Kategorie

Produkty

Pektin citrusový 500 g

Pektin citrusový 500 g

Dostupnost: skladem | do 2 dnů u vás
Výrobce: Hradecké delikatesy
Hradecké delikatesy
840 Kč s DPH
Ruční výroba v ČR
Originální receptura
Bez chemie
Šetrně pěstované suroviny

Pektin citrusový

Pří­rod­ní citru­so­vý pek­tin pou­ží­vá­me do našich dže­mů, mar­me­lád, zava­ře­nin. Jeli­kož jsme zjis­ti­li, že (nor­mál­ně) není mož­no ho sehnat v men­ším množ­ství pro kon­co­vé­ho zákaz­ní­ka, kte­rý si chce zpra­co­vat (zdra­vě) vlast­ní úro­du do růz­ných forem zava­ře­nin, roz­hod­li jsme se jej nabí­zet my. Čis­tě pří­rod­ní citru­so­vý pek­tin pat­ří mezi zahuš­ťo­va­dla a je vyrá­běn z citru­sů, kte­ré nejsou GMO, tudíž nepo­chá­zí z gene­tic­ky modi­fi­ko­va­ných suro­vin. Citru­so­vý pek­tin je vhod­ný při růz­né výro­bě dže­mů, siru­pů, roso­lů, mar­me­lád, ale také tře­ba při výro­bě domá­cích „žela­ti­no­vých med­víd­ků”.

Jak na to?

Na výro­bu dže­mu bude­me potře­bo­vat základ­ní suro­vi­nu ovo­ce, cukr a pří­rod­ní citru­so­vý pek­tin. Je na něm skvě­lé, že může­me sní­žit množ­ství cuk­ru na 2:1 nebo 3:1, pokud bude­te „zava­řo­vat“ ovo­ce jako tře­ba čer­ve­ný rybíz, citru­sy, jabl­ka, angrešt může­te pou­žít méně citru­so­vé­ho pek­ti­nu, pro­to­že toto ovo­ce má samo o sobě vyso­ké množ­ství pek­ti­nu vlast­ní­ho. Ovo­ce dáme pova­řit, (podu­sit) jak jsme zvyklí, nemu­sí­me vařit dlou­ho, ať si pone­chá něja­ké ty vita­mí­ny a mine­rá­ly. Mezi­tím si odvá­ží­me množ­ství cukr, kte­ré chce­me pou­žít a při­dá­me citru­so­vý pek­tin v pomě­ru 10g na 1kg ovo­ce. Pro­mí­chá­me ho s cuk­rem. Je to důle­ži­té, pro­to­že, kdy­bys­te ho sypa­li samo­stat­ně tak Vám z hrud­ko­va­tí a zby­teč­ně si to kom­pli­ku­je­te. Sta­čí důklad­ně pro­mí­chat, pro­hřát. Může­me při­dat citró­no­vou šťá­vu, kdo chce. Zku­sit jest­li nám to želí­ru­je a může­me lít do skle­ni­ček.

A co ješ­tě?

Pří­rod­ní citru­so­vý pek­tin je bez che­mic­kých kon­zer­van­tů, aro­mat, lep­ku, lak­tó­zy, oře­chů a GMO.

Citru­so­vý pek­tin je zahuš­ťo­va­dlo není kon­zer­vant, nicmé­ně mar­me­lá­dy Vám vydr­ží přes zimu ve spižír­ně úpl­ně v poho­dě. V nabíd­ce máme 3 vari­an­ty 100, 500 a 1000 g.

Kam to dát?

Doba trvan­li­vos­ti 12 měsí­ců. Po ote­vře­ní skla­duj­te do tep­lo­ty 25 °C v suchém pro­stře­dí v uza­vře­né nádo­bě nebo sáč­ku. Jeli­kož na sebe váže vodu, ve vlh­kém pro­stře­dí by se nám nadě­la­ly hrud­ky a to není žádou­cí. Fak­tic­ky má citru­so­vý pek­tin trvan­li­vost nejmé­ně 2 roky, pod­le výrob­ce své vlast­nos­ti nemě­ní ani ze del­ší dobu.

Eti­ke­ta:
Citru­so­vý pek­tin — želí­ru­jí­cí pro­stře­dek k pou­ži­tí při násled­né výro­bě. Slo­že­ní: citru­so­vý pek­tin práš­ko­vý. Skla­duj­te mimo pří­mé slun­ce do 25 °C a v suchu.Doporučené dáv­ko­vá­ní — 10 g pek­ti­nu na 1 kg ovo­ce. Důklad­ně roz­pusť­te a roz­mí­chej­te. Dopo­ru­če­ný poměr ovoce/cukr — 3:1. Mini­mál­ní trvan­li­vost do: uve­de­na na oba­lu. Bale­no v — Hra­dec­ké deli­ka­te­sy s.r.o.

Hmot­nost — 500 g. 

Produkt přidán do košíku.