Kategorie

Produkty

Kešu parmezán 100 g
Kešu parmezán 100 g
Novinka

Kešu parmezán 100 g

Dostupnost: skladem | do 2 dnů u vás
Výrobce: Hradecké delikatesy
Hradecké delikatesy
109 Kč s DPH
Ruční výroba v ČR
Originální receptura
Bez chemie
Šetrně pěstované suroviny

Když gur­má­ni popi­su­jí par­me­zán, mlu­ví čas­to o oříš­ko­vé chu­ti, a dokon­ce o křu­pa­vos­ti. Náš par­me­zán je z kešu oříš­ků, tak­že křu­pe sám o sobě. Má při­tom až neu­vě­ři­tel­ně podob­nou chuť jako ten­to druh oblí­be­né­ho sýra. Ochu­ce­ní jsme věno­va­li vel­kou péči. Měsí­ce jsme kešu par­me­zán tes­to­va­li na ochut­náv­kách pro čes­ké zákaz­ní­ky.

Ochut­ná­ní, téměř vždy pro­vá­ze­lo bla­že­ně zved­nu­té obo­čí. Nemu­sí­te být zrov­na vegan, aby vás uchvá­til. Je jed­no, jak ho pou­ži­je­te: je vyni­ka­jí­cí na chle­bu s más­lem, na peče­ném jabl­ku, těs­to­vi­nách, zamí­cha­ný v salá­tu, okouz­lí vás v maso­vých nádiv­kách, zkus­te si jím posy­pat gri­lo­va­né­ho pstru­ha… V kuchy­ni se vlast­ně od pra­vé­ho par­me­zá­nu moc neli­ší. Ako­rát se neu­mí tavit. To ten mléč­ný dělá také neval­ně, tak­že se to stej­ně nedo­po­ru­ču­je.

Ale: pokud jste neto­le­rant­ní k mlé­ku a lak­tóze, bude­te si moct dopřát tuhle jedi­neč­nou chuť i aro­ma koneč­ně bez ome­ze­ní. Navíc, když chce­te či musí­te ve svém jíd­le ome­zo­vat sůl, kešu par­me­zán jí obsa­hu­je tři­krát méně. O výho­dách nena­sy­ce­ných mast­ných kyse­lin ome­ga 3 a 6 se asi nemu­sí­me roze­pi­so­vat. Kešu par­me­zán totiž sto­jí na základ­ní slo­že­ní mine­rá­lů a vita­mí­nů jed­no­ho z nej­zdra­věj­ších oře­chů vůbec.

Nej­dů­le­ži­těj­ší je ochut­nat!

Eti­ke­ta

Kešu par­me­zán strou­ha­ný — dochu­co­va­dlo k pří­mé­mu pou­ži­tí. Hmot­nost — 100 g. Slo­že­ní: kešu oře­chy, lahůd­ko­vé drož­dí, moř­ská sůl„ suše­ný česnek. Skla­duj­te mimo pří­mé slun­ce do 25 °C a po ote­vře­ní v suchu. Po ote­vře­ní zkon­zu­muj­te do 30 dní. Mini­mál­ní trvan­li­vost do: uve­de­na na eti­ke­tě. Vyro­be­no v ČR.

 

Produkt přidán do košíku.