Kategorie

Produkty

Pesto rukola s pistáciemi a slunečnicí 100 g

Pesto rukola s pistáciemi a slunečnicí 100 g

Dostupnost: skladem | do 2 dnů u vás
Výrobce: Hradecké delikatesy
Hradecké delikatesy
105 Kč s DPH
Ruční výroba v ČR
Originální receptura
Bez chemie
Šetrně pěstované suroviny

Ruko­la, ruko­la, moje oblí­be­ná zele­ná zele­ni­na. Jsem schop­ná sníst “na pose­ze­ní” celou ošat­ku čer­s­tvě natr­ha­ných líst­ků. Při jaké­ko­liv pro­hlíd­ce zahrád­ky, skon­čím u řád­ku s ruko­lou pro­tr­há­vám a šup do pusy, pro­tr­há­vám a šup … Tím je dáno, že na naší zahrád­ce má své stá­lé mís­to. Tudíž z toho zce­la logic­ky vyply­nu­lo poku­še­ní vyro­bit ruko­lo­vé pes­to. Typic­kou štipla­vou hoř­kost, kte­rá je vel­mi inten­ziv­ní u čer­s­tvě utr­že­né ruko­ly se v pes­tu roz­ply­ne do jem­né­ho náde­chu a v kom­bi­na­ci s pistá­ci­e­mi a slu­neč­ni­co­vým semín­kem je pes­to krás­ně křu­pa­vé např. v těs­to­vi­nách a pro toho kdo milu­je tu štipla­vou  chuť, dopo­ru­ču­ji posy­pat ješ­tě čer­s­tvě natr­ha­ný­mi líst­ky.

Jak jsem zmi­ňo­va­la, ruko­lo­vé pes­to je skvě­lé v těs­to­vi­nách. Najde také uplat­ně­ní s noky, gri­lo­va­nou zele­ni­nou, kusku­sem, rýží, pohan­kou. Skvě­le se roz­tí­rá na roz­pe­če­nou brus­chet­tu, kte­rou může­te růz­ně ozdo­bit raj­ča­ty, oli­va­mi, pro­s­ciut­tem. Pod­le Vaší fan­ta­zie, chu­tě a co také co je doma ve spižír­ně. Moc dob­ré nejen pro vege­ta­ri­á­ny jsou např. cuke­to­vé, mrkvo­vé tag­li­a­tel­li s ruko­lo­vým pes­t­em. Zkrát­ka popusť­te  fan­ta­zii jak maso­žrou­ti, vege­ta­ri­á­ni, vega­ni.

Ruč­ně a šetr­ně vyrá­bě­né ruko­lo­vé pes­to v Čechách, je bez che­mic­kých kon­zer­van­tů, aro­mat, lep­ku a GMO a lak­tó­zy.

Ume­o­cet je vyrá­běn ze šves­tek ume­boshi. Je to zce­la pří­rod­ní pro­dukt, kte­rý neob­sa­hu­je žád­né che­mic­ké pří­sa­dy ani bar­vi­va.

Eti­ke­ta:
Ruko­lo­vé pes­to s pistá­ci­e­mi a slu­neč­ni­cí. Hmot­nost 100 g. Slo­že­ní: ruko­la min. 25%, slu­neč­ni­co­vé seme­no min. 23%, oli­vo­vý olej, slu­neč­ni­co­vý olej, pistá­cie min. 7,5%, ume­o­cet, cit­ro­no­vá 100% šťá­va. Skla­duj­te mimo pří­mé slun­ce do 25 °C a po ote­vře­ní v chlad­nič­ce. Po ote­vře­ní zkon­zu­muj­te do 14 dní. Mini­mál­ní trvan­li­vost do: uve­de­na na eti­ke­tě. Výro­bek je šetr­ně paste­ro­ván. Vyro­be­no v ČR. Může obsa­ho­vat zbyt­ky sko­řá­pek!

 

 

Produkt přidán do košíku.