Kategorie

Produkty

Zavařenina višně s levandulí 190 g

Zavařenina višně s levandulí 190 g

Dostupnost: skladem | do 2 dnů u vás
Výrobce: Hradecké delikatesy
Hradecké delikatesy
105 Kč s DPH
Ruční výroba v ČR
Originální receptura
Bez chemie
Šetrně pěstované suroviny

Tato smy­sl­ně chut­na­jí­cí zava­ře­ni­na s vůní levan­du­le v nás vyvo­lá­vá abso­lut­ní pocit bla­že­nos­ti. Polaská nám nejen chu­ťo­vé buň­ky, ale i zra­ko­vé. Už jen při pohle­du na skle­nič­ku s kar­mí­no­vě čer­ve­ným obsa­hem. V násle­du­jí­cím kro­ku a tím je ote­vře­ní skle­nič­ky, si při­jdou na své čicho­vé buň­ky. Bez­pro­střed­ně po ote­vře­ní ucí­tí­me jem­nou vůni levan­du­le. Nako­nec pak chu­ťo­vé buň­ky dojdou k zavr­še­ní celé­ho zážit­ku. Co víc si přát v ten­to oka­mžik.

Viš­ňo­vo-levan­du­lo­vá zava­ře­ni­na skvě­le ladí k bílé­mu jogur­tu, tva­ro­hu nebo mas­car­po­ne. Může­me ji uplat­nit v koktej­lech, k pala­čin­kám, líva­neč­kům, piš­ko­tům nebo sušen­kám. Výbor­ně dopl­ňu­je kynu­té kned­lí­ky postrou­ha­né hoř­kou čoko­lá­dou a jem­ně poka­pa­né más­líč­kem.

Ruč­ně a šetr­ně vyrá­bě­ná viš­ňo­vá zava­ře­ni­na s kvě­tem levan­du­le v Čechách, je bez che­mic­kých kon­zer­van­tů, aro­mat, lep­ku, lak­tó­zy, oře­chů a GMO.

Eti­ke­ta:
Viš­ně s levan­du­lí — zpra­co­va­né ovo­ce — zava­ře­ni­na, výro­bek k pří­mé kon­zu­ma­ci. Hmot­nost 190 g. Slo­že­ní: viš­ně min. 74%, řepný cukr max. 25%, citru­so­vý pek­tin, levan­du­le (výluh). Skla­duj­te mimo pří­mé slun­ce do 25 °C a po ote­vře­ní v chlad­nič­ce. Po ote­vře­ní zkon­zu­muj­te do 14 dní. Mini­mál­ní trvan­li­vost do: uve­de­na na dně výrob­ku. Výro­bek je šetr­ně paste­ro­ván. Vyro­be­no v ČR.

Produkt přidán do košíku.