Kategorie

Produkty

Sirup malinový 500 ml

Sirup malinový 500 ml

Dostupnost: skladem | do 2 dnů u vás
Výrobce: Hradecké delikatesy
Hradecké delikatesy
114 Kč s DPH
Ruční výroba v ČR
Originální receptura
Bez chemie
Šetrně pěstované suroviny

Malinový sirup

Mali­ny, mali­ny pro svou neza­mě­ni­tel­nou chuť a vůni se nám pojí s krás­ný­mi let­ní­mi dny. Plné bzu­če­ní, šus­tě­ní a jem­né­ho ván­ku, kte­rý si pohrá­vá s naši­mi vla­sy, při jejich trhá­ní. Mali­no­vý sirup pro­sy­cen tóny a ener­gií léta, nám svou cha­rak­te­ris­ti­kou vůní a chu­tí pozved­ne nála­du nebo pohla­dí na duši v jakou­ko­liv den­ní hodi­nu.

Mali­no­vý sirup pou­ží­vá­me ke sla­ze­ní nápo­jů (s vodou vyro­bí­me osvě­žu­jí­cí limo­ná­du), čajů (v tep­lém pro­ve­de­ní). V čaji je pří­jem­ným a voňa­vým sla­di­dlem s jem­nou chu­tí malin. Dále sirup může­me pou­žít jako “omáč­ku” na zmrz­li­nu a jiné dezer­ty ane­bo jako ori­gi­nál­ní pohoš­tě­ní v podo­bě siru­po­vých ledo­vých kos­tek. Může­me ho také pou­ží­vat pro pří­pra­vu mícha­ných neal­ko­ho­lic­kých i alko­ho­lic­kých nápo­jů a koktej­lů.

Jeden tip pro vás:

Pokud si rádi míchá­te nápo­je, neslaď­te (až na výjim­ky) cuk­rem. Špat­ně se roz­pouš­tí a nápo­je kalí. Zkus­te pou­žít cuk­ro­vý sirup. Nápo­je jsou jem­něj­ší, chut­něj­ší a mají lep­ší kon­zis­ten­ci.

Ruč­ně a šetr­ně vyrá­bě­ný sirup z malin v Čechách, je bez che­mic­kých kon­zer­van­tů, aro­mat, lep­ku, lak­tó­zy, oře­chů a GMO, sirup neob­sa­hu­je alko­hol.

Eti­ke­ta
Sirup z malin — urče­no k ředě­ní vodou. Objem 500 ml. Slo­že­ní: řepný cukr max. 65% , voda, mali­ny min. 12%, cit­ro­no­vá 100% šťá­va. Skla­duj­te mimo pří­mé slun­ce do 25 °C a po ote­vře­ní v chlad­nič­ce. Po ote­vře­ní zkon­zu­muj­te do 30 dní. Mini­mál­ní trvan­li­vost do: uve­de­na na eti­ke­tě. Výro­bek je šetr­ně paste­ro­ván. Vyro­be­no v ČR. Dopo­ru­če­né ředě­ní 1:15. Usa­ze­ni­na či zákal nejsou na záva­du. Před upo­tře­be­ním pro­mí­chej­te!

Produkt přidán do košíku.