Kategorie

Produkty

Pasta kurkuma z čerstvé kurkumy 100 g

Pasta kurkuma z čerstvé kurkumy 100 g

Dostupnost: skladem | do 2 dnů u vás
Výrobce: Hradecké delikatesy
Hradecké delikatesy
142 Kč s DPH
Ruční výroba v ČR
Originální receptura
Bez chemie
Šetrně pěstované suroviny

Pasta z čerstvé kurkumy

Kur­kumo­vá pas­ta je vyro­be­na z čer­stvé­ho koře­ne, pro­to si ucho­vá­vá svou nád­her­nou žlu­tou bar­vu, i vyni­ka­jí­cí plnou chuť.

Kur­ku­ma, nebo také indic­ký šafrán, má původ prav­dě­po­dob­ně prá­vě v Indii. V indic­ké kuchy­ni má své stá­lé mís­to a vyu­ží­vá se vel­mi čas­to také v ájur­védě. Ajur­véda pat­ří mezi nej­star­ší celo­st­ní medi­cí­nu na svě­tě.  Pro svou výraz­nou bar­vu je sou­čás­tí růz­ných kari koře­ní, pro­to­že nád­her­ně sytá barva vždy dodá jídlu opti­mis­mus, radost, chuť do živo­ta a povzbu­zu­je nás už při pohle­du, než se pus­tí­me do jíd­la.

My jsme si čer­stvou kur­ku­mu zami­lo­va­li a pro­to jsme vytvo­ři­li kur­kumo­vou pas­tu jako ingre­di­en­ci na vaře­ní. Ale když pas­tu ochut­ná­te, tak sta­čí nama­zat na baget­ku a pochut­ná­te si vel­mi. Vyu­ži­tí je rov­něž pes­t­ré od čer­stvé­ho peči­va po pří­sa­du do řady jídel tep­lé i stu­de­né kuchy­ně. např.: lahod­ná je k sýrům, zele­ni­ně, ale také na gri­lo­va­né pochout­ky  nebo k ochu­ce­ní tep­lých jídel v podo­bě kari nebo jako dip.

My jsme “polív­ko­ví” a kré­mo­vým polév­kám dodá šmrnc a vylep­ší bar­vu.

Obsa­hu­je jen tři ingre­di­en­ce – kur­ku­mu, oli­vo­vý olej, ume­o­cet.

Kur­ku­ma má vět­ší účin­ky a je roz­pust­ná v kva­lit­ních tucích. Pro­to pou­ží­vá­me kom­bi­na­ci extra panen­ské­ho oli­vo­vé­ho ole­je, kte­rý v kom­bi­na­ci s čer­ným pepřem (obsa­hu­je bio­pe­rin (pipe­rin), kte­rý dodá­vá pepři ost­rost napo­má­há vstře­bá­vá­ní kur­ku­mi­nu) zvý­ší bla­ho­dár­né účin­ky kur­ku­mi­nu na maxi­mum.

Vybra­né vlast­nos­ti:

  • vyni­ka­jí­cí pro­ti­zá­nět­li­vé účin­ky a je pro­ka­za­tel­ně anti­o­xi­dan­tem
  • Význam­ně pod­po­ru­je mozko­vé kogni­tiv­ní funk­ce, zejmé­na u star­ších lidí
  • Díky své svě­ží bar­vě dodá jídlu opti­mis­mus, radost, chuť do živo­ta a povzbu­zu­je nás už při pohle­du

Ruč­ně a šetr­ně vyrá­bě­né pas­ta z kur­kumy v Čechách, je bez che­mic­kých kon­zer­van­tů, aro­mat, lep­ku a GMO.

Ume­o­cet je vyrá­běn ze šves­tek ume­boshi. Je to zce­la pří­rod­ní pro­dukt, kte­rý neob­sa­hu­je žád­né che­mic­ké pří­sa­dy ani bar­vi­va.

Eti­ke­ta

Kur­ku­ma čer­stvá v ole­ji a s ume­oc­tem. Hmot­nost 100 g. Slo­že­ní: čer­stvá kur­ku­ma min. 52%, oli­vo­vý olej, ume­o­cet. Skla­duj­te mimo pří­mé slun­ce při tep­lo­tě do +25 °C a po ote­vře­ní v chlad­nič­ce. Po ote­vře­ní zkon­zu­muj­te do 30 dní. Mini­mál­ní trvan­li­vost do: uve­de­na na dně výrob­ku. Výro­bek je šetr­ně paste­ro­ván. Vyro­be­no v ČR.

Produkt přidán do košíku.