Kategorie

Produkty

Sirupy a šťávy

Jsou urče­ny pro mls­né jazýč­ky jak při pří­pra­vě osvě­žu­jí­cích nápo­jů v par­ných let­ních dnech. Nebo si jimi může­me při­sla­dit a ochu­tit čaj v chlad­něj­ším obdo­bí. Ovoc­né a bylin­ko­vé  siru­py se hodí k míchá­ní ori­gi­nál­ní nápo­jů při růz­ných osla­vách nebo najdou uplat­ně­ní  na růz­né dezer­ty, kaše nebo zmrz­li­ny…

Jeden typ pro vás:

Pokud si rádi míchá­te nápo­je, neslaď­te (až na výjim­ky) cuk­rem. Špat­ně se roz­pouš­tí a nápo­je kalí. Zkus­te pou­žít cuk­ro­vý sirup. Nápo­je jsou jem­něj­ší, chut­něj­ší a mají lep­ší kon­zis­ten­ci.

Podrob­něj­ší infor­ma­ce o bylin­kách, ovo­ci a jejich bla­ho­dár­né­mu půso­be­ní jak na tělo tak na ducha nalez­ne­te:

např. Her­bář Léči­vých rost­lin  — Jan­ča, Zen­t­rich nebo na strán­kách  Celo­st­ní medi­cí­na

Kdy­bychom zde popi­so­va­li před­nos­ti  a účin­ky byli­nek, ovo­ce, zele­ni­ny, poru­šo­va­li bychom, “Zákon o zdra­vot­ních tvr­ze­ní”.

Produkt přidán do košíku.