Kategorie

Produkty

AKCE — 3 zavařeniny — jahoda, malina, meruňka
AKCE — 3 zavařeniny — jahoda, malina, meruňka
Akce
Sleva 10%

AKCE — 3 zavařeniny — jahoda, malina, meruňka

Dostupnost: skladem | do 2 dnů u vás
Výrobce: Hradecké delikatesy
Hradecké delikatesy
270 Kč s DPH
300 Kč s DPH
Ruční výroba v ČR
Originální receptura
Bez chemie
Šetrně pěstované suroviny

Meruňková zavařenina s meduňkou

Meruň­ko­vá zava­ře­ni­na v nás evo­ku­je pocit tep­la už při pohle­du na skle­nič­ku, zkrát­ka hned nám vylep­ší nála­du. Pokud budou ven­ku sych­ra­vé a šedi­vé dny tak si může­me ten­to pro­ži­tek ješ­tě umoc­nit tím, že si dáme tře­ba jogurt s tou­to skvě­lou pochout­kou.

Tře­ba k sní­da­ni nebo k sva­čin­ce. Dále samo­zřej­mě na čer­s­tvý chléb s más­lem, náplň do slad­kých kned­lí­ků, pala­či­nek, líva­neč­ků, na pro­ma­zá­ní kor­pu­su, piš­ko­tu…ať žije lid­ská tvo­ři­vost a fan­ta­zie.

Ruč­ně a šetr­ně vyrá­bě­ná meruň­ko­vá zava­ře­ni­na s meduň­kou v Čechách je bez che­mic­kých kon­zer­van­tů, aro­mat, lep­ku, lak­tó­zy, oře­chů a GMO.

Eti­ke­ta:
Meruň­ky s meduň­kou – zpra­co­va­né ovo­ce – zava­ře­ni­na, výro­bek k pří­mé kon­zu­ma­ci. Slo­že­ní: meruň­ky min. 62%, řepný cukr max. 35%, meduň­ka min. 1,7%, citru­so­vý pek­tin, kyse­li­na cit­ro­no­vá. Skla­duj­te mimo pří­mé slun­ce do 25 °C a po ote­vře­ní v chlad­nič­ce. Po ote­vře­ní zkon­zu­muj­te do 14 dní. Mini­mál­ní trvan­li­vost do: uve­de­na na dně výrob­ku. Výro­bek je šetr­ně paste­ro­ván.  Skla­duj­te při tep­lo­tě do 25°C mimo pří­mé slun­ce, po ote­vře­ní skla­duj­te při tep­lo­tě do 8 °C a spo­tře­buj­te do 14 dní.

Hmot­nost 190 g.

Vyro­be­no v ČR.

Malinová zavařenina s muškátovým oříškem

Mali­no­vá zava­ře­ni­na je jak pro malé tak vel­ké milov­ní­ky malin. V kaž­dé sklen­ce této zava­ře­ni­ny je spous­ty malin, kte­ré se skvě­le dopl­ňu­jí s vůní mušká­to­vé­ho oříš­ku a ucho­vá­va­jí nám kou­sek léta nejen pro zim­ní dny.

Mali­no­vá zava­ře­ni­na se hodí nejen na křu­pa­vé peči­vo, ale též na pro­ma­zá­ní piš­ko­tů, dor­tů, cuk­ro­ví, lívan­ců, pala­či­nek. Má kon­zis­ten­ci, kte­rou může­me pou­žít tře­ba ke zmrz­li­ně nebo jogurt se šle­hač­kou.

Ruč­ně a šetr­ně vyrá­bě­ná mali­no­vá zava­ře­ni­na s mušká­to­vým oříš­kem v Čechách, je bez che­mic­kých kon­zer­van­tů, aro­mat, lep­ku, lak­tó­zy, oře­chů a GMO.

Eti­ke­ta:
Mali­ny s mušká­to­vým oříš­kem – zpra­co­va­né ovo­ce – zava­ře­ni­na, výro­bek k pří­mé kon­zu­ma­ci. Slo­že­ní: mali­ny min. 72%, řepný cukr min. 24%, citru­so­vý pek­tin, mušká­to­vý oří­šek. Skla­duj­te mimo pří­mé slun­ce do 25 °C a po ote­vře­ní v chlad­nič­ce. Po ote­vře­ní zkon­zu­muj­te do 14 dní. Mini­mál­ní trvan­li­vost do: uve­de­na na dně výrob­ku. Výro­bek je šetr­ně paste­ro­ván. Kon­zer­vant a regu­lá­tor kyse­los­ti – citró­no­vá šťá­va. Želí­ru­jí­cí lát­ka – citru­so­vý pek­tin. Sla­di­dlo – pří­rod­ní řepný cukr. Ener­ge­tic­ká hod­no­ta ve 100g výrob­ku – cca 149 kcal/624 kJ. Obsah 190 g. Skla­duj­te při tep­lo­tě do 25°C mimo pří­mé slun­ce, po ote­vře­ní skla­duj­te při tep­lo­tě do 8°C a spo­tře­buj­te do 14 dní.

Hmot­nost: 190 g

Vyro­be­no v ČR.

Jahodová zavařenina s vanilkou

Jaho­do­vá zava­ře­ni­na je tra­dič­ní pochout­kou nejen pro malé mlsou­ny. V kom­bi­na­ci s vanil­ko­vým luskem se pro­lí­ná tra­di­ce s exo­ti­kou. Kdo milu­je jaho­dy, sbí­ha­jí se mu sli­ny už jen při pohle­du na skle­nič­ku, ve kte­ré je tato pochout­ka dočas­ně „uvěz­ně­na“. Naše smys­ly se roz­je­dou na plné obrát­ky. A pak už nám nic nebrá­ní si užít ten­to chu­ťo­vý záži­tek napl­no.

Jaho­do­vá zava­ře­ni­na s jem­ným náde­chem vanil­ky je nám prů­vod­cem, tře­ba při sní­da­ni na čer­stvé peči­vo. Dále na pala­čin­ky, lívan­ce, nejen k sní­da­ni. Může­me z ní při­pra­vit výbor­ný jaho­do­vý krém, tva­roh nebo při­mí­chat do jogur­tu s oves­ný­mi vločka­mi. Dále může­me pro­ma­zá­vat růz­né piš­ko­ty, kor­pu­sy, sušen­ky. Je základ­ní suro­vi­nou pro milov­ní­ky koktej­lů jak mléč­ných, sójo­vých, tak je z ní mož­né namí­chat skvě­lou limo­ná­du. Kdo má rád sýry typu Ché­vre (Ché­vre se ozna­ču­jí sýry z kozí­ho mlé­ka čis­té­ho nebo smí­cha­né­ho s mlé­kem krav­ským.)? Jaho­do­vá zava­ře­ni­na zvý­raz­ní jejich jem­nou chuť.

Ruč­ně a šetr­ně vyrá­bě­ná jaho­do­vá zava­ře­ni­na s vanil­kou v Čechách je bez che­mic­kých kon­zer­van­tů, aro­mat, lep­ku, lak­tó­zy, oře­chů a GMO.

Eti­ke­ta:
Jaho­dy s vanil­kou – zpra­co­va­né ovo­ce – zava­ře­ni­na, výro­bek k pří­mé kon­zu­ma­ci. Slo­že­ní: jaho­dy min.63%, řepný cukr max. 36%, citru­so­vý pek­tin, kyse­li­na: kyse­li­na cit­ro­no­vá, duž­ni­na vanil­ko­vé­ho lusku min 0,1%. Skla­duj­te mimo pří­mé slun­ce do 25 °C a po ote­vře­ní v chlad­nič­ce. Po ote­vře­ní zkon­zu­muj­te do 14 dní. Mini­mál­ní trvan­li­vost do: uve­de­na na dně výrob­ku. Výro­bek je šetr­ně paste­ro­ván.

Hmot­nost 190 g.

Vyro­be­no v ČR.

Produkt přidán do košíku.