Kategorie

Produkty

Sirup rakytníkový 500 ml

Sirup rakytníkový 500 ml

Dostupnost: skladem | do 2 dnů u vás
Výrobce: Hradecké delikatesy
Hradecké delikatesy
114 Kč s DPH
Ruční výroba v ČR
Originální receptura
Bez chemie
Šetrně pěstované suroviny

Rakytníkový sirup

Rakyt­ní­ko­vý sirup má svou typic­kou chuť a vůni, zatím jsem nena­šla při­rov­ná­ní. Když s rakyt­ní­kem pra­cu­je­me, při výro­bě k voňav­kám zrov­na nepat­ří. O “zázrač­ných” účin­cích zde psát nebu­de­me. Vět­ši­nou má pově­do­mí kaž­dý, pro­to­že rakyt­ník vza­li na milost far­ma­ceu­tic­ké spo­leč­nos­ti. Při popi­sech nemů­že­me psát o účin­cích bylin, ovo­ce, pro­to­že to jsou zdra­vot­ní tvr­ze­ní i když vyzkou­še­né a pro­vě­ře­né tisí­ce let, ale…

Pro více infor­ma­cí o jeho účin­cích dopo­ru­ču­je­me násle­du­jí­cí zdroj: Celo­st­ní medi­cí­na

V kuchy­ni rakyt­ní­ko­vý sirup může­me pou­ží­vat na růz­né dezer­ty, krémy, pala­čin­ky, kaše. Opět jako stu­de­né osvě­žu­jí­cí nápo­je nebo tep­lé na zahřá­tí.

Jeden tip pro vás:

Pokud si rádi míchá­te nápo­je, neslaď­te (až na výjim­ky) cuk­rem. Špat­ně se roz­pouš­tí a nápo­je kalí. Zkus­te pou­žít cuk­ro­vý sirup. Nápo­je jsou jem­něj­ší, chut­něj­ší a mají lep­ší kon­zis­ten­ci.

Ruč­ně a šetr­ně vyrá­bě­ný sirup z plo­dů rakyt­ní­ku v Čechách, je bez che­mic­kých kon­zer­van­tů, aro­mat, lep­ku, lak­tó­zy, oře­chů a GMO, sirup neob­sa­hu­je alko­hol.

Eti­ke­ta

Sirup z rakyt­ní­ku — urče­no k ředě­ní vodou. Objem 500 ml. Slo­že­ní: řepný cukr max. 65% , voda, rakyt­ník min. 12%, kyse­li­na: kyse­li­na cit­ro­no­vá. Skla­duj­te mimo pří­mé slun­ce do 25 °C a po ote­vře­ní v chlad­nič­ce. Po ote­vře­ní zkon­zu­muj­te do 30 dní. Mini­mál­ní trvan­li­vost do: uve­de­na na eti­ke­tě. Výro­bek je šetr­ně paste­ro­ván. Vyro­be­no v ČR. Dopo­ru­če­né ředě­ní 1:15. Usa­ze­ni­na či zákal nejsou na záva­du. Před upo­tře­be­ním pro­mí­chej­te!

Produkt přidán do košíku.