Kategorie

Produkty

Domácí hamburger

Je libo gri­lo­vá­ní? Máme tu pro vás jed­nu malou vychy­táv­ku, kte­rá z vaše­ho domá­cí­ho ham­bur­ge­ru udě­lá neza­po­me­nu­tel­ný záži­tek.

 • ham­bur­ge­ro­vá houska
 • 450 g mle­té­ho hově­zí­ho masa
 • 2 polév­ko­vá lží­ce jem­ně nase­ka­né cibu­le
 • 1 čajo­vá lžič­ka utře­né­ho česne­ku
 • 1 čajo­vé lžič­ky soli
 • 1/2 čajo­vé lžič­ky čer­s­tvě umle­té­ho čer­né­ho pepře
 • 1–2 kap­ky wor­ceste­ro­vé omáč­ky
 • Sýr
 • Sla­ni­na
 • Ledo­vý salát
 • Raj­če
 • Čat­ní z čer­ve­né cibu­le
 1. Smí­chej­te, cibu­li, česnek, sůl, pepř a Wor­ces­ter­shire omáč­ku.
 2. Vytvo­ří­me 4 bochánky/karbanátky, asi 1,5 cm vyso­ké. Do stře­du ham­bur­ge­ru udě­lá­me (pal­cem) důlek — díky tomu se maso nena­fouk­ne.
  Při­pra­ví­me gril na pří­mé gri­lo­vá­ní.
 3. Z kaž­dé stra­ny ham­bur­ge­ry gri­lu­je­me při­bliž­ně  3–5 minut z kaž­dé stra­ny. Pokud chce­me udě­lat che­e­se­bur­ge­ry, po 3 minu­tách gri­lo­vá­ní polo­ží­me na maso plá­tek sýra.
 4. Hous­ky opé­ká­me v posled­ních 2–3 minu­tách roz­kro­je­nou stra­nou dolů. Ham­bur­ger podá­vá­me s ingre­di­en­ce­mi dle chu­ti. Dopo­ru­ču­je­me ledo­vý salát, ope­če­nou sla­ni­nu a čat­ní z čer­ve­né cibu­le, kte­ré skvě­le nahra­dí majoné­zu a podob­né dresin­gy.
David Kilingr
Podělte se s přáteli

Mohlo by vás zajímat

Produkt přidán do košíku.