Kategorie

Produkty

Chybí vám energie? Pijte.

Pár jed­no­du­chých tri­ků jak si užít a maxi­mál­ně vytě­žit kaž­dý dou­šek…

Jak jis­tě víte, bez vody se dá pře­žít jen vel­mi krát­ce. U zdra­vé­ho člo­vě­ka kon­krét­ně asi jen 2–3 dny.  Pra­vi­del­ný pit­ný režim navíc, krom jiné­ho, při­spí­vá jak imu­ni­tě, tak i napří­klad čin­nos­ti moz­ku, sni­žu­je úna­vu apod. Přes­to spous­ta z nás pra­vi­del­ný pit­ný režim zane­dbá­vá.

Pro­to, aby vaše tělo vždy spo­ko­je­ně fun­go­va­lo a měli jste dosta­tek ener­gie, jsme sesta­vi­li pár netra­dič­ních zkra­tek, kte­ré vám s vybu­do­vá­ním toho­to, tolik potřeb­né­ho, návy­ku pomo­hou.

Kolik vody/tekutin je za den vůbec tře­ba vypít?

Pod­le odbor­ných dopo­ru­če­ní lze jako uni­ver­zál­ní vzo­rec vyu­žít [vaši hmot­nost] x koe­fi­ci­ent 0,035. Pokud tedy váží­te napří­klad 82 Kg, pak bys­te měli vypít  cca 2,87l za den. Mini­mál­ní množ­ství vody je pak sta­no­ve­no na 1,5l za den.

Svou láhev z ruky nedá­vej­te

Pro snad­né dodr­že­ní pit­né­ho reži­mu vám sta­čí jedi­né, šikov­ná lahev. Naroz­díl od kelím­ků, hrníč­ků a skle­ni­ček si ji lehce zavře­te a vez­me­te kam­ko­liv sebou. Láhev na pití je per­fekt­ní pře­de­vším v tom, že ji máte stá­le na očích a k dis­po­zi­ci. Dojde voda, dopl­ní­te ji a pokra­ču­je­te. Pokud je navíc prů­hled­ná, vidí­te kolik teku­tin ješ­tě zbý­vá nebo kolik už jste upi­li.

Láhev na stisk­nu­tí tla­čít­ka

Pokud to se zavá­dě­ním nové­ho super návy­ku mys­lí­te oprav­du váž­ně a již pře­mýš­lí­te nad vhod­nou lah­ví, roz­hod­ně zauva­žuj­te nad tako­vou, kte­rou jed­no­du­še ote­vře­te aniž bys­te muse­li pou­žít obě ruce. Z našich zku­še­nos­tí je jed­na ruka vždy zaměst­ná­na. Řídí­te auto, tele­fo­nu­je­te, něco píše­te a pod. Pokud bude ote­ví­rá­ní lah­ve závis­lé na obou rukách, je více než prav­dě­po­dob­né že dal­ší dou­šek, při těch­to čin­nos­tech, spí­še odlo­ží­te.

Jde­te na turis­tic­ký výlet a láhev je otrav­né neu­stá­le vyta­ho­vat z bato­hu nebo nést v ruce? Pou­žij­te tzv. Camel­Bag nebo­li vod­ní vak do bato­hu, ze kte­ré­ho si teku­ti­nu hadič­kou dopra­ví­te až do úst. 

Sle­duj­te svůj pit­ný režim a nech­te se kibi­co­vat

Pokud se vás teď zeptá­me, zda jste dnes něco pili, s nej­vět­ší prav­dě­po­dob­nos­tí mi klad­ně odpo­ví­te. Ale dosta­ne­me z vás také množ­ství? 

Přes­ně z toho­to důvo­du exis­tu­jí pomoc­ní­ci v podo­bě apli­ka­cí do tele­fo­nu nebo chyt­rých hodi­nek. Ty vám pit­ný režim jak při­po­me­nou tak i zazna­me­na­jí. Zkus­te napří­klad Water­Min­der

Proč je to důle­ži­té? Pro­to­že bude­te schop­ni rele­vant­ně sle­do­vat zda a kolik toho ve sku­teč­nos­ti vypi­je­te. V opač­ném pří­pa­dě pou­ze hádá­te a to je vel­ká ško­da.

Pokud by vás podob­ný hlídač/sluha v mobi­lu pří­liš obtě­žo­val, je mož­né množ­ství vody hlí­dat také pomo­cí lah­ve. Jed­no­du­še si zapa­ma­tuj­te, koli­krát jste si svou láhev za den dopl­ni­li.

Netan­kuj­te, „douš­kuj­te“

Podob­ně jako u jiných čin­nos­tí ani napít se nelze do záso­by. Jiný­mi slo­vy, když už pije­te, netan­kuj­te plnou, zkus­te „douš­ko­vat“. Prů­běž­ně tak zavla­žu­je­te svůj těles­ný sys­tém a dopl­ňu­je­te ener­gii, v opač­ném pří­pa­dě jste pou­ze prů­to­ko­vý ohří­vač 🙂 

Dospě­lá lid­ská ústa mají objem zhru­ba oko­lo 100 ml, pokud si tedy zrov­na vzpo­me­ne­te nebo vám na mobi­lu vysko­čí upo­zor­ně­ní, napusť­te svá ústa a na pár desí­tek minut máte pokoj. Samo­zřej­mě se nejed­ná o žád­né dogma, pij­te jak to cítí­te.

Nechut­ná vám voda samot­ná, udě­lej­te si lim­ču

Už to sly­ší­me… Cože, oni se snad zbláz­ni­li?! Osla­ze­ná voda?!  

Ano nej­lep­ší je voda samot­ná, jen­že co když vám dělá pro­blém se na ní těšit? Pokud jste pra­vi­del­ně nepi­li do teď a to jen pro­to že vám voda samot­ná vám nechut­ná, je čas si udě­lat dobrou lim­ču. 

Jsme zastán­ci snad­něj­ší ces­ty, do vody při­dej­te něco dob­ré­ho, z kaž­dé­ho douš­ku měj­te radost, vybu­duj­te si pra­vi­del­ný návyk a s lim­čou zase klid­ně postup­ně pře­staň­te.

Pokud se pro ochu­ce­ní nápo­je pře­ci jen roz­hod­ne­te, dej­te si pozor.

  • Cukr je vždy lep­ší než che­mie a sla­di­dla.
  • Pra­vé ovo­ce či bylin­ka jsou vždy lep­ší než kon­cen­t­rát.
  • Pokud má sta­čit pou­ze pár kapek siru­pu, dej­te před­nost kva­li­tě.

Váže­ní přá­te­lé, ať je vaše zdra­ví pev­né, máte na sebe a své blíz­ké neu­stá­le dosta­tek ener­gie a hlav­ně, ať vám život chut­ná, pro­to­že pou­ze potom z něj bude­te mít taky radost. Vaše Hra­dec­ké deli­ka­te­sy.

David Kilingr
Podělte se s přáteli

Mohlo by vás zajímat

Produkt přidán do košíku.