Kategorie

Produkty

Sirup bezový z květů 500 ml

Sirup bezový z květů 500 ml

Dostupnost: skladem | do 2 dnů u vás
Výrobce: Hradecké delikatesy
Hradecké delikatesy
114 Kč s DPH
Ruční výroba v ČR
Originální receptura
Bez chemie
Šetrně pěstované suroviny

Bezový sirup (z květů)

Bez­o­vý sirup ve mně vyvo­lá­vá vzpo­mín­ky na dět­ství, kdy babič­ka uva­ři­la čaj z kvě­tů bezu a osla­di­la  medem. Ta neza­mě­ni­tel­ná slad­ká a voňa­vá chuť se nedá zapo­me­nout.  Na trhu se obje­vu­jí, dob­ré bez­o­vé siru­py nic se však nevy­rov­ná „domá­cí­mu“. Tolik tep­la, ener­gie slun­ce a vůně roz­kvet­lé­ho let­ní­ho dne zachy­ce­no ve skle na nepří­z­ni­vé dny. Ten­to sirup je pros­tě sen a pat­ří k mým nej­ob­lí­be­něj­ším a pře­je­me vám, ať pro­ží­vá­te stej­né poci­ty, když ochut­ná­te. Při sla­ze­ní do stu­de­ných nebo tep­lých nápo­jů, do ovoc­ných a zele­ni­no­vých salá­tů po celý rok.

Jeden tip pro vás:

Pokud si rádi míchá­te nápo­je, neslaď­te (až na výjim­ky) cuk­rem. Špat­ně se roz­pouš­tí a nápo­je kalí. Zkus­te pou­žít cuk­ro­vý sirup. Nápo­je jsou jem­něj­ší, chut­něj­ší a mají lep­ší kon­zis­ten­ci.

Ruč­ně a šetr­ně vyrá­bě­ný sirup z plo­dů čer­né­ho bezu v Čechách, je bez che­mic­kých kon­zer­van­tů, aro­mat, lep­ku, lak­tó­zy, oře­chů a GMO, sirup neob­sa­hu­je alko­hol.

Eti­ke­ta
Sirup z kvě­tů čer­né­ho bezu — urče­no k ředě­ní vodou. Objem 500 ml. Slo­že­ní: řepný cukr min. 65%, voda, výluh z kvě­tů čer­né­ho bezu, kyse­li­na: kyse­li­na cit­ro­no­vá. Skla­duj­te mimo pří­mé slun­ce do 25 °C a po ote­vře­ní v chlad­nič­ce. Po ote­vře­ní zkon­zu­muj­te do 30 dní. Mini­mál­ní trvan­li­vost do: uve­de­na na dně výrob­ku. Výro­bek je šetr­ně paste­ro­ván. Vyro­be­no v ČR. Dopo­ru­če­né ředě­ní 1:15. Usa­ze­ni­na či zákal nejsou na záva­du. Před upo­tře­be­ním pro­mí­chej­te!

Produkt přidán do košíku.