Kategorie

Produkty

Super sirup jahodový jahodová poleva 250 ml

Super sirup jahodový jahodová poleva 250 ml

Dostupnost: skladem | do 2 dnů u vás
Výrobce: Hradecké delikatesy
Hradecké delikatesy
99 Kč s DPH
Ruční výroba v ČR
Originální receptura
Bez chemie
Šetrně pěstované suroviny

Super sirup — jahodová poleva

Kdo by nemi­lo­val dát si s chu­tí čer­stvou ledo­vou vodou zali­tý sirup nebo-li šťá­vu. Vět­ši­ně z nás nasko­čí vzpo­mín­ky na babič­ku a léto někde na tábo­ře, na cha­lu­pě, když jsme celí uří­ce­ní při­běh­li a hlta­li douš­ky lahod­né­ho stu­de­né­ho pití.

Proč super sirup? Pro­to­že je to čer­s­tvě liso­va­ná šťá­va z ovo­ce do kte­ré je při­dán jen cukr. Cukr je záro­veň kon­zer­van­tem a neru­ší plnost chu­ti dané­ho ovo­ce. Nic jiné­ho v našich super siru­pech nena­jde­te, žád­ná voda, žád­ná kyse­li­na, žád­né aro­ma, žád­ná plni­dla.

Jsou tako­vé, jako bys­te si je udě­la­li sami.

Super siru­py jsme pro vás při­pra­vi­li, abys­te si inten­ziv­ní chuť ovo­ce vychut­na­li napl­no, ať už ve vodě při pří­pra­vě osvě­žu­jí­cích neal­ko­ho­lic­kých nápo­jů nebo mícha­ných drin­ků v par­ných let­ních dnech a nocích nebo k při­sla­ze­ní čaje v zim­ních měsí­cích. Nebo jen tak máte-li chuť si zaml­sat.

Sirup je hus­tý a chu­ťo­vě výraz­ný a je tedy dob­rý i k dola­dě­ní růz­ných dezer­tů, pohá­rů, kaší nebo zmrz­lin, tam se hodí zna­me­ni­tě. Doká­že potrh­nout chuť buď­to dané­ho ovo­ce ane­bo dodá šmrnc slad­ké dob­ro­tě.

Bale­ní je 250 ml, tak­že men­ší, abys­te vychut­ná­va­li po lžič­kách nebo dětem za odmě­nu dola­di­li něja­kou dob­ro­tu, pro­to­že pře­ce jenom se s cuk­rem musí opa­tr­ně.

Ochut­nej­te chuť jem­né jaho­dy.

Jeden tip pro vás:
Pokud si rádi míchá­te nápo­je, neslaď­te (až na výjim­ky) cuk­rem. Špat­ně se roz­pouš­tí a nápo­je kalí. Zkus­te pou­žít cuk­ro­vý sirup. Nápo­je jsou jem­něj­ší, chut­něj­ší a mají lep­ší kon­zis­ten­ci.

Eti­ke­ta
Sirup z jahod bez při­da­né vody - urče­no k ředě­ní vodou. Objem 250 ml. Slo­že­ní: 100% šťá­va z jahod (pou­ži­to cca 170 g jahod), cukr. Skla­duj­te mimo pří­mé slun­ce do 25 °C a po ote­vře­ní v chlad­nič­ce. Po ote­vře­ní zkon­zu­muj­te do 30 dní. Mini­mál­ní trvan­li­vost do: uve­de­na na eti­ke­tě. Výro­bek je šetr­ně paste­ro­ván. Vyro­be­no v ČR. Dopo­ru­če­né ředě­ní 1:10 nebo dle vlast­ní­ho rozu­mu.

 

Produkt přidán do košíku.