Kategorie

Produkty

AKCE – 3 pálivé skleničky – velká sada

AKCE – 3 pálivé skleničky – velká sada

Dostupnost: skladem | do 2 dnů u vás
Výrobce: Hradecké delikatesy
Hradecké delikatesy
566 Kč s DPH
Ruční výroba v ČR
Originální receptura
Bez chemie
Šetrně pěstované suroviny
Akč­ní balí­ček páli­vé­ho sor­ti­men­tu
Ochut­nej­te sil­ně pikant­ní deli­ka­te­sy z naší kuchy­ně. Akti­vuj­te pocit štěs­tí skr­ze pla­me­ny v ústech a ješ­tě k tomu se zahřej­te. Jed­no upo­zor­ně­ní závě­rem, náš páli­vý sor­ti­ment může být pro něko­ho sil­ně návy­ko­vou zále­ži­tos­tí, dej­te si dob­rý pozor.
Chil­li raw-it v oli­vo­vém ole­ji 180 g
Chil­li paprič­ky Rawit naklá­da­né v oli­vo­vém ole­ji a byli­nách jsou pikant­ní dopl­něk v kuchy­ni pro všech­ny, kte­ří mají rádi ostřej­ší jíd­la. Uplat­ní­me je jak ve stu­de­né tak tep­lé kuchy­ni dle chu­ťo­vých potřeb a zvyk­los­tí. Olej je výbor­ný na poka­pá­ní sýra, stea­ků nebo může­me při­mí­chat do rýže, těs­to­vin, bul­gu­ru, pohan­ky apod. Čemu­ko­liv dodá pří­jem­nou pikant­nost.  Dá se dob­ře dáv­ko­vat, zále­ží jakou, ost­rost máte rádi. Ruč­ně vyrá­bě­ný pro­dukt  bez pou­ži­tí che­mic­kých kon­zer­van­tů, aro­mat, lep­ku, oře­chů, lak­tó­zy a GMO.
Eti­ke­ta: Chil­li paprič­ky Rawit naklá­da­né v oli­vo­vém ole­ji a byli­nách — dochu­co­va­cí výro­bek k pří­mé kon­zu­ma­ci. Hmot­nost 180 g. Slo­že­ní: oli­vo­vý olej min. 50%, chil­li paprič­ky Rawit min. 31%, ume­o­cet, vin­ný ocet čer­ve­ný, směs koře­ní: ore­ga­no, hře­bí­ček (byli­ny a koře­ní v růz­ném pomě­ru). Skla­duj­te mimo pří­mé slun­ce při tep­lo­tě do +25 °C a po ote­vře­ní v chlad­nič­ce. Po ote­vře­ní zkon­zu­muj­te do 30 dní. Mini­mál­ní trvan­li­vost do: uve­de­na na dně výrob­ku. Výro­bek je šetr­ně paste­ro­ván. Vyro­be­no v ČR. Podíl pev­né slož­ky cca 33%. Střed­ně páli­vé!
Pas­ta chil­li haba­ne­ro z čer­ve­ných haba­ne­ro 170 g
V kom­bi­na­ci se suše­ný­mi raj­ča­ty je výbor­ným spo­leč­ní­kem při sto­lo­vá­ní. Kaž­dé­mu kdo má rád zají­ma­vou a pikant­ní chuť. Tato pas­ta Vás vždy pře­kva­pí svo­jí chu­tí a kom­bi­na­cí a s čím ji může­me pou­ží­vat. Může­me ji při­mí­chat do rýže, těs­to­vin, kusku­su, pohan­ky. Dále je výbor­ná do jem­ných kré­mo­vých polé­vek, kte­rým dodá pří­jem­ně hře­ji­vou chuť a bar­vu. Pro maso­žrou­ty k stea­kům, pří­rod­ním plát­kům nebo může­me při­mí­chat do šťá­vy, omáč­ky, gulá­še apod. Při pose­ze­ní u sklen­ky k sýrům nebo jen tak na baget­ku. Kom­bi­na­cí se dá vymys­let mno­ho. Fan­ta­zii se meze nekla­dou. Pas­ta z čer­ve­ných chil­li Haba­ne­ro je krás­ná a chu­ťo­vě lahod­ně zahří­va­cí. Kdo ji ochut­ná, ihned se do ní zami­lu­je, tak jako já :). Pas­ta je slo­že­ná s pří­rod­ních suro­vin, tak­že zdra­vé pále­ní a žhavení.Ručně a šetr­ně vyrá­bě­ná pas­ta z čer­ve­ných chil­li haba­ne­ro, je bez che­mic­kých kon­zer­van­tů, aro­mat, lep­ku a GMO a lak­tó­zy.
Eti­ke­ta: Pas­ta z čer­ve­ných chil­li papri­ček haba­ne­ro — dochu­co­va­cí výro­bek k pří­mé kon­zu­ma­ci i tepel­né­mu zpra­co­vá­ní. Hmot­nost 170 g. Slo­že­ní: oli­vo­vý extra panen­ský olej, suše­ná sole­ná raj­ča­ta min. 27%, moř­ská sůl max. 3,2%, čer­ve­né chil­li paprič­ky haba­ne­ro min. 19%, 100% cit­ro­no­vá šťá­va, bazalka. Skla­duj­te mimo pří­mé slun­ce při tep­lo­tě do +25 °C a po ote­vře­ní v chlad­nič­ce. Po ote­vře­ní zkon­zu­muj­te do 30 dní. Mini­mál­ní trvan­li­vost do: uve­de­na na dně výrob­ku. Výro­bek je šetr­ně paste­ro­ván. Vyro­be­no v ČR. Střed­ně páli­vé!
Obsa­hu­je — 19% chil­li Haba­ne­ro
Pas­ta chil­li jala­pe­no ze zele­ných jala­pe­no 170 g
Vybra­né vlast­nos­ti chil­li jala­pe­no: obsa­hu­jí jen vel­mi málo kalo­rií, ale jsou plné důle­ži­tých vita­mí­nů, mine­rá­lů, vlákni­ny a anti­o­xi­dan­tů zrych­lu­jí meta­bo­lis­mus mají pro­ti­zá­nět­li­vé účin­ky.
Eti­ke­ta: Chil­li jala­pe­no se suše­ný­mi raj­ča­ty San Mar­za­no — dochu­co­va­cí výro­bek k pří­mé kon­zu­ma­ci i tepel­né­mu zpra­co­vá­ní. Hmot­nost 170 g. Slo­že­ní: chil­li jala­pe­no min. 77%, slu­neč­ni­co­vý olej, suše­ná raj­ča­ta, suše­ná raj­ča­ta San Mar­za­no min. 13%, petr­žel, kori­an­dr, ume­o­cet, směs bylin. Skla­duj­te mimo pří­mé slun­ce při tep­lo­tě do +25 °C a po ote­vře­ní v chlad­nič­ce. Po ote­vře­ní zkon­zu­muj­te do 14 dní. Mini­mál­ní trvan­li­vost do: uve­de­na na eti­ke­tě. Výro­bek je šetr­ně paste­ro­ván. Vyro­be­no v ČR. Střed­ně páli­vé!
Produkt přidán do košíku.