Kategorie

Produkty

Sušená rajčata ve slunečnicovém oleji solená 160 g

Sušená rajčata ve slunečnicovém oleji solená 160 g

Dostupnost: skladem | do 2 dnů u vás
Výrobce: Hradecké delikatesy
Hradecké delikatesy
116 Kč s DPH
Ruční výroba v ČR
Originální receptura
Bez chemie
Šetrně pěstované suroviny

Kla­sic­ká vari­an­ta suše­ných raj­čat dle stře­e­do­moř­ské recep­tu­ry. Nej­lep­ší odrů­da — San Mar­za­no v pré­mi­o­vé kva­li­tě nalo­že­ná v naší fir­mě dle naší recep­tu­ry. Nalo­že­ní ve slu­neč­ni­co­vém ole­ji je urče­no pro ty, kte­ří hle­da­jí chuť raj­čat pří­liš neo­vliv­ně­nou chu­tí ole­je a budou je pou­ží­vat pře­váž­ně pro stu­de­nou kuchy­ni. Jem­nost chu­ti slu­neč­ni­co­vé­ho ole­je dá raj­ča­tům pat­řič­ně vynik­nout. Slu­neč­ni­co­vý olej je také určen pro vyzna­va­če domá­cích suro­vin, na kte­ré jsme gene­tic­ky a his­to­ric­ky zvyklí. Pou­ži­tí ve stu­de­né tak i tep­lé kuchy­ni. S rýží, těs­to­vi­na­mi nebo pod maso jsou dokon­ce chu­ťo­vě výraz­něj­ší než čer­stvá raj­ča­ta. Dále pak do salá­tů, k sýrům nebo jen tak na roz­pe­če­nou a křu­pa­vou baget­ku.

Ruč­ně vyro­be­no v Čechách. Raj­ča­ta suše­na na slun­ci sole­ná moř­skou solí, nesí­ře­né, bez pou­ži­tí che­mic­kých kon­zer­van­tů, aro­mat, lep­ku, oře­chů, lak­tó­zy a GMO.

Výro­bek je paste­ro­ván, jeho život­nost je tedy min. 12 měsí­ců od data výro­by, uve­de­né na oba­lu. Skla­duj­te při tep­lo­tě do 25°C mimo pří­mé slun­ce, po ote­vře­ní v chlad­nič­ce. Po ote­vře­ní zkon­zu­muj­te do 30 dní.

Eti­ke­ta:
Suše­ná raj­ča­ta naklá­da­ná ve slu­neč­ni­co­vém ole­ji a byli­nách — dochu­co­va­cí výro­bek k pří­mé kon­zu­ma­ci i tepel­né­mu zpra­co­vá­ní. Hmot­nost 160 g. Slo­že­ní: slu­neč­ni­co­vý olej min. 59 %, suše­ná raj­ča­ta min. 37 % (k pří­pra­vě toho­to množ­ství bylo pou­ži­to cca 300 g čer­s­tvých raj­čat), bazalka, roz­ma­rýn (bylin­ky v růz­ném pomě­ru). Skla­duj­te mimo pří­mé slun­ce při tep­lo­tě do +25 °C a po ote­vře­ní v chlad­nič­ce. Po ote­vře­ní zkon­zu­muj­te do 30 dní. Mini­mál­ní trvan­li­vost do: uve­de­na na eti­ke­tě. Výro­bek je šetr­ně paste­ro­ván, Vyro­be­no v ČR. Podíl pev­né slož­ky cca 40%.

Produkt přidán do košíku.