Kategorie

Produkty

Medgar — mandlová medovina — 500 ml

Medgar — mandlová medovina — 500 ml

Dostupnost: skladem | do 2 dnů u vás
Výrobce: Hradecké delikatesy
Hradecké delikatesy
337 Kč s DPH
Ruční výroba v ČR
Originální receptura
Bez chemie
Šetrně pěstované suroviny

Medgar — mandlová medovina

Man­dlo­vá medo­vi­na Med­gar se vyrá­bí za stu­de­na, pro­to­že si tak udr­ží bla­ho­dár­né lát­ky, kte­ré jsou obsa­že­ny v medu.

Nej­dů­le­ži­těj­ší ingre­di­en­cí je kva­lit­ní med z Kři­vo­klát­ska. Kvů­li své čle­ni­tosti a špat­né pří­stup­nos­ti zůsta­la kři­vo­klát­ská kra­ji­na nedo­tče­na lid­ským vli­vem. Díky tomu si lou­ky udr­že­ly pes­t­rost bylin, kte­ré jsou jin­de vel­mi vzác­né. Včel­ky na těch­to lou­kách sbí­ra­jí nek­tar, kte­rý pak v úlu pře­mě­ní na jeden z nej­lep­ších medů v Čes­ké repub­li­ce.

Z toho­to medu nám pak kři­vo­klát­ské vče­lař­ství při­pra­vu­je spe­ci­ál­ní edi­ci medo­vi­ny Med­gar.

 

O medovině

Zákla­dem medo­vi­ny jsou kva­lit­ní pří­sa­dy jako je voda, med, byli­ny a koře­ní.

Smí­cha­né suro­vi­ny se zakva­sí ušlech­ti­lou kul­tu­rou kva­si­nek a potom kva­sí něko­lik týd­nů. Po ukon­če­ní kva­še­ní je základ medo­vi­ny sto­čen do ležác­kých tan­ků, kte­ré jsou nepro­dyš­ně uza­vře­ny. Medo­vi­na pak pro­chá­zí samo­čis­ti­cím pro­ce­sem a poma­lu dozrá­vá při níz­kých tep­lo­tách, její chuť se tak zjem­ňu­je a uhla­zu­je. Tato fáze výro­by trvá někdy až půl roku.

Urču­jí­cí pro ukon­če­ní celé­ho pro­ce­su výro­by není sama dél­ka pro­ce­su, ale vyrov­na­nost chu­ti medo­vi­ny. Nača­so­vá­ní kon­ce, tedy roz­ho­du­je o výsled­né kva­li­tě.

Nako­nec při­dá­me něko­lik dru­hů bylin a koře­ní dle sta­ro­dáv­né­ho recep­tu. Díky tomu dodá­me medo­vi­ně tu správ­nou chuť a vůni.

 

Dopo­ru­če­né skla­do­vá­ní: 5–25 °C
Objem 0,5 lit­ru / obsah alko­ho­lu 18 %

Produkt přidán do košíku.