Kategorie

Produkty

AKCE — 3 zimní sirupy (3 x 500 ml)
AKCE — 3 zimní sirupy (3 x 500 ml)
Akce
Sleva 10%

AKCE — 3 zimní sirupy (3 x 500 ml)

Dostupnost: skladem | do 2 dnů u vás
Výrobce: Hradecké delikatesy
Hradecké delikatesy
311 Kč s DPH
346 Kč s DPH
Ruční výroba v ČR
Originální receptura
Bez chemie
Šetrně pěstované suroviny

Ochut­náv­ka zahří­va­cích a zdra­vých zim­ních siru­pů z naší kolek­ce za zvý­hod­ně­nou cenu.

Jitrocelový sirup

Jitro­ce­lo­vý sirup v sobě skrý­vá tajem­ství  svých účin­ků a svou antra­ci­to­vou bar­vou se liší  od vět­ši­ny bylin­ko­vý siru­pů. To nás baví sle­do­vat a být pří­tomni toho­to pro­ce­su tvo­ře­ní. Kaž­dý má svou nád­her­nou spe­ci­fic­kou bar­vu a chuť. Jitro­ce­lo­vý sirup vět­ši­nou zná kaž­dý a tak ví k čemu je vhod­ný. Jinak dopo­ru­ču­ji se podí­vat do Her­bá­ře léči­vých rost­lin — Jan­ča, Zen­t­rich.

Jeden tip pro vás:

Pokud si rádi míchá­te nápo­je, neslaď­te (až na výjim­ky) cuk­rem. Špat­ně se roz­pouš­tí a nápo­je kalí. Zkus­te pou­žít cuk­ro­vý sirup. Nápo­je jsou jem­něj­ší, chut­něj­ší a mají lep­ší kon­zis­ten­ci.

Ruč­ně a šetr­ně vyrá­bě­ný sirup z lis­tů jitro­ce­le v Čechách, je bez che­mic­kých kon­zer­van­tů, aro­mat, lep­ku, lak­tó­zy, oře­chů a GMO, sirup neob­sa­hu­je alko­hol.

Eti­ke­ta

Sirup z jitro­ce­le — urče­no k ředě­ní vodou. Objem 500 ml. Slo­že­ní: řepný cukr max. 65%, voda, výluh z jitro­ce­le, kyse­li­na: kyse­li­na cit­ro­no­vá. Skla­duj­te mimo pří­mé slun­ce do 25 °C a po ote­vře­ní v chlad­nič­ce. Po ote­vře­ní zkon­zu­muj­te do 30 dní. Mini­mál­ní trvan­li­vost do: uve­de­na na eti­ke­tě. Výro­bek je šetr­ně paste­ro­ván. Vyro­be­no v ČR. Dopo­ru­če­né ředě­ní 1:15. Usa­ze­ni­na či zákal nejsou na záva­du. Před upo­tře­be­ním pro­mí­chej­te!

Šípkový sirup s rumem

Šíp­ko­vý sirup s rumem má nád­her­nou tem­ně oran­žo­vou bar­vu, kte­rá se pojí s jem­ný­mi tóny šíp­ku a je zavr­še­na lehoun­kým náde­chem rumo­vým aro­ma. Když jsem sirup popr­vé ochut­na­la, evo­ko­val ve mně chuť vánoc. Výsled­ná chuť souzní prá­vě s tím­to obdo­bím. Šíp­ko­vý sirup je pří­jem­ným pří­te­lem do nepo­ho­dy, ať už zimou pras­ka­jí tabul­ky v oknech, melu­zí­na kví­lí v komí­ně a prud­ký sever­ní liják biču­je naši stře­chu.

Vhod­ný “k čaji o páte”  k při­sla­ze­ní nebo jako pole­va tře­ba na bábov­ku nebo jiný dezert. Lahod­ný je v růz­ných kré­mech s ovo­cem. Vykouz­lit může­te růz­né mícha­né nápo­je. Opět je to o fan­ta­zii a chu­ti kaž­dé­ho.

Jeden tip pro vás:

Pokud si rádi míchá­te nápo­je, neslaď­te (až na výjim­ky) cuk­rem. Špat­ně se roz­pouš­tí a nápo­je kalí. Zkus­te pou­žít cuk­ro­vý sirup. Nápo­je jsou jem­něj­ší, chut­něj­ší a mají lep­ší kon­zis­ten­ci.

Ruč­ně a šetr­ně vyrá­bě­ný sirup ze šíp­ků v Čechách, je bez che­mic­kých kon­zer­van­tů aro­mat, lep­ku, lak­tó­zy, oře­chů a GMO, sirup obsa­hu­je cca 3,8 % alko­ho­lu.

Eti­ke­ta
Sirup ze šíp­ku s rumem — urče­no k ředě­ní vodou. Objem 500 ml. Slo­že­ní: řepný cukr max. 65% , voda, šípek odšťav­ně­ný min. 4%, rum tuzem­ský min. 3,8%, kyse­li­na: kyse­li­na cit­ro­no­vá. Skla­duj­te mimo pří­mé slun­ce do 25 °C a po ote­vře­ní v chlad­nič­ce. Po ote­vře­ní zkon­zu­muj­te do 30 dní. Mini­mál­ní trvan­li­vost do: uve­de­na na eti­ke­tě. Výro­bek je šetr­ně paste­ro­ván. Vyro­be­no v ČR. Dopo­ru­če­né ředě­ní 1:15. Usa­ze­ni­na či zákal nejsou na záva­du. Před upo­tře­be­ním pro­mí­chej­te!

Zázvorový sirup

Zázvo­ro­vý sirup je  štipla­věj­ší chu­ti, svět­le žlu­té bar­vy  “má říz”. Je pro všech­ny, kte­ří zázvor milu­jí. Zázvo­ro­vý sirup je nád­her­ně zahří­va­cí, zali­tý tep­lou vodou v chlad­ných dnech. V létě v kom­bi­na­ci s citró­nem nebo limet­kou, líst­ky meduň­ky, máty vznik­ne osvě­žu­jí­cí drink. Může­me míchat, vymýš­let růz­né nápo­je. V kuchy­ni se uplat­ní do salá­tů zele­ni­no­vých tak ovoc­ných. Výbor­ný je na stea­ky poka­pat na závěr gri­lo­vá­ní. Sirup může­me při­mí­chat do šťá­vy, když peče­me tře­ba kach­ní prsíč­ka. V této kom­bi­na­ci to je  “chu­ťo­vá extá­ze”. Při slad­kém tvo­ře­ní dezer­tů, dor­tů, kré­mů, lasko­min svůj poten­ci­ál též zhod­no­tí. Tvoř­te, vař­te, vymýš­lej­te :)).

Jeden tip pro vás:
Pokud si rádi míchá­te nápo­je, neslaď­te (až na výjim­ky) cuk­rem. Špat­ně se roz­pouš­tí a nápo­je kalí. Zkus­te pou­žít cuk­ro­vý sirup. Nápo­je jsou jem­něj­ší, chut­něj­ší a mají lep­ší kon­zis­ten­ci.

Ruč­ně a šetr­ně vyrá­bě­ný sirup ze zázvo­ru v Čechách, je bez che­mic­kých kon­zer­van­tů, aro­mat, lep­ku, lak­tó­zy, oře­chů a GMO, sirup neob­sa­hu­je alko­hol.

Doba trvan­li­vos­ti 12 měsí­ců. Po ote­vře­ní skla­duj­te do tep­lo­ty 25 °C mimo pří­mé slun­ce a do 4 týd­nu spo­tře­bo­vat. Před ote­vře­ním pro­tře­pat.

Eti­ke­ta
Sirup ze zázvo­ru — urče­no k ředě­ní vodou. Objem 500 ml. Slo­že­ní: řepný cukr max. 65%, voda, zázvor (odšťav­ně­ný) min 12%, kyse­li­na: kye­li­na cit­ro­no­vá. Skla­duj­te mimo pří­mé slun­ce do 25 °C a po ote­vře­ní v chlad­nič­ce. Po ote­vře­ní zkon­zu­muj­te do 30 dní. Mini­mál­ní trvan­li­vost do: uve­de­na na eti­ke­tě. Výro­bek je šetr­ně paste­ro­ván. Vyro­be­no v ČR. Dopo­ru­če­né ředě­ní 1:15. Usa­ze­ni­na či zákal nejsou na záva­du. Před upo­tře­be­ním pro­mí­chej­te!

Produkt přidán do košíku.