Kategorie

Produkty

Pesto bazalka s mandlemi a piniemi 100 g

Pesto bazalka s mandlemi a piniemi 100 g

Dostupnost: skladem | do 2 dnů u vás
Výrobce: Hradecké delikatesy
Hradecké delikatesy
105 Kč s DPH
Ruční výroba v ČR
Originální receptura
Bez chemie
Šetrně pěstované suroviny

Jed­na z nej­zná­měj­ších ital­ských omá­ček, půvo­dem z oblas­ti Ligu­rie. Název je odvo­zen z ital­ské­ho slo­va pes­t­a­re = tlou­ci, mlá­tit. Tra­dič­ní pří­pra­va kla­sic­ké­ho pes­ta spo­čí­vá v roz­dr­ce­ní a tře­ní bazalko­vých lis­tů v mra­mo­ro­vém hmož­dí­ři dře­vě­nou palič­kou.

Bazalka pat­ří mezi nej­ob­lí­be­něj­ší bylin­ky stře­do­moř­ské kuchy­ně. Cha­rak­te­ri­zu­je ji vel­mi aro­ma­tic­ká, pepr­ně naslád­lá vůně. Pro svou výraz­nou chuť si zís­ka­la obli­bu i v naší kuchy­ni.

Tra­dič­ně se bazalko­vé pes­to pou­ží­vá na ochu­ce­ní těs­to­vin v kom­bi­na­ci se strou­ha­ným sýrem typu par­me­zán, nebo k ochu­ce­ní polé­vek, pří­pad­ně k masu. Tak­též je výbor­né i na topin­ky, jed­no­hub­ky, brus­chet­ty, tous­ty jako poma­zán­ka.

Ruč­ně a šetr­ně vyrá­bě­né pes­to z bazalky v Čechách z čes­ké bazalky, je bez che­mic­kých kon­zer­van­tů, aro­mat, lep­ku a GMO.

Eti­ke­ta:
Bazalko­vé pes­to s man­dle­mi a pini­e­mi — dochu­co­va­cí pas­ta k pří­mé kon­zu­ma­ci. Hmot­nost 100 g. Slo­že­ní: bazalka min. 29%, extra panen­ský oli­vo­vý olej, slu­neč­ni­co­vý olej, man­dle min. 14%, pinie min. 2,5% , ume­o­cet, cit­ro­no­vá 100% šťá­va. Skla­duj­te mimo pří­mé slun­ce do 25 °C a po ote­vře­ní v chlad­nič­ce. Po ote­vře­ní zkon­zu­muj­te do 14 dní. Mini­mál­ní trvan­li­vost do: uve­de­na na eti­ke­tě. Výro­bek je šetr­ně paste­ro­ván. Vyro­be­no v ČR.

Produkt přidán do košíku.