Kategorie

Produkty

Kečupy a čatní

Stu­de­né dochu­co­va­cí omáč­ky nebo­li také čat­ní (chut­ney, čat­ný)

Původ čat­ní je v Indii. Je to tra­dič­ní pochu­ti­na indic­ké kuchy­ně dochu­cu­jí­cí základ­ní jíd­lo. Růz­né chu­tě čat­ní zvý­raz­ňu­jí pokrm a svou barev­nos­tí zdo­bí stůl a laho­dí nejen chu­ti ale i oku. Do Evro­py ho při­vez­li Ang­li­ča­né, když Indii kolo­ni­zo­va­li a dále se pak roz­ši­řo­va­la po celé Evro­pě.

Čat­ní mají jed­no spo­leč­né: kon­zer­vač­ní­mi pro­střed­ky jsou tu cukr vět­ši­nou pří­rod­ní a ocet. Pou­ží­va­jí se k dochu­ce­ní jíd­la nejen z masa, ale také vege­ta­ri­án­ských pokr­mů. Čat­ní mají širo­ké spek­trum chu­tí od slad­ké méně či více, pikant­ní nebo ost­ré, leh­ké, lahod­ně svě­ží nebo těž­ších chu­tí hod­ně koře­ně­ných…

Podá­vá se v mis­tič­kách nebo pří­mo na talíř a sta­čí jed­na dvě lžič­ky k dochu­ce­ní a zvý­raz­ně­ní chu­ti. Může­me jím potí­rat maso bez­pro­střed­ně před podá­vá­ním nebo vmí­chat tře­ba do rýže…

Zále­ží jen na Vaší chu­ti a fan­ta­zii.

1 2
Další
Produkt přidán do košíku.