­ty 25 °C mimo pří­mé slun­ce a do 14 dní spo­tře­bo­vat. Před pou­ži­tím dopo­ru­ču­je­me pro­mí­chat do stej­no­ro­dé kon­zis­ten­ce. Skla­duj­te mimo pří­mé slun­ce do 25 °C a po ote­vře­ní v chlad­nič­ce. Po ote­vře­ní zkon­zu­muj­te do 14 dní. Mini­mál­ní trvan­li­vost do: uve­de­na na dně výrob­ku. Výro­bek je šetr­ně paste­ro­ván. Vyro­be­no v ČR. Může obsa­ho­vat zbyt­ky sko­řá­pek!

Hmot­nost 100 g.

Vyro­be­no v ČR.

Produkt přidán do košíku.