Kategorie

Produkty

Pesta a zelenina v oleji

K čemu se hodí pes­to?

Tra­dič­ně k těs­to­vi­nám, ale také masu či dal­ším exce­lent­ním pokr­mům. Pes­to se per­fekt­ně hodí k pří­pra­vě sva­čin namís­to poma­zán­ky či más­la.

Nej­zná­měj­ší je bazalko­vé pes­to „Geno­ve­se“.

Pes­to nemu­sí být jenom bazalko­vé. Při pří­pra­vě může­me pou­žít i jiné bylin­ky, raj­ča­ta, oře­chy, seme­na, luš­tě­ni­ny. V naší kuchy­ni má své stá­le mís­to v led­ni­ci. Milu­je­me bylin­ky, kte­ré nám hoj­ně ros­tou na zahra­dě a zpra­co­vat do for­my pes­ta, pas­ty nebo pomá­zán­ky může­me sko­ro vše.

Naše pes­ta, pas­ty, pomá­zán­ky jsou vyrá­bě­ny čis­tě pří­rod­ně. Jed­nou ze slo­žek v našich pes­t­ech je Ume­o­cet.

Produkt přidán do košíku.