Kategorie

Produkty

Pesto libeček se sušenými rajčaty 170 g

Pesto libeček se sušenými rajčaty 170 g

Dostupnost: skladem | do 2 dnů u vás
Výrobce: Hradecké delikatesy
Hradecké delikatesy
152 Kč s DPH
Ruční výroba v ČR
Originální receptura
Bez chemie
Šetrně pěstované suroviny

Libečkové pesto se sušenými rajčaty San Marzano

Libeč­ko­vé  pes­to v kom­bi­na­ci se suše­ný­mi raj­ča­ty San Mar­za­no se může zdát poně­kud nezvyk­lé, ale když jsme ho popr­vé při­pra­vi­li, ihned nás oslo­vi­lo svou nezvyklou chu­tí. Samo­zřej­mě že musí­te mít rádi libe­ček, kte­rý je vel­mi aro­ma­tic­ký a v našich kon­či­nách nej­ví­ce pou­ží­va­ný pře­de­vším do polé­vek. Málo­kdo asi ví, že se k nám dostal z oblas­ti Afgá­nistá­nu a Irá­nu.

V kom­bi­na­ci s raj­ča­ty San Mar­za­no, je to výbor­ný spo­leč­ník ke gri­lo­va­né­mu masu, topin­ce nebo jen tak na čer­s­tvý chléb. Kdo chce, může i kla­sic­ky do těs­to­vin. Moc dob­ré je také tře­ba při­mí­cha­né do rýže, pohan­ky nebo luš­tě­nin.

Raj­ča­ta San Mar­za­no jsou vyhlá­še­na svou čer­ve­nou bar­vou a výraz­nou chu­tí, mají málo semí­nek, pochá­ze­jí z oko­lí sop­ky Vesu­vu, kde jsou pro ně skvě­lé pod­mín­ky, kte­ré vytvá­ří jejich neza­mě­ni­tel­nou chuť.

Ruč­ně a šetr­ně vyrá­bě­né libeč­ko­vé pes­to je bez che­mic­kých kon­zer­van­tů, aro­mat, lep­ku, GMO a lak­tó­zy.

Doba trvan­li­vos­ti je 12 měsí­ců. Před ote­vře­ním skla­duj­te do tep­lo­ty 25 °C mimo pří­mé slun­ce. Po ote­vře­ní skla­duj­te v led­ni­ci a do 14 dní spo­tře­buj­te. Před pou­ži­tím dopo­ru­ču­je­me pro­mí­chat do stej­no­ro­dé kon­zis­ten­ce.

Eti­ke­ta:
Pes­to z libeč­ku a raj­čat San Mar­za­no — dochu­co­va­cí pas­ta k pří­mé spo­tře­bě. Hmot­nost 170 g. Slo­že­ní: slu­neč­ni­co­vý olej, oli­vo­vý olej,sušená raj­ča­ta San Mar­za­no, libe­ček, česnek, moř­ská sůl. Skla­duj­te mimo pří­mé slun­ce do 25 °C a po ote­vře­ní v chlad­nič­ce. Po ote­vře­ní zkon­zu­muj­te do 14 dní. Mini­mál­ní trvan­li­vost do: uve­de­na na eti­ke­tě. Výro­bek je šetr­ně paste­ro­ván. Vyro­be­no v ČR.

 

Produkt přidán do košíku.