Kategorie

Produkty

Šneci z listového těsta

Čas růz­ných setká­ní, pár­ty a pose­ze­ní se blí­ží a my pro vás máme tip na vel­mi jed­no­du­chý recept na šne­ky z lis­to­vé­ho těs­ta. Ten­to recept vám umož­ní popus­tit fan­ta­zii a kom­bi­no­vat různá pes­ta, suro­vi­ny dle chu­ti a aktu­ál­ní záso­by. 

Lis­ty baby špe­ná­tu spař­te v ced­ní­ku hor­kou vodou. Spa­ře­ný špe­nát vyždí­mej­te, nase­kej­te a nech­te ho zchlad­nout.

Hor­ko­vzduš­nou trou­bu pře­dehřej­te na 200 stup­ňů.

Prv­ní plát lis­to­vé­ho těs­ta roz­bal­te a namaž­te ho pes­t­em z med­vě­dí­ho česne­ku. Na nej roz­pro­stře­te nase­ka­ný špe­nát a roz­dro­be­ný sýr feta. 

Dru­hý plát namaž­te pes­t­em ze suše­ných raj­čat, na něj poklaď­te na kos­tič­ky nakrá­je­nou mozarellu a líst­ky bazalky.

Těs­ta zaro­luj­te přes del­ší stra­nu a vznik­lé rolá­dy nakrá­jej­te při­bliž­ně na cen­ti­me­t­ro­vé plát­ky.

Nakrá­je­ná koleč­ka klaď­te na plech pokry­tý peči­cím papí­rem. Kaž­dé důklad­ně potře­te rozšle­ha­ným, troš­ku oso­le­ným vej­cem. Pokud nema­jí doko­na­lý tvar, nic se nedě­je – peče­ním se srov­na­jí.

Tak­to při­pra­ve­né šne­ky dej­te péct do vyhřá­té trou­by asi na 20 minut. Když jsou hoto­vé, nech­te je na ple­chu zchlad­nout.

Dobrou chuť !

David Kilingr
Podělte se s přáteli

Mohlo by vás zajímat

Produkt přidán do košíku.